กิจกรรมลดแยกขยะ

นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร ประธานกิจกรรมลดแยกขยะของ กรมพัฒนาที่ดิน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การได้ตระหนัก และมีความเข้าใจในการคัดแยกขยะได้ถูกต้อง