ระบบบริหารจัดการผลวิเคราะห์ดิน V.4.0/2561(Land Development Management System)
หน่วยงาน: กลุ่มมาตรฐานและพัฒนาระบบงานวิเคราะห์ดิน  วิเคราะห์ไปแล้วทั้งสิ้น: 0 iTems

หน่วยงาน: กลุ่มมาตรฐานและพัฒนาระบบงานวิเคราะห์ดิน

รายงานสรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ ของเกษตรกร (ประจำปีงบประมาณ 2561) (เอกสารใหม่) 0 iTems
0 % Increase in 365 Days     คลิ๊กดูรายละเอียด
รายงานสรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ ของเกษตรกร (ประจำปีงบประมาณ 2561) (ซึ่งได้ยกเลิกเอกสารไปแล้ว) 0 iTems
0 % Increase in 365 Days     คลิ๊กดูรายละเอียด
รายงานสรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ ของเกษตรกร (ประจำปีงบประมาณ 2561) (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 0 iTems
0 % Increase in 365 Days     คลิ๊กดูรายละเอียด
รายงานสรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ ของเกษตรกร (ประจำปีงบประมาณ 2561) (เสร็จเรียบร้อยแล้ว) 0 iTems
0 % Increase in 365 Days     คลิ๊กดูรายละเอียด

Pie Chart

(สถานะ:=อยู่ระหว่างดำเนินการ)


Group By... ชนิดตัวอย่าง ดิน,ปุ๋ยฯ

ลำดับเลขรับที่เลขปฎิบัติการวันที่รับดินวันที่รับดินไปบดวันที่บดเสร็จวันที่วิเคราะห์ชนิดตัวอย่างชื่อเจ้าของตัวอย่าง ตย.จังหวัด
ลำดับเลขรับที่เลขปฎิบัติการวันที่รับดินวันที่รับดินไปบดวันที่บดเสร็จวันที่วิเคราะห์ชนิดตัวอย่างชื่อเจ้าของตัวอย่าง ตย.จังหวัด
SELECT * FROM prefix,MasterAccount where prefix.prefix=MasterAccount.prefix and MasterAccount.dep_id=6 and MasterAccount.status=2 and defyear=2561 order by MasterAccount.Dep_id,MasterAccount.exampleID,MasterAccount.Groupid

รายงานสรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ ที่เป็น..อยู่ระหว่างดำเนินการ [status=2]

Summary Report Group by..ชนิดตัวอย่าง( กลุ่มมาตรฐานและพัฒนาระบบงานวิเคราะห์ดิน)
สรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ แยกตาม..ชนิดตัวอย่าง (ปีงบประมาณ 2561)
Pie Chart Group by..ชนิดตัวอย่าง( กลุ่มมาตรฐานและพัฒนาระบบงานวิเคราะห์ดิน)
Summary Report Group by..จังหวัดผู้ส่งตัวอย่าง( กลุ่มมาตรฐานและพัฒนาระบบงานวิเคราะห์ดิน)
สรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ แยกตาม..จังหวัดผู้ส่งตัวอย่าง (ปีงบประมาณ 2561)
Pie Chart Group by..จังหวัดผู้ส่งตัวอย่าง( กลุ่มมาตรฐานและพัฒนาระบบงานวิเคราะห์ดิน)
Summary Report Group by..แหล่งนำส่งตัวอย่าง( กลุ่มมาตรฐานและพัฒนาระบบงานวิเคราะห์ดิน)
สรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ แยกตาม..แหล่งนำส่งตัวอย่าง (ปีงบประมาณ 2561)
Pie Chart Group by..แหล่งนำส่งตัวอย่าง( กลุ่มมาตรฐานและพัฒนาระบบงานวิเคราะห์ดิน)
Summary Report Group by..หน่วยงานผู้นำส่งตัวอย่าง( กลุ่มมาตรฐานและพัฒนาระบบงานวิเคราะห์ดิน)
สรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ แยกตาม..หน่วยงานผู้นำส่งตัวอย่าง (ปีงบประมาณ 2561)
Pie Chart Group by..หน่วยงานผู้นำส่งตัวอย่าง( กลุ่มมาตรฐานและพัฒนาระบบงานวิเคราะห์ดิน)
Summary Report Group by..นำไปใช้ประโยชน์ด้าน( กลุ่มมาตรฐานและพัฒนาระบบงานวิเคราะห์ดิน)
สรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ แยกตาม..นำไปใช้ประโยชน์ด้าน (ปีงบประมาณ 2561)
Pie Chart Group by..นำไปใช้ประโยชน์ด้าน( กลุ่มมาตรฐานและพัฒนาระบบงานวิเคราะห์ดิน)
Copyright © 2016-2018 สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ตั้งอยู่ที่:2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์. 0-2561-4179,โทรสาร. 0-2561-4179 Email:fingroup@fisheries.go.th,fingroup.fn@gmail.com, E-mail :Chaisofts@Gmail.com,Jirawut.w@ldd.mail.go.th @All rights reserved.