ลงพื้นที่ ปัถวี โมเดล สวนเกษตรอินทรีย์กลุ่มรัฐไท

ลงพื้นที่ ปัถวี โมเดล สวนเกษตรอินทรีย์กลุ่มรัฐไท ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม และติดตามงานโครงการแหล่งน้ำชุมชน บ้านฉมัน จังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ “ปัถวี โมเดล” สวนเกษตรอินทรีย์กลุ่มรัฐไท ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยนายรัฐไท พงษ์ศักดิ์ หัวหน้ากลุ่ม เริ่มรวมกลุ่ม 3 สวน ทำสวนเกษตรอินทรีย์ในปี 2554 จนปัจจุบันขยายเป็น 19 สวน ทำการเกษตรในระบบเกษตรอินทรีย์ มาตรฐาน Organic Thailand และมาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ผลผลิตจัดจำหน่ายตลาดต่างประเทศ และ Trade market ในชื่อสินค้า “ปัถวี โมเดล” นอกจากนี้ยังเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านปัถวี ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสความเพลิดเพลินและความรู้วิถีเกษตรในสวนไม้ผล รวมถึงหาซื้อของฝากกลับไป ในปีที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากกลุ่มนักท่องเที่ยวกว่า 3 หมื่นกลุ่ม นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ประสบความสำเร็จแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรี มีการบริหารกลุ่มอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านสถานที่ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ และอื่น ๆ โดยประเมินศักยภาพการรองรับของสมาชิกเพื่อให้บริการมีประสิทธิภาพและคุณภาพ

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินได้ฝากถึง หน่วยงานในพื้นที่ ให้นำความรู้ของกรมพัฒนาที่ดินที่มีมาปรับใช้แนะนำการจัดการดินเพื่อลดต้นทุนตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน เพื่อพัฒนากลุ่มอย่างยั่งยืน และเดินทางไปติดตามงานโครงการแหล่งน้ำชุมชน บ้านฉมัน ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม พบนายก อบต. และกลุ่มเกษตรกรที่จะได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำที่มีขนาดความจุ 300,000 ลบ.ม. พื้นที่เกษตร 507 ไร่ เป้าหมายให้เกษตรกรนำน้ำไปใช้ในพื้นที่สวนผลไม้ ทุเรียน มังคุด

รายงาน/ภาพ : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *