ลำดับหน่วยงานจำนวน
1 กองต่างๆในกรมพัฒนาที่ดิน 83
2 เกษตรกร 52
3 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต/สถานีฯ 35
4 หน่วยงานราชการ 9
5 เอกชน 12
6 Non 1
ลำดับหน่วยงานจำนวน