โครงการ Do It Yourself

สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ผลิตชุดตรวจสอบดินภาคสนาม (Ldd Test Kit) และชุดตรวจสอบความเป็นกรดเป็นด่างของดินภาคสนาม (pH Test Kit) เพื่อให้แก่เกษตรใช้ตรวจสอบดินก่อนการเพาะปลูก ช่วยในการลดต้นทุนการผลิต ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ต้องการให้เจ้าหน้าที่สาธิตทดสอบการใช้ชุดตวจสอบดินภาคสนามและชุดตรวจสอบความเป็นกรดเป็นด่างของดินภาคสนาม กลุ่มมาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะห์ดิน ได้รับมอบหมายในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 ได้เลือก ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก)  ซึ่งได้ดำเนินการดังนี้

ศพก. อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
ศพก. อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
ศพก. อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
ศพก. บ้านโสนเหนือ ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ศพก. อำเภอเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ศพก. อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ศพก.อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศพก.อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศพก.อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศพก.อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศพก.อำเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศพก.อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ศพก.อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ศพก.อำเภอเมือง จังหวัดสงลา
ศพก.อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ศพก.อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ศพก. อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา และ ศพก. อ.บางประหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
ศพก. อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี และศพก. อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
ศพก.  อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ และ ศพก. อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
ศพก.อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ศพก.อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
ศพก.อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
ศพก. อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ศพก.อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี
ศพก.อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ศพก. หางดง และ สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ศพก. แม่สาย และ เวียงสา จังหวัดเชียงราย
ศพก. วัดโบสถ์ และ บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *