ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่เกิดจากการชะล้างพังทลายของดินและดินถล่ม อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่เกิดจากการชะล้างพังทลายของดินและดินถล่ม อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งบูรณาการร่วมกันจากหลายภาคส่วน ระดมความคิดปฏิบัติงานมุ่งเป้าหมายเพื่อสวัสดิภาพของประชาชน พร้อมติดตามการพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่เสี่ยงดินถล่มและงานระบบอนุรักษ์ดินและน้ำซึ่งเคยเกิดดินถล่มในปี 2554 และได้รับการฟื้นฟูทั้งทางกล เช่น ทำทางเบนน้ำ ทำขั้นบันไดดิน และการฟื้นฟูทางระบบพืช เช่น การปลูกไม้ผล การปลูกหญ้าแฝกกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน พร้อมติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำฝน และจัดทำแปลงทดลองเก็บตะกอนดิน จากนั้นเดินทางต่อไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง เพื่อรับฟังบรรยายสรุป โดยอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ในภาพรวมการพัฒนาพื้นฟูที่เสี่ยงดินถล่ม และงานอนุรักษ์ดินและน้ำ พร้อมรับฟังข้อมูลงานวิจัยดินถล่ม ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จาก รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ คณะบดีภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ช่วงบ่ายคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางต่อไปยังบ้านทับน้ำเต้า หมู่ที่ 8 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเยี่ยมชมพื้นที่สวนทุเรียนที่เคยประสบภัยดินถล่ม เกษตรกรขาดประโยชน์ในการทำเกษตร ทำให้หน่วยงานราชการเข้ามาฟื้นฟู และให้คำแนะนำการจัดการที่ดินเพื่อการเกษตร จากนั้นเดินทางต่อไปยัง บ้านหวายช่อ หมู่ 11 ซึ่งเคยเกิดดินถล่มเมื่อปี 2554 ทำให้ถนนถูกตัดขาด รถไม่สามารถสัญจรได้ ทางหน่วยงานราชการได้เข้ามาฟื้นฟูพื้นที่ มีการทำถนนลดระดับเป็นสะพานที่เหมาะสมกับพื้นที่ภัยพิบัติ และเยี่ยมชมบ้านลุงวิรัช ชูศรีสุข ชาวบ้านชุมชนที่มีการสร้างบ้านที่เหมาะสมกับพื้นที่ดินถล่ม และมีกำแพงป้องกันดินถล่ม อีกด้วย

รายงาน/ภาพ : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *