ลงพื้นที่ ปัถวี โมเดล สวนเกษตรอินทรีย์กลุ่มรัฐไท

ลงพื้นที่ ปัถวี โมเดล สวนเกษตรอินทรีย์กลุ่มรัฐไท ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม และติดตามงานโครงการแหล่งน้ำชุมชน บ้านฉมัน จังหวัดจันทบุรี

Read More

ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่เกิดจากการชะล้างพังทลายของดินและดินถล่ม อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Read More

ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

Read More

รับมอบ ส.ค.ส. พระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2562

รับมอบ ส.ค.ส. พระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2562 จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562 ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

Read More