การประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการบัตรดินดี

การประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการบัตรดินดี (ID Din Dee) เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวสุมิตรา วัฒนา ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและบรรยายในการประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการบัตรดินดี (ID Din Dee) โดยมีนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเป็นประธานในการประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงรุก ให้บริการ แนะนำการจัดการดินเคลื่อนที่ และมอบบัตรดินดีให้เกษตรกรทั่วประเทศ และสิทธิประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการบัตรดินดี (ID Din Dee) และมีการถ่ายทอดทางไกลผ่านระบบ Web Conference ไปยังสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 1 – 12 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *