ลำดับประเภทแหล่งนำส่งตัวอย่างจำนวน
1 เพื่อเกษตรกร 76
2 เอกชน 12
3 เพื่องานจัดทรัพยากรดิน 6
4 โครงการพระราชดำริ/เร่งด่วน 3
5 สนับสนุนกิจกรรม สพข. ต่างๆ 9
6 หน่วยราชการอื่น ๆ 6
7 ค้นคว้าวิจัย 136
8 อื่นๆ 46
ลำดับประเภทแหล่งนำส่งตัวอย่างจำนวน