ระบบบริหารจัดการผลวิเคราะห์ดิน V.4.0/2561(Land Development Management System)

ตรวจสอบสถาน:ตามเลขปฎิบัติการ (ActiveId) จาก QR CODE

เลขปฎิบัติการ  

1.รายละเอียดขั้นตอนการปฎิบัติการ  1.  บันทึกใบรับตัวอย่าง  1
  2.  รับตัวอย่างไปเตรียม  2
  3.  ส่งเข้าห้องปฎิบัติการ  3
  4.  บันทึกผลวิเคราะห์  4
  5.  ส่งรายงานผลทางโปรแกรม  5
  6.  ส่งผลให้แก่ผู้รับบริการ  6


2.รายละเอียดผู้ส่งตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯลฯ

3.รายละเอียดเลขที่ปฎิบัติการ

ลำดับเลขรับที่เลขปฎิบัติการ รหัสตัวอย่าง รายละเอียดตัวอย่าง บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด พื้นที่ปลูก ชั้นดินความลึกของดินบันทึกใบรับตัวอย่าง สถานะ
Copyright © 2016-2018 สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ตั้งอยู่ที่:2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์. 0-2561-4179,โทรสาร. 0-2561-4179 Email:fingroup@fisheries.go.th,fingroup.fn@gmail.com, E-mail :Chaisofts@Gmail.com,Jirawut.w@ldd.mail.go.th @All rights reserved.