แผนการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการ Coaching ครั้งที่ 2

แผนการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการ Coaching ของสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สวด. นางสาวชนิดา จรัญวรพรรณ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์วิจัยดินทางกายภาพดิน โดยบรรยายเรื่อง แนวทางการจัดทำกรอบแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมของกรมพัฒนาที่ดิน (ประกอบการพิจารณาของงบประมาณ 2564)  

Read More

แผนการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการ Coaching

แผนการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการ Coaching ของสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม2 สวด. นายรัตนชาติ ช่วยบุดดา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์วิจัยดินทางเคมี โดยบรรยายเรื่อง การพัฒนานวัติกรรมชุดตรวจสอบดินภาคสนาม กรณีศึกษา : ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH)

Read More