© ดำเนินการและรับผิดชอบโดย ศูนย์รับรองมาตรฐานสินค้า ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลงทะเบียนผู้ยื่นขอรับรองมาตรฐานสินค้า

เข้าสู่ระบบ

  • เพื่อความรวดเร็วและถูกต้องของข้อมูลในการสมัครสมาชิกกรุณาตรวจสอบ ชื่อผู้ใช้จากระบบก่อนว่ามีคนอื่นใช้แล้วหรือยัง? นะคะ
  • สำหรับผู้ประกอบการ หรือ เกษตรกร ที่เคยสมัครยื่นขอผ่านระบบแล้ว ถ้าท่านลืมรหัสผ่านกรุณาสอบถามระบบ คลิก!!
    หรือ โทรสอบถามเจ้าหน้าที่ดูแลระบบจากข้อมูลเดิมที่ท่านเคยลงทะเบียนไว้ก่อนนะคะ เพราะ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านใหม่ ที่ได้ระบบจะมองชื่อผู้ใช้ระบบของท่านเป็น ผู้ประกอบการหรือ เกษตรกร รายใหม่
*ชื่อผู้ใช้ระบบ
*รหัสผ่าน

( กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ความยาว 6-12 หลัก ตัวภาษาอังกฤษ , ตัวเลข ,#, _ เท่านั้น )

*ยืนยันรหัสผ่าน
*คำถามกันลืมรหัสผ่าน
*คำตอบ

ข้อมูลที่ตั้งสถานประกอบการฯ หรือ สถานที่ผลิตหลัก

ถ้าเป็นเกษตรกรให้ระบุ ข้อมูลของเกษตรกรแทนข้อมูล บริษัท / กลุ่มฯ

เลขทะเบียนบริษัท

ถ้าไม่มีให้ปล่อยว่างไว้

*ชื่อเกษตรกร/ชื่อบริษัท/ชื่อกลุ่มฯ
*วันที่ก่อตั้ง
* ประเภทโรงปุ๋ย
โปรดระบุ
* เนื้อที่สถานที่ประกอบการ
*รายละเอียดบริษัท / กลุ่มฯ
*ที่อยู่

( กรุณากรอกที่อยู่ บ้านเลขที่ รหัสไปรษณีย์ให้สมบูรณ์ด้วยค่ะ เพื่อการจัดส่งเอกสาร)

*จังหวัด
พิกัดที่ตั้งโรงงาน ( x,y,z )
แผนที่สถานที่ผลิต
เอกสารสำเนาหลักฐานการประกอบกิจการ
* เบอร์โทรศัพท์
เบอร์แฟกซ์
เว็บไซด์ บริษัท / กลุ่มฯ
Email

ข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของผู้ประกอบการฯ หรือ ผู้มีบทบาทหลักในกลุ่มฯ

*รหัสบัตรประชาชน
*คำนำหน้าชื่อ
*ชื่อจริง
*ชื่อสกุล
*วันเกิด
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ
*ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
*จังหวัด
เบอร์โทรศัพท์พื้นฐาน
*ที่อยู่ปัจจุบัน
* จังหวัด
*เบอร์โทรศัพท์
*เบอร์โทรศัพท์มือถือ
*ประเภทผู้ยื่นขอ

กรุณากรอกให้ครบทุกช่องที่มีเครื่องหมาย * ก่อนนะคะ

กรณี อัฟโหลดไฟล์ ข้อมูลต้องมีขนาดไม่เกิน 2 mb ชนิดไฟล์ .jpg .gif .png เท่านั้น

ข้อมูลท่านในระบบฯ เราถือเป็นความลับทางราชการและส่วนบุคคลใช้เฉพาะในระบบรับรองมาตรฐานสินค้าฯ ไม่พึงเปิดเผยแก่บุคคลทั่วไป

 
Loading...