ลำดับหน่วยงานจำนวน
1 กองต่างๆในกรมพัฒนาที่ดิน 132
2 เกษตรกร 76
3 ส่วนงานราชการ 7
4 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต/สถานีฯ 50
5 หน่วยงานราชการ 15
6 เอกชน 13
7 Non 1
ลำดับหน่วยงานจำนวน