ระบบบริหารจัดการผลวิเคราะห์ดิน V.4.0/2561(Land Development Management System)

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

ดูทั้งหมด? 
ประเภทข่าวประชาสัมพันธ์   

Group By... ชนิดตัวอย่าง ดิน,ปุ๋ยฯ

ร่วมทดสอบระบบโปรแกรมผลวิเคราะห์ดิน version 4.0
วันที่โพสต์:11 ก.พ. 2561 NEW

ร่วมทดสอบระบบโปรแกรมผลวิเคราะห์ดิน version 4.0

หากมีส่วนใหนที่ใช้งานไม่ได้ ให้แจ้งมายังกลุ่มมาตรฐานฯ เพื่อที่จะได้ดำเนินการแก้ไขต่อไป

อ่านต่อ..
Read : 27
กรมวิทย์ ฯ พร้อมประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อ HIV
วันที่โพสต์:11 ก.พ. 2561 NEW

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการที่ทำการตรวจเอชไอวีซีโรโลยีของเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อประกันคุณภาพผลการตรวจวิเคราะห์ว่า มีความถูกต้องแม่นยำ และมีข้อมูลสำหรับการวางแผนพัฒนาประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการสมาชิก ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นในการให้บริการของสถานพยาบาล และหน่วยงานสาธารณสุขมีระบบคุณภาพตามมาตรฐาน
          นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า การตรวจเชื้อ HIV มีความสำคัญ จำเป็นต้องมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ เพื่อให้ผู้มารับการตรวจมีความมั่นใจว่าได้รับการบริการที่มีคุณภาพ ดังนั้นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงจัดให้มีโครงการประเมินคุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจเอชไอวีซีโรโลยีแห่งชาติ (National External Quality Assessment Scheme for HIV Serology Testing)โดยเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2537 ปัจจุบันมีโรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ กว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เป็นแม่ข่ายในการดำเนินงานและจัดเตรียมตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินเพื่อให้ได้ตัวอย่างที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 4 แห่งในแต่ละภาคของประเทศ ได้แก่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 อ่านต่อ..

Read : 34
กรมวิทย์ฯเดินหน้าสนับสนุนสินค้าไทย ไว้ใจได้ พัฒนาโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่โพสต์:11 ก.พ. 2561 NEW

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรทั้งอาหารและเครื่องสำอางที่ผสมสมุนไพรให้มีคุณภาพมาตรฐานกว่า 190 รายการ พร้อมส่งเสริมช่องทางการตลาดจนเป็นที่สนใจของต่างชาติที่จะนำไปจำหน่ายในต่างประเทศ ทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
          นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวภายหลังร่วมงาน แถลงข่าว "สินค้าไทย ไว้ใจได้ พัฒนาโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์" ว่า ปัจจุบันนี้อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีมูลค่าทางการตลาดมากกว่า 1 แสนล้านบาทต่อปี อัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการที่สมุนไพรไทยจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสร้างความมั่นคงของระบบสุขภาพไทยได้อย่างยั่งยืนนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้มอบหมายให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 14 แห่งทั่วประเทศ จัดทำโครงการบูรณาการ "การพัฒนาคุณภาพสมุนไพร ด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน" เพื่อพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร รวมถึงผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน พัฒนาองค์ความรู้ของชุมชนในการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งส่งเสริมศักยภาพของชุมชนในการจำหน่ายสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ให้ อ่านต่อ..

Read : 16

Total 3 Record : 1 Page
Copyright © 2016-2018 สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ตั้งอยู่ที่:2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์. 0-2561-4179,โทรสาร. 0-2561-4179 Email:fingroup@fisheries.go.th,fingroup.fn@gmail.com, E-mail :Chaisofts@Gmail.com,Jirawut.w@ldd.mail.go.th @All rights reserved.