พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันจันทร์ที่ 22 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 ชั้น 8 อาคาร 8 ชั้น            

Read More

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินการปรับปรุงบำรุงดินและการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงบำรุงดิน ภายใต้กรอบความร่วมมือ ACMECS ปี 2562         

Read More

โครงการบัตรดินดี (มอบบัตรดินดี)

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับ ผอ. สพข.7 ผอ. สพข.9 ผชช. เขต9 ผชช. เขต10 ผอ. กสด. ผอ. กวจ. ผอ. สวด. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดิน เครือข่ายหมอดินอาสา และเกษตรผู้สนใจ เข้าร่วมการเสวนาและระดมความคิดเห็น เรื่องระบบหญ้าแฝกและโครงการบัตรดินดี …

Read More

มหกรรมเครือข่ายคนรักษ์แฝก ณ กรมพัฒนาที่ดิน

สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน  ออกบูธ โครงการบัตรดินดี  ในพิธีมอบรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 – 2562 มหกรรมเครือข่ายคนรักษ์แฝก  ณ  กรมพัฒนาที่ดิน  วันที่ 17-20 มิถุนายน 2562  พร้อมชมนิทรรศการ เลือกซื้อ ผลิตผล ผลิตภัณฑ์ อนุรักษ์ดินและน้ำโดยใช้หญ้าแฝก

Read More

คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประเทศกัมพูชา มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

นายรัตนชาติ ช่วยบุดดา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์วิจัยดินทางเคมี ตอนรับคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน วันที่ 19 มีนาคม 2561 โดยมีบรรยายเรื่อง ความสำคัญของการเก็บตัวอย่างดินและการแปลวิเคราะห์   ตามด้วยศึกษาดูงานการเตรียมตัวอย่างดิน พืช น้ำ และการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อการวิเคราะห์

Read More

กิจกรรมลดแยกขยะ

นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร ประธานกิจกรรมลดแยกขยะของ กรมพัฒนาที่ดิน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การได้ตระหนัก และมีความเข้าใจในการคัดแยกขยะได้ถูกต้อง

Read More

Big Cleaning Day กิจกรรม 5 ส

ดร.สุมิตรา วัฒนา ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน พร้อมทั้ง ผอ.กลุ่ม ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ทุกท่าน ร่วมแรงร่วมใจกัน ทำความสะอาดครั้งใหญ่ เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ของสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดินของเรา

Read More

โครงการ Do It Yourself

สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ผลิตชุดตรวจสอบดินภาคสนาม (Ldd Test Kit) และชุดตรวจสอบความเป็นกรดเป็นด่างของดินภาคสนาม (pH Test Kit) เพื่อให้แก่เกษตรใช้ตรวจสอบดินก่อนการเพาะปลูก ช่วยในการลดต้นทุนการผลิต

Read More