ลำดับชนิดตัวอย่างจำนวน
1 ดิน 101
2 น้ำ 3
3 พืช 1
4 ยิปซั่ม 1
5 โดโลไมท์ 9
6 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) 40
7 ปุ๋ยอินทรีย์ 18
8 หินฟอสเฟต 3
9 ปูน 1
10 น้ำหมักชีวภาพ 2
11 ถ่าน 1
12 มูลสัตว์ 1
13 สิ่งปรับปรุงดิน 1
14 กากตะกอนน้ำเสีย 1
15 สารฝนหลวงเกลือแป้ง แบบ4/2 4
16 กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย 1
17 เกลือเม็ด 1
18 ปุ๋ยโวก้าอินทรีย์ 1
19 มูลไก่กากตะกอนหินอ่อน 1
20 Sludge from water clarification 1
ลำดับชนิดตัวอย่างจำนวน