โครงการบัตรดินดี (ID Din Dee)

กรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้คำแนะนำโครงการบัตรดินดี (ID Din Dee) พร้อมให้ข้อมูลความสำคัญของบัตร และประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับ ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 ณ กรมการข้าว จตุจักร กรุงเทพฯ    

Read More

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการสร้างการทำงานเป็นทีม

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดินเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการสร้างการทำงานเป็นทีม โดยมีกลุ่มกองเชียร์ สวด. เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 56 ปี ในหัวข้อ “ฟื้นฟูปฐพี 56 ปี กรมพัฒนาที่ดิน”        

Read More

กิจกรรมเปิดบ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เยือนเหย้าชาวดิน”

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เยือนเหย้าชาวดิน” เนื่องในโอกาสครบรอบ 56 ปี ในหัวข้อ “ฟื้นฟูปฐพี 56 ปี กรมพัฒนาที่ดิน” เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่างๆ 14 หน่วยงานในสำนักส่วนกลาง เพื่อบริการให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบและข้อปฏิบัติต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินที่ปฏิบัติงานอยู่ในส่วนภูมิภาค มีกิจกรรมเล่นเกมส์สอยดาวตอบคำถาม กิจกรรมภายใน สวด. โดยมีของที่ระลึกเป็นพวงกุญแจ ที่ทำจาก เรซิ่นดิน รวมถึงของรางวัลต่างๆมากมาย สนุกสนาน และรู้จักบ้าน สวด.มากยิ่งขึ้น …

Read More

ผลงานวิชาการภาคบรรยาย สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

วันที่ 23 พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายสุทธิ์เดชา ขุนทอง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานวิชาการภาคบรรยาย สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวลด้อม เรื่อง สหสัมพันธ์ระหว่างการหาปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดินด้วยวิธี Walkley & Black กับวิธีใช้เครื่องวิเคราะห์คาร์บอนอัตโนมัติ ในการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2561 “วิชาการพัฒนาที่ดินก้าวไกล ไทยยั่งยืน” ในวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 56 ปี # ฟื้นฟูปฐพี 56 …

Read More

กิจกรรมการประกวด “LDD’s Got Talent” และ “ขวัญใจชาวดิน”

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการประกวด “LDD’s Got Talent” และ “ขวัญใจชาวดิน” โดยเป็นกิจกรรมกิจกรรมที่สร้างความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์ของบุคลากร ความคิดสร้างสรรค์ สำหรับการแสดง นำเสนอภายใต้หัวข้อ “เกษตรรื่นรมย์ น้ำอุดม ดินดี” ประกอบด้วยหน่วยงาน สวด. กทช. กนผ.สพข.2 (ชลบุรี) สพข.4 (อุบลราชธานี) และ สพข.11(สุราษฎร์ธานี) ในหัวข้อ รักษ์ดินรักษ์โลก เนื่องในโอกาสครบรอบ …

Read More

การเสวนาด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ร่วมจัดนิทรรศการ “ประเด็นการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานของกรมพัฒนาที่ดิน” หัวข้อ : การเสวนาด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 56 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตระหนักถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินในประเทศไทยและการจัดการดินให้มีความยั่งยืน….ภายหลังการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานของคณะทำงานและผู้เข้าร่วมเสวนา         

Read More

กิจกรรมการแข่งขันโต้วาทีเชิงวิชาการที่สอดแทรกความสนุกสนาน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ดร.ณัฐพร ประคองเก็บ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กลุ่มวิจัยแร่และจุลสัณฐานของดิน ร่วมกิจกรรมการแข่งขันโต้วาทีเชิงวิชาการที่สอดแทรกความสนุกสนาน ในหัวข้อ “ชีวิต 4.0 ดีกว่า 0.4 จริงหรือไม่” เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 56 ปี # ฟื้นฟูปฐพี 56 ปี กรมพัฒนาที่ดิน  

Read More

กิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอสั้นในหัวข้อ “Stop Soil Erosion, Save our Future”

สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ กิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอสั้นในหัวข้อ “Stop Soil Erosion, Save our Future” เนื่องในวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินครบรอบ 56 ปี ๒๓-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒  

Read More

การประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการบัตรดินดี

การประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการบัตรดินดี (ID Din Dee) เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Read More