ลำดับหน่วยงานจำนวน
1 10
2 ทำแผนการใช้ที่ดิน 3
3 การฟื้นฟูและปรับปรุงดิน 20
4 งานวิจัย 79
5 โครงการพระราชดำริ 1
6 อื่นๆ 79
ลำดับหน่วยงานจำนวน