ลำดับหน่วยงานจำนวน
1 กองต่างๆในกรมพัฒนาที่ดิน 54
2 เกษตรกร 52
3 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต/สถานีฯ 30
4 หน่วยงานราชการ 9
5 เอกชน 12
ลำดับหน่วยงานจำนวน