แผนการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการ Coaching

แผนการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการ Coaching ของสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม2 สวด. นายรัตนชาติ ช่วยบุดดา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์วิจัยดินทางเคมี โดยบรรยายเรื่อง การพัฒนานวัติกรรมชุดตรวจสอบดินภาคสนาม กรณีศึกษา : ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH)