ลำดับหน่วยงานจำนวน
1 9
2 ทำแผนการใช้ที่ดิน 3
3 การฟื้นฟูและปรับปรุงดิน 18
4 งานวิจัย 50
5 โครงการพระราชดำริ 1
6 อื่นๆ 76
ลำดับหน่วยงานจำนวน