คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประเทศกัมพูชา มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

นายรัตนชาติ ช่วยบุดดา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์วิจัยดินทางเคมี ตอนรับคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน วันที่ 19 มีนาคม 2561 โดยมีบรรยายเรื่อง ความสำคัญของการเก็บตัวอย่างดินและการแปลวิเคราะห์   ตามด้วยศึกษาดูงานการเตรียมตัวอย่างดิน พืช น้ำ และการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อการวิเคราะห์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *