รับมอบ ส.ค.ส. พระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2562

รับมอบ ส.ค.ส. พระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2562 จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562 ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน รับพระราชทาน ส.ค.ส. ประจำปี พ.ศ. 2562 จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562 ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ นำส่งมอบ ส.ค.ส. พระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2562 แก่ กรมพัฒนาที่ดิน เนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่ 2562 ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ดิน กรมพัฒนาที่ดิน โดยมี นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน รับมอบ ส.ค.ส. พระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2562 ด้วยความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้พระราชทานให้กับบุคลากรกรมพัฒนาที่ดินในครั้งนี้

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *