[ List ] ใบส่งตัวอย่างดิน [เลขรับที่: 61-3096] [ชนิดตัวอย่าง: ดิน ] [จำนวน:  ตัวอย่าง]
 1.ข้อมูลรายละเอียดเจ้าของตัวอย่าง
ชื่อเจ้าของตัวอย่าง: ที่อยู่เลขที่:
หมู่: บ้าน:
ตำบล: อำเภอ:
จังหวัด: รหัสไปรษณีย์:
โทรศัพท์: แฟกซ์:
Email: หน่วยงาน:
 2.ข้อมูลเบื้องต้นเกียวกับใบรับ
ชนิดตัวอย่างที่ส่ง : ลงวันที่: Click Here to Pick up the defdate
จำนวน: ตัวอย่าง เลขปฎิบัติการ (ตั้งแต่-จนถึง):
สำเนาข้อมูลจากตัวอย่างชุด? No Yes จากชุดเดียวกับ Groupid : ใบรับเลขที่: (Groupid)
แหล่งที่มาของการนำส่งตัวอย่าง:
แหล่งนำส่ง: ชื่อโครงการ:
สถานะใบรับ: เอกสารใหม่ ดำเนินการวิเคราะห์ตรวจสอบโดย
รายการวิเคราะห์ตรวจสอบ:
เลือกรายการวิเคราะห์:
 3.ข้อมูลรายละเอียดสถานที่เก็บตัวอย่าง
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง: วันที่เก็บ: Click Here to Pick up the keepdate
ตัวอย่างดินแปลงที่: จำนวนเนื้อที่:  [ไร่ - งาน - ตารางวา]
พื้นที่เก็บตัวอย่าง: ลักษณะพื้นที่:: .เพิ่มข้อมูลพื้นที่เก็บตัวอย่าง
บ้าน: เลขที่  หมู่:
ตำบล: อำเภอ:
จังหวัด: ผู้นำส่งตัวอย่าง:
 4.ข้อมูลรายละเอียดการเพาะปลูก
เคยปลูกพืช: ผลผลิตต่อไร่:  
ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร: อัตรา:  
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์: อัตรา:  
ชนิดปูนที่ใส่: อัตรา:  
อัตรา:
พืชที่ต้องการปลูก เพิ่มข้อมูล: ประเภทพืช
ชนิดที่-1:
ชนิดที่-2:
ชนิดที่-3:
ชนิดที่-4:
ใส่ปูนครั้งสุดท้าย: Click Here to Pick up the Lastdate
 5.ข้อมูลปัญหาและขอคำแนะนำ
เจ้าของตัวอย่าง ผู้เก็บตัวอย่าง ผู้นำส่งตัวอย่าง
ข้อมูลรายละเอียดตัวอย่างสอบถามจาก:
ปัญหา/อุปสรรค และอื่น ๆ(ถ้ามี):
ผลผลิตทีได้รับหรือเคยได้รับ:
หมายเหตุ:
 6.ข้อมูลรายละเอียดผู้รับผลวิเคราะห์
ชื่อผู้รับผลวิเคราะห์ โทรศัพท์: Fax: Email:
ที่อยู่ ส่งรายงานผลวิเคราะห์: รับด้วยตัวเอง ไปรษณีย์ โทรสาร อีเมล์
ส่วนลดค่าธรรมเนียม