ลำดับหน่วยงานจำนวน
1 13
2 ทำแผนการใช้ที่ดิน 4
3 การฟื้นฟูและปรับปรุงดิน 28
4 งานวิจัย 131
5 โครงการพระราชดำริ 2
6 อื่นๆ 116
ลำดับหน่วยงานจำนวน