ระบบบริหารจัดการผลวิเคราะห์ดิน V.4.0/2561(Land Development Management System)

1,820 Example อยู่ระหว่างรอวิเคราะห์

กลุ่มวิจัยเคมีดิน

คลิ๊กดูรายละเอียด

226 Example อยู่ระหว่างรอวิเคราะห์

กลุ่มวิจัยกายภาพดิน

คลิ๊กดูรายละเอียด

1,674 Example อยู่ระหว่างรอวิเคราะห์

กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน

คลิ๊กดูรายละเอียด

41 Example อยู่ระหว่างรอวิเคราะห์

กลุ่มวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน

คลิ๊กดูรายละเอียด

2,655 Example อยู่ระหว่างรอวิเคราะห์

กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน

คลิ๊กดูรายละเอียด

496 Example อยู่ระหว่างรอวิเคราะห์

กลุ่มวิทยบริการ

คลิ๊กดูรายละเอียด

285 Example New Document

กลุ่มมาตรฐานและพัฒนาระบบงานวิเคราะห์ดิน

คลิ๊กดูรายละเอียด

285 Example New Document

สำหรับ..ผู้ส่งตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ

สำหรับ..เกษตรกรส่งตัวอย่างดิน
All Department Summary
รายงานสรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ ของเกษตรกร (ปีงบประมาณ 2561) ที่พึ่งได้รับ (เอกสารใหม่) รวมทั้งสิ้น 5,385 ตัวอย่าง
538.5 % Increase in 365 Days     คลิ๊กดูรายละเอียด
รายงานสรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ ของเกษตรกร (ปีงบประมาณ 2561) (ซึ่งได้ยกเลิกเอกสารไปแล้ว) รวมทั้งสิ้น 369 ตัวอย่าง
36.9 % Increase in 365 Days     คลิ๊กดูรายละเอียด
รายงานสรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ ของเกษตรกร (ปีงบประมาณ 2561) ซึ่งทางกรมได้ทำการวิเคราะห์อยู่ หรือ (อยู่ระหว่างรอวิเคราะห์) รวมทั้งสิ้น 6,912 ตัวอย่าง
691.2 % Increase in 365 Days     คลิ๊กดูรายละเอียด
รายงานสรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ ของเกษตรกร (ปีงบประมาณ 2561) ที่ทางสำนักได้ทำการส่งผลวิเคราะห์ให้เกษตรกรไปแล้ว (ที่วิเคราะห์เสร็จแล้ว) รวมทั้งสิ้น 23,344 ตัวอย่าง
2334.4 % Increase in 365 Days     คลิ๊กดูรายละเอียด

บัญชีตัวอย่างดิน,ปุ๋ย สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
(สถานะ:=อยู่ระหว่างรอวิเคราะห์)

Group By... ชนิดตัวอย่าง ดิน,ปุ๋ยฯ

SELECT * FROM prefix,MasterAccount where prefix.prefix=MasterAccount.prefix and MasterAccount.status=2 and defyear=2561 order by MasterAccount.Dep_id,MasterAccount.exampleID,MasterAccount.Groupid
ลำดับเลขรับที่เลขปฎิบัติการวันที่รับดินวันที่รับดินไปบดวันที่บดเสร็จวันที่วิเคราะห์ชนิดตัวอย่างชื่อเจ้าของตัวอย่าง ตย.จังหวัด
1 61-0157 61003052-61003082 27 ธ.ค. 2560 17 ส.ค. 2560 02 ต.ค. 2560 25 ธ.ค. 2560 ดิน ดร.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 31 ระยอง
2 61-0386 61005489-61005519 27 ธ.ค. 2560 22 ก.ย. 2560 12 ต.ค. 2560 25 ธ.ค. 2560 ดิน ดร.อิสริยามีสิงห์ 31 อยุธยา
3 61-0423 61006062-61006085 04 ต.ค. 2560 04 ต.ค. 2560 04 ต.ค. 2560 25 มี.ค. 2561 ดิน นางบวรบัวขาว 24 กรุงเทพฯ
4 61-0888 61010371-61010373 27 ธ.ค. 2560 23 พ.ย. 2560 28 พ.ย. 2560 19 ธ.ค. 2560 ดิน ดร.สายใยถนอมชาติ 3 อุทัยธานี
5 61-1269 61013474-61013479 08 ม.ค. 2561 08 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 02 เม.ย. 2561 ดิน นางพัลลภหงษ์เจริญไทย 6 เพชรบุรี
6 61-1270 61013480-61013485 08 ม.ค. 2561 08 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 02 เม.ย. 2561 ดิน นางพัลลภหงษ์เจริญไทย 6 เพชรบุรี
7 61-1479 61015498-61015541 23 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2561 09 พ.ค. 2561 03 เม.ย. 2561 ดิน นางดนัยแสนจันทอง 44 สระบุรี
8 61-1480 61015542-61015585 23 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2561 09 พ.ค. 2561 03 เม.ย. 2561 ดิน นางดนัยแสนจันทอง 44 สระบุรี
9 61-1527 61016037-61016038 26 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 09 พ.ค. 2561 20 ก.พ. 2561 ดิน หจก.GIZ Office Bangkok 2 สระแก้ว
10 61-2107 61021384-61021438 23 มี.ค. 2561 23 มี.ค. 2561 10 เม.ย. 2561 23 มี.ค. 2561 ดิน นางดนัยแสนจันทอง 55 กรุงเทพฯ
11 61-2409 61023094-61023108 10 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2561 23 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2561 ดิน นางพัลลภหงษ์เจริญไทย 15 บุรีรัมย์
12 61-2432 61023418-61023432 19 เม.ย. 2561 19 เม.ย. 2561 26 เม.ย. 2561 19 เม.ย. 2561 ดิน นส.อุมรากล้าหาญ 15 พิษณุโลก
13 61-2466 61023967-61023972 23 เม.ย. 2561 23 เม.ย. 2561 03 พ.ค. 2561 23 เม.ย. 2561 ดิน โรงเรียนยุพเยาว์หัสจรรย์ 6 กรุงเทพฯ
14 61-2501 61024201-61024242 25 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 10 พ.ค. 2561 25 เม.ย. 2561 ดิน ดร.นิศราจงหวัง 42 กรุงเทพฯ
15 61-2502 61024243-61024284 25 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 10 พ.ค. 2561 18 ก.ค. 2561 ดิน ดร.นิศราจงหวัง 42 กรุงเทพฯ
16 61-2531 61024467-61024536 30 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561 03 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2561 ดิน มรว.นิสามีแสง 70 อุดรธานี
17 61-2532 61024537-61024606 30 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561 03 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2561 ดิน มรว.นิสามีแสง 70 อุดรธานี
18 61-2545 61024976-61024982 02 พ.ค. 2561 02 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 17 ก.ค. 2561 ดิน นางพัลลภหงษ์เจริญไทย 7 แม่ฮ่องสอน
19 61-2546 61024983-61025022 02 พ.ค. 2561 02 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 02 พ.ค. 2561 ดิน นางดนัยแสนจันทอง 40 กรุงเทพฯ
20 61-2547 61025023-61025062 02 พ.ค. 2561 02 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 02 พ.ค. 2561 ดิน นางดนัยแสนจันทอง 40 กรุงเทพฯ
21 61-2553 61025131-61025188 03 พ.ค. 2561 03 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 03 พ.ค. 2561 ดิน นางชาญณรงค์เขตแดน 58 ลำปาง
22 61-2554 61025189-61025247 03 พ.ค. 2561 03 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 03 พ.ค. 2561 ดิน นางชาญณรงค์เขตแดนกลางดง 59 กรุงเทพฯ
23 61-2561 61025536-61025551 03 พ.ค. 2561 03 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561 03 พ.ค. 2561 ดิน นางอัศวินเนตรถนอมศักดิ์ 16 บุรีรัมย์
24 61-2569 61025660-61025750 04 พ.ค. 2561 04 พ.ค. 2561 28 พ.ค. 2561 04 พ.ค. 2561 ดิน นางพงศ์ธรเพียรพิทักษ์ 91 กรุงเทพฯ
25 61-2619 61026326-61026385 08 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 ดิน ดร.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 60 บึงกาฬ
26 61-2620 61026386-61026445 08 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 ดิน ดร.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 60 บึงกาฬ
27 61-2621 61026446-61026494 08 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 ดิน ดร.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 49 บึงกาฬ
28 61-2622 61026495-61026530 08 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 ดิน ดร.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 36 บึงกาฬ
29 61-2623 61026531-61026566 08 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 ดิน ดร.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 36 บึงกาฬ
30 61-2624 61026567-61026602 08 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561 18 ก.ค. 2561 ดิน ดร.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 36 บึงกาฬ
31 61-2625 61026603-61026611 09 พ.ค. 2561 09 พ.ค. 2561 09 พ.ค. 2561 17 ก.ค. 2561 ดิน ดร.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 9 บึงกาฬ
32 61-2686 61027078-61027078 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 28 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 ดิน โรงเรียนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 1 กรุงเทพฯ
33 61-2695 61027131-61027133 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 28 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 ดิน ดร.วนิดาพานิกร 3 กำแพงเพชร
34 61-2723 61027409-61027409 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 17 ก.ค. 2561 ดิน โรงเรียนพันธ์ญาสุนินทบูรณ์ 1 ศรีสะเกษ
35 61-2865 61028866-61028909 05 มิ.ย. 2561 05 มิ.ย. 2561 05 มิ.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 ดิน ดร.นิศราจงหวัง 44 พิษณุโลก
36 61-2866 61028910-61028953 05 มิ.ย. 2561 05 มิ.ย. 2561 05 มิ.ย. 2561 21 มิ.ย. 2561 ดิน ดร.นิศราจงหวัง 44 พิษณุโลก
37 61-2867 61028954-61028997 05 มิ.ย. 2561 05 มิ.ย. 2561 05 มิ.ย. 2561 21 มิ.ย. 2561 ดิน ดร.นิศราจงหวัง 44 พิษณุโลก
38 61-2868 61028998-61029011 05 มิ.ย. 2561 05 มิ.ย. 2561 05 มิ.ย. 2561 22 มิ.ย. 2561 ดิน นางธวัชชัยตาอินทร์ 14 ภูเก็ต
39 61-2874 61029134-61029172 05 มิ.ย. 2561 05 มิ.ย. 2561 05 มิ.ย. 2561 22 มิ.ย. 2561 ดิน ดร.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 39 แพร่
40 61-2907 61029298-61029362 07 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 03 ก.ค. 2561 ดิน นางพงษ์ธรเพียรพิทักษ์ 65 กาฬสินธุ์
41 61-2908 61029363-61029428 07 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 21 มิ.ย. 2561 ดิน นางพงษ์ธรเพียรพิทักษ์ 66 กาฬสินธุ์
42 61-3082 61030910-61030913 19 มิ.ย. 2561 19 มิ.ย. 2561 05 ก.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 ดิน นส.พิกุลเกตุชาญวิทย์ 4 ศรีสะเกษ
43 61-3089 61031077-61031151 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 22 มิ.ย. 2561 ดิน นางนินนาทพัฒนวงศ์สุนทร 75 ชลบุรี
44 61-3100 61031308-61031367 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 16 ก.ค. 2561 ดิน ดร.สายวรุณแสนเมืองมูล 60 นครศรีธรรมราช
45 61-3102 61031438-61031507 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 17 ก.ค. 2561 ดิน ดร.สายวรุณแสนเมืองมูล 70 นครศรีธรรมราช
46 61-3105 61031628-61031687 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 17 ก.ค. 2561 ดิน นางทะนงศักดิ์ปะระไทย 60 เชียงใหม่
47 61-3214 61033219-61033274 05 ก.ค. 2561 05 ก.ค. 2561 05 ก.ค. 2561 16 ก.ค. 2561 ดิน นางเมธาศรีทองคำ 56 นครสวรรค์
48 61-3315 61034637-61034678 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 17 ก.ค. 2561 ดิน นางนันทภพชลเขตต์ 42 จันทบุรี
49 61-3330 61035230-61035230 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 17 ก.ค. 2561 ดิน มรว.สุรเชษฐ์เดชฟุ้ง 1 ร้อยเอ็ด
50 61-2198 61022191-61022193 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 17 ก.ค. 2561 ถ่านชีวภาพ นางอิสระตั้งสุวรรณ 3 ลำปาง
51 61-2075 61020929-61020943 14 มี.ค. 2561 14 มี.ค. 2561 26 มี.ค. 2561 14 มี.ค. 2561 ดิน นางจำนงค์ปันชัย 15 กาฬสินธุ์
52 61-2454 61023760-61023801 23 เม.ย. 2561 23 เม.ย. 2561 23 เม.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 ดิน ดร.ประไพพิศศรีมาวงษ์ 42 กรุงเทพฯ
53 61-2455 61023802-61023841 23 เม.ย. 2561 23 เม.ย. 2561 23 เม.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 ดิน ดร.ประไพพิศศรีมาวงษ์ 40 กรุงเทพฯ
54 61-2861 61028744-61028801 01 ม.ค. 2513 04 มิ.ย. 2561 04 มิ.ย. 2561 18 มิ.ย. 2561 ดิน นางธนัชกฤต กลิ่นหวล 58 หนองคาย
55 61-3083 61030914-61030961 19 มิ.ย. 2561 19 มิ.ย. 2561 19 มิ.ย. 2561 21 มิ.ย. 2561 ดิน นางสัญชัยแซ่เจียง 48 บุรีรัมย์
56 61-3118 61032021-61032043 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 05 ก.ค. 2561 ดิน นางสัญชัยแซ่เจียง 23 บุรีรัมย์
57 61-0204 61003670-61003690 22 ส.ค. 2560 22 ส.ค. 2560 22 ส.ค. 2560 31 ส.ค. 2560 ดิน นส.อรอนงค์โฉมศิริ 21 สตูล
58 61-1600 61016561-61016566 01 ก.พ. 2561 01 ก.พ. 2561 01 ก.พ. 2561 21 มี.ค. 2561 ดิน ดร.วรรณพรพลแสง 6 ตราด
59 61-1681 61017384-61017393 07 ก.พ. 2561 07 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 27 มี.ค. 2561 ดิน นส.แฉล้มพริ้มจรัส 10 กระบี่
60 61-1783 61018001-61018001 09 ก.พ. 2561 09 ก.พ. 2561 21 ก.พ. 2561 06 มิ.ย. 2561 ดิน ดร.ออมสินคำปาน 1 เพชรบุรี
61 61-1982 61019956-61020013 06 มี.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 16 ก.ค. 2561 ดิน นส.รวมพรมูลจันทร์ 58 กำแพงเพชร
62 61-2181 61022003-61022061 29 มี.ค. 2561 29 มี.ค. 2561 10 เม.ย. 2561 29 มี.ค. 2561 ดิน ดร.รวมพรมูลจันทร์ 59 กรุงเทพฯ
63 61-2382 61022834-61022863 10 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2561 23 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2561 ดิน ดร.ทัศพรเขื่อนเพชร 30 เชียงราย
64 61-2539 61024683-61024856 30 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561 21 พ.ค. 2561 19 พ.ค. 2561 ดิน โรงเรียนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 174 กาฬสินธุ์
65 61-2540 61024857-61024948 30 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561 10 พ.ค. 2561 09 พ.ค. 2561 ดิน โรงเรียนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 92 กาฬสินธุ์
66 61-2542 61024951-61024960 30 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561 10 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2561 ดิน โรงเรียนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 10 กาฬสินธุ์
67 61-2543 61024961-61024968 30 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561 10 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2561 ดิน โรงเรียนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 8 กาฬสินธุ์
68 61-2551 61025096-61025125 03 พ.ค. 2561 03 พ.ค. 2561 03 พ.ค. 2561 21 มิ.ย. 2561 ดิน ดร.วรรณาสุวรรณวิจิตร 30 พิษณุโลก
69 61-2557 61025330-61025370 03 พ.ค. 2561 03 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 03 พ.ค. 2561 ดิน ดร.รวมพรมูลจันทร์ 41 กรุงเทพฯ
70 61-2560 61025481-61025535 03 พ.ค. 2561 03 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 03 พ.ค. 2561 ดิน ดร.รวมพรมูลจันทร์ 55 กรุงเทพฯ
71 61-2562 61025552-61025577 03 พ.ค. 2561 03 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 03 พ.ค. 2561 ดิน โรงเรียนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอินทนนท์ 26 กาฬสินธุ์
72 61-2563 61025578-61025615 03 พ.ค. 2561 03 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 03 พ.ค. 2561 ดิน โรงเรียนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง 38 กาฬสินธุ์
73 61-2564 61025616-61025640 03 พ.ค. 2561 03 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 03 พ.ค. 2561 ดิน โรงเรียนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง 25 กาฬสินธุ์
74 61-2565 61025641-61025650 03 พ.ค. 2561 03 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 03 พ.ค. 2561 ดิน นส.นุชสุพรกฤษฎาธาร 10 กาฬสินธุ์
75 61-2606 61026198-61026201 08 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 ดิน โรงเรียนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 4 กาฬสินธุ์
76 61-2607 61026202-61026213 08 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 28 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 ดิน โรงเรียนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 12 กาฬสินธุ์
77 61-2608 61026214-61026225 08 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 28 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 ดิน โรงเรียนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 12 กาฬสินธุ์
78 61-2609 61026226-61026229 08 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 ดิน โรงเรียนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 4 กาฬสินธุ์
79 61-2610 61026230-61026231 08 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 ดิน โรงเรียนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 2 กาฬสินธุ์
80 61-2611 61026232-61026233 08 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 ดิน โรงเรียนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 2 กาฬสินธุ์
81 61-2612 61026234-61026235 08 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 ดิน โรงเรียนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 2 กาฬสินธุ์
82 61-2613 61026236-61026236 08 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 ดิน โรงเรียนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 1 กาฬสินธุ์
83 61-2614 61026237-61026249 08 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 28 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 ดิน โรงเรียนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 13 กาฬสินธุ์
84 61-2615 61026250-61026258 08 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 ดิน โรงเรียนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 9 กาฬสินธุ์
85 61-2616 61026259-61026271 08 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 28 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 ดิน โรงเรียนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 13 กาฬสินธุ์
86 61-2617 61026272-61026284 08 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 ดิน โรงเรียนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 13 กาฬสินธุ์
87 61-2618 61026285-61026325 08 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 ดิน โรงเรียนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 41 กาฬสินธุ์
88 61-2685 61027048-61027077 11 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 ดิน นส.สุกัญญาทวีกิจ 30 อุดรธานี
89 61-2688 61027086-61027092 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 28 พ.ค. 2561 28 มิ.ย. 2561 ดิน หจก.GIZ Office Bangkok 7 กรุงเทพฯ
90 61-2842 61028514-61028545 28 พ.ค. 2561 28 พ.ค. 2561 28 พ.ค. 2561 09 ก.ค. 2561 ดิน ดร.ทิพวรรณพรมชาติ 32 หนองคาย
91 61-2871 61029088-61029125 05 มิ.ย. 2561 05 มิ.ย. 2561 05 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 ดิน ดร.รวมพรมูลจันทร์ 38 เพชรบุรี
92 61-1201 61013040-61013041 03 ม.ค. 2561 03 ม.ค. 2561 03 ม.ค. 2561 24 มี.ค. 2561 น้ำ นางประภัสสรทรัพย์นิยม 2 บุรีรัมย์
93 61-1953 61019630-61019632 02 มี.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 17 เม.ย. 2561 น้ำ นางชนะรัศมีเดือน 3 สกลนคร
94 61-2525 61024453-61024453 26 เม.ย. 2561 26 เม.ย. 2561 26 เม.ย. 2561 01 พ.ค. 2561 น้ำ นางชัยนามดิสถาพร 1 กรุงเทพฯ
95 61-2603 61025992-61026015 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 06 ก.ค. 2561 น้ำ โรงเรียนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 24 กาฬสินธุ์
96 61-2764 61027997-61027997 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 04 มิ.ย. 2561 น้ำ นางบวรบัวขาว 1 บุรีรัมย์
97 61-2767 61028002-61028002 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 04 มิ.ย. 2561 น้ำ นางเฉลิมอินทรชิต 1 สระแก้ว
98 61-2828 61028431-61028431 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 04 มิ.ย. 2561 น้ำ โรงเรียนพรนัชชาวัยวุฒิภิญโญ 1 ระนอง
99 61-2877 61029214-61029214 06 มิ.ย. 2561 06 มิ.ย. 2561 06 มิ.ย. 2561 21 มิ.ย. 2561 น้ำ นส.พิภาดาเสรีวิริยะกุล 1 กรุงเทพฯ
100 61-2405 61023030-61023049 10 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2561 18 เม.ย. 2561 พืช มรว.อรประภาเทพศิลปะวิสุทธิ์ 20 นครศรีธรรมราช
101 61-2550 61025066-61025095 03 พ.ค. 2561 03 พ.ค. 2561 03 พ.ค. 2561 15 มิ.ย. 2561 พืช ดร.วรรณาสุวรรณวิจิตร 30 พิษณุโลก
102 61-0650 61008324-61008326 07 พ.ย. 2560 07 พ.ย. 2560 07 พ.ย. 2560 24 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสำรวยคงเพ็ชร 3 สมุทรสงคราม
103 61-1181 61012594-61012596 26 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560 26 ธ.ค. 2560 09 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสมพนธ์ไทยบุนรอด 3 สมุทรสงคราม
104 61-1299 61013722-61013724 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางกอหนีเหตุฉูนุ้ย 3 ปทุมธานี
105 61-1301 61013728-61013730 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางคมกริชโตอุ่นเพ็ชร 3 ปทุมธานี
106 61-1303 61013734-61013736 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางอาแมนสาแล๊ะ 3 ปทุมธานี
107 61-1305 61013740-61013742 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเล็กพรรณศรี 3 อยุธยา
108 61-1307 61013746-61013748 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางนิยมดำแก้ว 3 อยุธยา
109 61-1309 61013752-61013754 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางบุญฤทธิ์ละอองวิจิตร 3 ปทุมธานี
110 61-1311 61013758-61013760 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเอกสัมภาทพันธมาศ 3 อยุธยา
111 61-1313 61013764-61013766 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางประกิจจิตรใจภักดิ์ 3 มุกดาหาร
112 61-1315 61013770-61013772 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางทรงวุฒิอินทร์มาก 3 ปทุมธานี
113 61-1317 61013776-61013778 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางพิมลรัตนประดิษฐ์ 3 ปทุมธานี
114 61-1319 61013782-61013784 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสมหมายบรรณา 3 ปทุมธานี
115 61-1321 61013788-61013790 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 09 ม.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสมยศเวชสิทธิ์ 3 ปทุมธานี
116 61-1326 61013839-61013841 10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเดชาแดงอุ่น 3 ร้อยเอ็ด
117 61-1328 61013845-61013847 10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางพิชิตชัยสมศักดิ์ 3 ร้อยเอ็ด
118 61-1336 61013869-61013871 10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางณรงค์แปงคำ 3 ร้อยเอ็ด
119 61-1338 61013875-61013877 10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางธงศักดิ์อ้ายสุข 3 ร้อยเอ็ด
120 61-1340 61013881-61013883 10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 08 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางบุญรัตน์แปงคำ 3 ร้อยเอ็ด
121 61-1344 61013893-61013895 10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางประพันธ์ศรียอด 3 ร้อยเอ็ด
122 61-1394 61014544-61014546 16 ม.ค. 2561 16 ม.ค. 2561 16 ม.ค. 2561 08 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางทองมิตรคำมงคล 3 กระบี่
123 61-1396 61014550-61014552 16 ม.ค. 2561 16 ม.ค. 2561 16 ม.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.ศิรดาคำไชย 3 กาฬสินธุ์
124 61-1398 61014556-61014558 16 ม.ค. 2561 16 ม.ค. 2561 16 ม.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางทวีศักดิ์พรหมทัศน์ 3 กาฬสินธุ์
125 61-1400 61014562-61014564 16 ม.ค. 2561 16 ม.ค. 2561 16 ม.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเสาร์แก้วพะดุ 3 กาฬสินธุ์
126 61-1419 61014832-61014834 18 ม.ค. 2561 18 ม.ค. 2561 18 ม.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.สัณห์มนัสสีหะวงษ์ 3 ลพบุรี
127 61-1503 61015778-61015780 24 ม.ค. 2561 24 ม.ค. 2561 24 ม.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางอดิศักดิ์แสนแก้ว 3 อำนาจเจริญ
128 61-1606 61016582-61016584 01 ก.พ. 2561 01 ก.พ. 2561 01 ก.พ. 2561 30 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.อัมพรกลิ่นเอี่ยม 3 ชุมพร
129 61-1691 61017553-61017555 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 30 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเหมเพ็ชรหมื่นไวย 3 บุรีรัมย์
130 61-1693 61017559-61017561 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 30 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเจริญดีสูงเนิน 3 บุรีรัมย์
131 61-1695 61017565-61017567 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 03 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางชาตรีสันกลาง 3 บุรีรัมย์
132 61-1697 61017571-61017573 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 30 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางประสิทธิ์เบื้องกลาง 3 บุรีรัมย์
133 61-1699 61017577-61017579 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 30 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางประสิทธิ์เบื้องกลาง 3 บุรีรัมย์
134 61-1701 61017583-61017585 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 30 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสุทศชนสูงเนิน 3 บุรีรัมย์
135 61-1703 61017589-61017591 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 30 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางประมวลแสงรัศมีเพ็ญ 3 บุรีรัมย์
136 61-1705 61017595-61017597 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 30 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.ลำดวนชาวทองหลาง 3 บุรีรัมย์
137 61-1707 61017601-61017603 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 30 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางหล่าสนสูงเนิน 3 บุรีรัมย์
138 61-1709 61017607-61017609 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 30 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.บานเย็นจงสูงเนิน 3 บุรีรัมย์
139 61-1711 61017613-61017615 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 30 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางแผ้วถองกระโทก 3 บุรีรัมย์
140 61-1713 61017619-61017621 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 30 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.กิ่งแก้วจ้อยพุดชา 3 บุรีรัมย์
141 61-1715 61017625-61017627 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 30 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.ศรีจันทร์แก้วคำ 3 บุรีรัมย์
142 61-1717 61017631-61017633 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 30 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางราตรีแม้นขุนทด 3 บุรีรัมย์
143 61-1719 61017637-61017639 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 03 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสันติสกุลศิริวัฒน์ 3 บุรีรัมย์
144 61-1721 61017643-61017645 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 03 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเฉลียวทอดสูงเนิน 3 บุรีรัมย์
145 61-1723 61017649-61017651 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 03 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางประพันธ์เอี่ยมสูงเนิน 3 บุรีรัมย์
146 61-1725 61017655-61017657 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 03 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางพงศกรดอกสันเทียะ 3 บุรีรัมย์
147 61-1727 61017661-61017663 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 03 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางอรุณขันโคกสูง 3 บุรีรัมย์
148 61-1729 61017667-61017669 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 03 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางชนิดจงสูงเนิน 3 บุรีรัมย์
149 61-1731 61017673-61017675 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 03 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.ภัทราพรตังวีระสิงห์ 3 บุรีรัมย์
150 61-1733 61017679-61017681 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 03 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางพุธหนันละหาน 3 บุรีรัมย์
151 61-1739 61017798-61017800 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 03 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเทอดพงษ์ดารารัตนโรจน์ 3 นครพนม
152 61-1743 61017808-61017810 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 03 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสมเดชสวยดี 3 ชุมพร
153 61-1745 61017814-61017816 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 03 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสมเดชสวยดี 3 ชุมพร
154 61-1749 61017826-61017828 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 03 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.กัญจนาประทุมแมน 3 ชุมพร
155 61-1753 61017838-61017840 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 08 ก.พ. 2561 03 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสมัครเหลืองแดง 3 ตราด
156 61-1758 61017871-61017873 09 ก.พ. 2561 09 ก.พ. 2561 09 ก.พ. 2561 03 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเกรียงศักดิ์พระเขียนทอง 3 ศรีสะเกษ
157 61-1760 61017877-61017879 09 ก.พ. 2561 09 ก.พ. 2561 09 ก.พ. 2561 03 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางประกอบศรีวะรมย์ 3 อุบลราชธานี
158 61-1762 61017883-61017885 09 ก.พ. 2561 09 ก.พ. 2561 09 ก.พ. 2561 03 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางประยูรศรีโพธิ์ทอง 3 สมุทรสาคร
159 61-1764 61017889-61017891 09 ก.พ. 2561 09 ก.พ. 2561 09 ก.พ. 2561 03 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางประยูรศรีโพธิ์ทอง 3 สมุทรสาคร
160 61-1823 61018450-61018452 15 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 24 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเต้าการเก่ง 3 ชัยนาท
161 61-1825 61018456-61018458 15 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 17 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางคำสุขตั้งเพียร 3 ชัยนาท
162 61-1827 61018462-61018464 15 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 17 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.ฟองคำลาภมาก 3 ชัยนาท
163 61-1829 61018468-61018470 15 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 17 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.มาลีสุมาด 3 ชัยนาท
164 61-1831 61018474-61018476 15 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 17 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางอเนกประสม 3 ชัยนาท
165 61-1833 61018480-61018482 15 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 17 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางประเวกมียันต์ 3 ชัยนาท
166 61-1835 61018486-61018488 15 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 17 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางประเวกมียันต์ 3 ชัยนาท
167 61-1837 61018492-61018494 15 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 17 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางวรชัยอุตรสัก 3 ชัยนาท
168 61-1839 61018498-61018500 15 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 17 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.ขันแก้วปลุกเสก 3 ชัยนาท
169 61-1841 61018504-61018506 15 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 17 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.วิภาจันทร์ศรี 3 ชัยนาท
170 61-1843 61018510-61018512 15 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 17 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.แสงเทียนจิตใหญ่ 3 ชัยนาท
171 61-1845 61018516-61018518 15 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 17 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.แสงเทียนจิตใหญ่ 3 ชัยนาท
172 61-1847 61018522-61018524 15 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 17 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางประทวนปู่ย่า 3 ชัยนาท
173 61-1849 61018528-61018530 15 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 17 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเพ็ชรศรีวิชัย 3 น่านน่าน
174 61-1943 61019600-61019602 02 มี.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 17 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางแสวงสุสมบูรณ์ 3 สกลนคร
175 61-1945 61019606-61019608 02 มี.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 24 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางประสาทกุลพิมาย 3 สกลนคร
176 61-1947 61019612-61019614 02 มี.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 17 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเส็งนามตะ 3 สกลนคร
177 61-1949 61019618-61019620 02 มี.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 17 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสมมาตรสูญศรี 3 สกลนคร
178 61-1951 61019624-61019626 02 มี.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 17 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางมารุตเชิดสกุล 3 สกลนคร
179 61-1955 61019636-61019638 02 มี.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 17 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางนาวีไชยมี 3 บุรีรัมย์
180 61-1957 61019642-61019644 02 มี.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 17 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางนาวีไชยมี 3 บุรีรัมย์
181 61-2012 61020515-61020517 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 22 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางหวลเล็กประดิษฐ์ 3 ชุมพร
182 61-2014 61020521-61020523 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 21 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางหวลเล็กประดิษฐ์ 3 ชุมพร
183 61-2016 61020527-61020529 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 25 มี.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.ฉวีวรรณอยู่ป้อม 3 ชุมพร
184 61-2020 61020539-61020541 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 21 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.มันฑนากลิ่นนิ่มนวล 3 ชุมพร
185 61-2022 61020545-61020547 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 21 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางธวัชชัยสุดวัน 3 ชุมพร
186 61-2024 61020551-61020553 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 21 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางวชิระรุ่งเจิดฟ้า 3 ชุมพร
187 61-2026 61020557-61020559 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 21 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสฤษดิ์มารศรี 3 บุรีรัมย์
188 61-2040 61020790-61020792 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 21 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสมบุญอุดมศรี 3 กระบี่
189 61-2060 61020884-61020886 14 มี.ค. 2561 14 มี.ค. 2561 14 มี.ค. 2561 21 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.สาครวิทยาเวช 3 บึงกาฬ
190 61-3001 61030399-61030401 14 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางแสงเลิศกงซุย 3 กระบี่
191 61-3202 61033020-61033022 04 ก.ค. 2561 04 ก.ค. 2561 04 ก.ค. 2561 16 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางคนึงจันดา 3 ชุมพร
192 61-3294 61034574-61034576 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 12 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเทวัณพรหมลา 3 สระแก้ว
193 61-2151 61021639-61021641 26 มี.ค. 2561 26 มี.ค. 2561 26 มี.ค. 2561 15 มิ.ย. 2561 สารสกัดอินทรีย์ (Q) นางประวิทย์ศรีอนุวัติพงศ์ 3 ระนอง
194 61-2153 61021645-61021647 26 มี.ค. 2561 26 มี.ค. 2561 26 มี.ค. 2561 15 มิ.ย. 2561 สารสกัดอินทรีย์ (Q) นางประวิทย์ศรีอนุวัติพงศ์ 3 ระนอง
195 61-2790 61028120-61028122 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 26 มิ.ย. 2561 สารสกัดอินทรีย์ (Q) นส.ศรีสังวาลชิ้นปิ่นเกลียว 3 ขอนแก่น
196 61-2832 61028438-61028445 25 พ.ค. 2561 25 พ.ค. 2561 25 พ.ค. 2561 15 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ โรงเรียนศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 8 นครศรีธรรมราช
197 61-2833 61028446-61028446 25 พ.ค. 2561 25 พ.ค. 2561 25 พ.ค. 2561 15 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ คุณชัยชนะเกษตร 90 หมู่5 ต.นิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 1 อุทัยธานี
198 61-1573 61016403-61016405 30 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นางสมจิตรเพ็ชรวิเศษ 3 อุดรธานี
199 61-1575 61016409-61016411 30 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นางสมจิตรเพ็ชรวิเศษ 3 อุดรธานี
200 61-1577 61016415-61016417 30 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นางดาวเรืองวัดเวียงคำ 3 อุดรธานี
201 61-1579 61016421-61016423 30 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นางดาวเรืองวัดเวียงคำ 3 อุดรธานี
202 61-2249 61022334-61022336 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นางสมประสงค์อัครผล 3 แม่ฮ่องสอน
203 61-2350 61022675-61022677 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) ดร.ทิพวรรณพรมชาติ 3 หนองคาย
204 61-2352 61022681-61022683 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) ดร.ทิพวรรณพรมชาติ 3 หนองคาย
205 61-2377 61022823-61022825 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นางเคนนัยนิตย์ 3 ลพบุรี
206 61-2472 61024038-61024040 24 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นางอดิศักดิ์ สีเทพ 3 ภูเก็ต
207 61-2474 61024044-61024046 24 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 21 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นางอดิศักดิ์ สีเทพ 3 ภูเก็ต
208 61-2480 61024062-61024064 24 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 21 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นางชาติน้อยอินต๊ะ 3 ภูเก็ต
209 61-2482 61024068-61024070 24 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 21 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นางชาติน้อยอินต๊ะ 3 ภูเก็ต
210 61-2486 61024080-61024082 24 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 21 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นางวิโรจน์พอสม 3 ลำพูน
211 61-2488 61024086-61024088 24 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 21 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นางวิโรจน์พอสม 3 ลำพูน
212 61-2490 61024092-61024094 24 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 21 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นส.ภัณฑิราแก้วนวล 3 ร้อยเอ็ด
213 61-2492 61024098-61024100 24 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 21 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นส.ภัณฑิราแก้วนวล 3 ร้อยเอ็ด
214 61-2586 61025791-61025793 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 21 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นส.เสงี่ยมเพียแก่นแก้ว 3 อุดรธานี
215 61-2727 61027419-61027421 21 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 04 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) ดร.ปัทมาพรรณอุดปวง 3 ชัยนาท
216 61-1563 61016377-61016379 30 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2561 03 เม.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ อธิบดีซิมพลี เนเจอรัล ( ไทยแลนด์ ) 3 นครพนม
217 61-2571 61025752-61025752 04 พ.ค. 2561 04 พ.ค. 2561 04 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 กากตะกอน หจก.ไบรท์รีโนเวชั่นจำกัด 1 สุโขทัย
218 61-2155 61021651-61021653 26 มี.ค. 2561 26 มี.ค. 2561 26 มี.ค. 2561 15 มิ.ย. 2561 ยิปซัม (Q) นางธนพลภักดีภูมิ 3 กรุงเทพฯ
219 61-2314 61022567-61022569 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 19 มิ.ย. 2561 ยิปซัม (Q) นางธนพลภักดีภูมิ 3 กรุงเทพฯ
220 61-2316 61022573-61022575 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 ยิปซัม (Q) ดร.ริสาเลิศวีระวัฒน์ 3 ระนอง
221 61-2318 61022579-61022581 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 ยิปซัม (Q) ดร.ริสาเลิศวีระวัฒน์ 3 ระนอง
222 61-2320 61022585-61022587 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 ยิปซัม (Q) ดร.ริสาเลิศวีระวัฒน์ 3 ระนอง
223 61-2322 61022591-61022593 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 ยิปซัม (Q) ดร.ริสาเลิศวีระวัฒน์ 3 ระนอง
224 61-1172 61012539-61012539 25 ธ.ค. 2560 25 ธ.ค. 2560 25 ธ.ค. 2560 13 มี.ค. 2561 สิ่งปรับปรุงดิน นางวิวัฒน์สวยสม 1 มหาสารคาม
225 61-2574 61025756-61025757 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 04 มิ.ย. 2561 สิ่งปรับปรุงดิน หจก.สยาม ควอลิตี้ สตาร์ชจำกัด 2 สกลนคร
226 61-2857 61028736-61028736 31 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561 26 มิ.ย. 2561 สิ่งปรับปรุงดิน นส.เพ็ญศรีเจริญมีชัยกุล 1 สิงห์บุรี
227 61-1158 61012423-61012424 20 ธ.ค. 2560 20 ธ.ค. 2560 20 ธ.ค. 2560 21 มี.ค. 2561 วัสดุอินทรีย์ ดร.ชฎาพิศาลพงศ์ 2 กรุงเทพฯ
228 61-2310 61022556-61022557 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 กากสมุนไพร โรงเรียนผชช.เสียงแจ๋วพิชัยพฤต์ 2 กรุงเทพฯ
229 61-2831 61028436-61028437 25 พ.ค. 2561 25 พ.ค. 2561 25 พ.ค. 2561 15 มิ.ย. 2561 กากสมุนไพร โรงเรียนองค์การเภสัชกรรม 75/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 กรุงเทพฯ
230 61-0031 61000083-61000085 01 ม.ค. 2513 03 ส.ค. 2560 03 ส.ค. 2560 09 ก.พ. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสมประสงค์อัครผล 3 แม่ฮ่องสอน
231 61-1035 61011300-61011302 07 ธ.ค. 2560 07 ธ.ค. 2560 07 ธ.ค. 2560 22 ก.พ. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางปฐมพงศ์ขาวกลิบ 3 สมุทรสงคราม
232 61-1118 61012162-61012164 18 ธ.ค. 2560 18 ธ.ค. 2560 18 ธ.ค. 2560 02 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางถินสีท้าว 3 กำแพงเพชร
233 61-1120 61012168-61012170 18 ธ.ค. 2560 18 ธ.ค. 2560 18 ธ.ค. 2560 02 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางถินสีท้าว 3 กำแพงเพชร
234 61-1122 61012174-61012176 18 ธ.ค. 2560 18 ธ.ค. 2560 18 ธ.ค. 2560 02 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางทองสัยโสไกสี 3 กำแพงเพชร
235 61-1128 61012192-61012194 18 ธ.ค. 2560 18 ธ.ค. 2560 18 ธ.ค. 2560 02 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางประเสริฐนาชำ 3 ระยอง
236 61-1132 61012204-61012206 18 ธ.ค. 2560 18 ธ.ค. 2560 18 ธ.ค. 2560 09 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางประเสริฐนาชำ 3 ระยอง
237 61-1134 61012210-61012212 18 ธ.ค. 2560 18 ธ.ค. 2560 18 ธ.ค. 2560 02 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางประเสริฐนาชำ 3 ระยอง
238 61-1207 61013064-61013066 05 ม.ค. 2561 05 ม.ค. 2561 05 ม.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสมชายสุรสรยุทธ 3 กรุงเทพฯ
239 61-1211 61013076-61013078 05 ม.ค. 2561 05 ม.ค. 2561 05 ม.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสมชายสุรสรยุทธ 3 กรุงเทพฯ
240 61-1330 61013851-61013853 10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 09 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางพิชิตชัยสมศักดิ์ 3 ร้อยเอ็ด
241 61-1332 61013857-61013859 10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางพิชิตชัยสมศักดิ์ 3 ร้อยเอ็ด
242 61-1334 61013863-61013865 10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางพิชิตชัยสมศักดิ์ 3 ร้อยเอ็ด
243 61-1342 61013887-61013889 10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางบุญรัตน์แปงคำ 3 ร้อยเอ็ด
244 61-1346 61013899-61013901 10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางประพันธ์ศรียอด 3 ร้อยเอ็ด
245 61-1348 61013905-61013907 10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 10 ม.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางประพันธ์ศรียอด 3 ร้อยเอ็ด
246 61-1402 61014568-61014570 16 ม.ค. 2561 16 ม.ค. 2561 16 ม.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางอัครเดชบังคมเนตร 3 กาฬสินธุ์
247 61-1428 61014869-61014871 19 ม.ค. 2561 19 ม.ค. 2561 19 ม.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางธยศสุรภาพ 3 สุโขทัย
248 61-1463 61015319-61015321 23 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2561 05 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางธีระศักดิ์ศรีอภัย 3 บุรีรัมย์
249 61-1465 61015325-61015327 23 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางไมล์พลไร่ 3 บุรีรัมย์
250 61-1467 61015331-61015333 23 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางทวีบุดดี 3 บุรีรัมย์
251 61-1471 61015343-61015345 23 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2561 05 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสุบรรอันทินทา 3 บุรีรัมย์
252 61-1475 61015355-61015357 23 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2561 05 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางคำภีภูมินา 3 บุรีรัมย์
253 61-1529 61016042-61016044 26 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 05 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางแก้วมูลยะตา 3 ปัตตานี
254 61-1531 61016048-61016050 26 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 05 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางแก้วมูลยะตา 3 ปัตตานี
255 61-1533 61016054-61016056 26 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 05 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางแก้วมูลยะตา 3 ปัตตานี
256 61-1535 61016060-61016062 26 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 05 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นส.จุฬานักหล่อ 3 ปัตตานี
257 61-1541 61016078-61016080 26 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 05 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางเต้าเครือมา 3 ปัตตานี
258 61-1571 61016397-61016399 30 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2561 30 ม.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสมจิตรเพ็ชรวิเศษ 3 อุดรธานี
259 61-1584 61016443-61016445 31 ม.ค. 2561 31 ม.ค. 2561 31 ม.ค. 2561 06 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางคมกิจสหพาณิชย์ 3 สมุทรสาคร
260 61-1586 61016449-61016451 31 ม.ค. 2561 31 ม.ค. 2561 31 ม.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางคมกิจสหพาณิชย์ 3 สมุทรสาคร
261 61-1588 61016455-61016457 31 ม.ค. 2561 31 ม.ค. 2561 31 ม.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางคมกิจสหพาณิชย์ 3 สมุทรสาคร
262 61-1590 61016461-61016463 31 ม.ค. 2561 31 ม.ค. 2561 31 ม.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นส.ใกล้รุ่งแก้วเจริญ 3 สมุทรสาคร
263 61-1868 61018883-61018885 19 ก.พ. 2561 19 ก.พ. 2561 19 ก.พ. 2561 03 เม.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสัญชัยช่องวารินทร์ 3 พิษณุโลก
264 61-1870 61018889-61018891 19 ก.พ. 2561 19 ก.พ. 2561 19 ก.พ. 2561 03 เม.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสัญชัยช่องวารินทร์ 3 พิษณุโลก
265 61-1878 61018913-61018915 19 ก.พ. 2561 19 ก.พ. 2561 19 ก.พ. 2561 03 เม.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) ดร.ธนาพรพันธ์ครู 3
266 61-1890 61019084-61019086 21 ก.พ. 2561 21 ก.พ. 2561 21 ก.พ. 2561 03 เม.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางดาวเรืองวัดเวียงคำ 3 อุดรธานี
267 61-1892 61019090-61019092 21 ก.พ. 2561 21 ก.พ. 2561 21 ก.พ. 2561 03 เม.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางดาวเรืองวัดเวียงคำ 3 อุดรธานี
268 61-1900 61019114-61019116 21 ก.พ. 2561 21 ก.พ. 2561 21 ก.พ. 2561 03 เม.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางไพศาลรัตน์วิสัย 3 บึงกาฬ
269 61-1959 61019648-61019650 02 มี.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางนาวีไชยมี 3 บุรีรัมย์
270 61-1961 61019654-61019656 02 มี.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 02 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางอนุวัฒน์ปาริเวสัง 3 บุรีรัมย์
271 61-2028 61020563-61020565 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสฤษดิ์มารศรี 3 บุรีรัมย์
272 61-2066 61020902-61020904 14 มี.ค. 2561 14 มี.ค. 2561 14 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) ดร.ปิยพรแดนสีแก้ว 3 บึงกาฬ
273 61-2074 61020926-61020928 14 มี.ค. 2561 14 มี.ค. 2561 14 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางหนูพรดิษพันลำ 3 อุดรธานี
274 61-2209 61022214-61022216 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางองอาจชุมมาด 3 เชียงราย
275 61-2211 61022220-61022222 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางองอาจชุมมาด 3 เชียงราย
276 61-2213 61022226-61022228 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 03 เม.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางองอาจชุมมาด 3 เชียงราย
277 61-2215 61022232-61022234 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางองอาจชุมมาด 3 เชียงราย
278 61-2217 61022238-61022240 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางองอาจชุมมาด 3 เชียงราย
279 61-2219 61022244-61022246 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางองอาจชุมมาด 3 เชียงราย
280 61-2221 61022250-61022252 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางองอาจชุมมาด 3 เชียงราย
281 61-2223 61022256-61022258 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นส.สีนวลทูลจินดา 3 เชียงราย
282 61-2227 61022268-61022270 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นส.สีนวลทูลจินดา 3 เชียงราย
283 61-2229 61022274-61022276 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางคำมนันมิสกรถา 3 เชียงราย
284 61-2231 61022280-61022282 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางคำมนันมิสกรถา 3 เชียงราย
285 61-2233 61022286-61022288 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางคำมนันมิสกรถา 3 เชียงราย
286 61-2245 61022322-61022324 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสมประสงค์อัครผล 3 แม่ฮ่องสอน
287 61-2247 61022328-61022330 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสมประสงค์อัครผล 3 แม่ฮ่องสอน
288 61-2251 61022340-61022342 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสมประสงค์อัครผล 3 แม่ฮ่องสอน
289 61-2253 61022346-61022348 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสมประสงค์อัครผล 3 แม่ฮ่องสอน
290 61-2255 61022352-61022354 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสมประสงค์อัครผล 3 แม่ฮ่องสอน
291 61-2257 61022358-61022360 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสมประสงค์อัครผล 3 แม่ฮ่องสอน
292 61-2259 61022364-61022366 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสมประสงค์อัครผล 3 แม่ฮ่องสอน
293 61-2263 61022376-61022378 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางวัฒน์ชัยอินทร์อารีย์ 3 เชียงราย
294 61-2265 61022382-61022384 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางบุญตาเทียมเพ็ง 3 ลำปาง
295 61-2267 61022388-61022390 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางบุญตาเทียมเพ็ง 3 ลำปาง
296 61-2269 61022394-61022396 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 20 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางบุญตาเทียมเพ็ง 3 ลำปาง
297 61-2271 61022400-61022402 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 20 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางบุญตาเทียมเพ็ง 3 ลำปาง
298 61-2273 61022406-61022408 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 20 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางบุญตาเทียมเพ็ง 3 ลำปาง
299 61-2281 61022439-61022441 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 20 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางวุฒิไกรวินิจชีวิต 3 บุรีรัมย์
300 61-2283 61022445-61022447 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 20 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางวุฒิไกรวินิจชีวิต 3 บุรีรัมย์
301 61-2328 61022609-61022611 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นส.ระวีพลอยบุญชูสมบูรณ์ 3 หนองคาย
302 61-2330 61022615-61022617 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นส.ระวีพลอยบุญชูสมบูรณ์ 3 หนองคาย
303 61-2332 61022621-61022623 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นส.ระวีพลอยบุญชูสมบูรณ์ 3 หนองคาย
304 61-2334 61022627-61022629 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นส.ระวีพลอยบุญชูสมบูรณ์ 3 หนองคาย
305 61-2336 61022633-61022635 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นส.ระวีพลอยบุญชูสมบูรณ์ 3 หนองคาย
306 61-2338 61022639-61022641 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นส.ระวีพลอยบุญชูสมบูรณ์ 3 หนองคาย
307 61-2340 61022645-61022647 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นส.ระวีพลอยบุญชูสมบูรณ์ 3 หนองคาย
308 61-2342 61022651-61022653 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นส.ระวีพลอยบุญชูสมบูรณ์ 3 หนองคาย
309 61-2344 61022657-61022659 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นส.ระวีพลอยบุญชูสมบูรณ์ 3 หนองคาย
310 61-2346 61022663-61022665 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) ดร.ทิพวรรณพรมชาติ 3 หนองคาย
311 61-2348 61022669-61022671 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) ดร.ทิพวรรณพรมชาติ 3 หนองคาย
312 61-2354 61022687-61022689 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) ดร.ทิพวรรณพรมชาติ 3 หนองคาย
313 61-2356 61022693-61022695 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) ดร.ทิพวรรณพรมชาติ 3 หนองคาย
314 61-2358 61022699-61022701 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางธยศสุรภาพ 3 สุโขทัย
315 61-2375 61022817-61022819 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 09 เม.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางเคนนัยนิตย์ 3 ลพบุรี
316 61-2398 61023013-61023015 10 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสายชลเหล่าภักดี 3 อ่างทอง
317 61-2400 61023019-61023021 10 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสายชลเหล่าภักดี 3 อ่างทอง
318 61-2402 61023025-61023027 10 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสายชลเหล่าภักดี 3 อ่างทอง
319 61-2476 61024050-61024052 24 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 21 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางอดิศักดิ์ สีเทพ 3 ภูเก็ต
320 61-2584 61025785-61025787 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 21 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นส.เสงี่ยมเพียแก่นแก้ว 3 อุดรธานี
321 61-2588 61025797-61025799 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 21 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นส.ทองบุพานิกร 3 กำแพงเพชร
322 61-2602 61025989-61025991 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 21 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางกิตติศักดิ์สิงห์คำ 3 ลพบุรี
323 61-2057 61020859-61020859 14 มี.ค. 2561 14 มี.ค. 2561 14 มี.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ อันเดอร์ซี นางนาวินบุญเสรฐ 1 เชียงราย
324 61-2192 61022115-61022115 29 มี.ค. 2561 29 มี.ค. 2561 29 มี.ค. 2561 15 มิ.ย. 2561 สิ่งปรับปรุงดิน ตรา สินเกษตร อธิบดีสินเกษตร กรุ๊ป 1 สงขลา
325 61-2717 61027308-61027308 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 15 มิ.ย. 2561 กากถั่วลิสงแผ่น หจก.ธนาดูลจำกัด 1 กรุงเทพฯ
326 61-3024 61030515-61030515 14 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 19 มิ.ย. 2561 สารฝนหลวงเกลือแป้ง แบบ4/2 สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร 1 ชุมพร
327 61-0194 61003428-61003437 21 ส.ค. 2560 21 ส.ค. 2560 21 ส.ค. 2560 28 มี.ค. 2561 ดิน ดร.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 10 สุรินทร์
328 61-1673 61017341-61017344 06 ก.พ. 2561 06 ก.พ. 2561 06 ก.พ. 2561 13 มี.ค. 2561 ดิน นางพัลลภหงษ์เจริญไทย 4 สระบุรี
329 61-1674 61017345-61017348 06 ก.พ. 2561 06 ก.พ. 2561 06 ก.พ. 2561 27 ก.พ. 2561 ดิน นางพัลลภหงษ์เจริญไทย 4 สระบุรี
330 61-1675 61017349-61017351 06 ก.พ. 2561 06 ก.พ. 2561 06 ก.พ. 2561 27 ก.พ. 2561 ดิน นางพัลลภหงษ์เจริญไทย 3 เพชรบุรี
331 61-1676 61017352-61017354 06 ก.พ. 2561 06 ก.พ. 2561 06 ก.พ. 2561 13 มี.ค. 2561 ดิน นางพัลลภหงษ์เจริญไทย 3 เพชรบุรี
332 61-2052 61020836-61020836 14 มี.ค. 2561 14 มี.ค. 2561 14 มี.ค. 2561 15 มี.ค. 2561 ดิน ดร.บุษยรัตน์หมอกมัว 1 สระบุรี
333 61-2110 61021502-61021505 23 มี.ค. 2561 23 มี.ค. 2561 23 มี.ค. 2561 29 มี.ค. 2561 ดิน นางพัลลภหงษ์เจริญไทย 4 กรุงเทพฯ
334 61-2950 61030022-61030033 11 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 21 มิ.ย. 2561 ดิน ดร.นิศราจงหวัง 12 สงขลา
335 61-0061 61000707-61000742 31 ส.ค. 2560 04 ส.ค. 2560 30 ส.ค. 2560 04 ส.ค. 2560 ดิน นางอัธยะพินจงสกุลดิษฐ์ 36 ร้อยเอ็ด
336 61-1075 61011803-61011857 18 ธ.ค. 2560 14 ธ.ค. 2560 14 ธ.ค. 2560 14 ธ.ค. 2560 ดิน ดร.ธนัชชาติ๊บลังกา 55 อำนาจเจริญ
337 61-2441 61023541-61023720 27 เม.ย. 2561 20 เม.ย. 2561 20 เม.ย. 2561 20 เม.ย. 2561 ดิน MissSarVeng 180 กรุงเทพฯ
338 61-2859 61028738-61028742 04 มิ.ย. 2561 01 มิ.ย. 2561 01 มิ.ย. 2561 01 มิ.ย. 2561 ดิน ดร.รติกรสมิตไมตรี 5 กรุงเทพฯ
339 61-0450 61006421-61006424 09 ต.ค. 2560 06 ต.ค. 2560 06 ต.ค. 2560 02 พ.ย. 2560 พืช นส.อโนชาเทพสุภรณ์กุล 4 กาญจนบุรี
340 61-2300 61022481-61022506 09 เม.ย. 2561 05 เม.ย. 2561 05 เม.ย. 2561 30 พ.ค. 2561 พืช MissMargotNeyret 26 กรุงเทพฯ
341 61-2304 61022517-61022524 09 เม.ย. 2561 07 เม.ย. 2561 07 เม.ย. 2561 16 พ.ค. 2561 พืช ดร.กานต์มณีจันทร์ขาว 8 กรุงเทพฯ
342 61-2414 61023149-61023187 19 เม.ย. 2561 17 เม.ย. 2561 17 เม.ย. 2561 30 พ.ค. 2561 พืช ดร.พนิดาปรีเปรมโมทย์ 39 กรุงเทพฯ
343 61-2429 61023349-61023413 25 เม.ย. 2561 19 เม.ย. 2561 19 เม.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 พืช โรงเรียนMagot Neyret 65 ร้อยเอ็ด
344 61-2433 61023433-61023492 25 เม.ย. 2561 19 เม.ย. 2561 19 เม.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 พืช นส.อุมรากล้าหาญ 60 พิษณุโลก
345 61-2590 61025891-61025955 09 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 14 มิ.ย. 2561 พืช MissMagot Neyret 65 ร้อยเอ็ด
346 61-2694 61027129-61027130 21 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 30 พ.ค. 2561 พืช ดร.วนิดาพานิกร 2 กำแพงเพชร
347 61-2758 61027723-61027812 28 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 พืช นส.ชุติมาจันทร์เจริญ 90 แม่ฮ่องสอน
348 61-2759 61027813-61027902 28 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 พืช นส.ชุติมาจันทร์เจริญ 90 แม่ฮ่องสอน
349 61-2945 61029878-61029997 14 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 พืช นางวินัยชมบุตร 120 บุรีรัมย์
350 61-3022 61030457-61030485 27 มิ.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 พืช โรงเรียนMagot Neyret 29 ร้อยเอ็ด
351 61-3023 61030486-61030514 27 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 พืช โรงเรียนMagot Neyret 29 ร้อยเอ็ด
352 61-3194 61032901-61032960 05 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 พืช ดร.มณฑาทิพย์ สงวนรักษ์ 60 นครราชสีมา
353 61-3200 61033013-61033016 05 ก.ค. 2561 04 ก.ค. 2561 04 ก.ค. 2561 04 ก.ค. 2561 พืช นส.นวลจันทร์ชะบา 4 กรุงเทพฯ
354 61-3209 61033127-61033153 11 ก.ค. 2561 04 ก.ค. 2561 04 ก.ค. 2561 04 ก.ค. 2561 พืช ดร.วิชิตาอินทรศรี 27 ศรีสะเกษ
355 61-3207 61033070-61033084 11 ก.ค. 2561 04 ก.ค. 2561 04 ก.ค. 2561 04 ก.ค. 2561 พืช ดร.อิสริยามีสิงห์ 15 ศรีสะเกษ
356 61-3253 61033841-61033930 11 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 พืช ดร.กนกลดาเวียงจันทร์ 90 ร้อยเอ็ด
357 61-3289 61034517-61034540 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 13 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 พืช ดร.พิมพ์ธิดาเรืองไพศาล 24 กรุงเทพฯ
358 61-3317 61-034685-61034690 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 16 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 พืช นางนันทภพชลเขตต์ 6 จันทบุรี
359 61-0410 61005919-61005919 02 ต.ค. 2560 29 ก.ย. 2560 29 ก.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยหมัก นางจรัญกัลชนะ 1 มหาสารคาม
360 61-0531 61006891-61006892 10 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยหมัก นางวุฒิชัยจันทรสมบัติ 2 บุรีรัมย์
361 61-0614 61007989-61007990 30 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยหมัก ดร.จารุภรณ์โต๊ะแสง 2 กาญจนบุรี
362 61-0646 61008314-61008314 07 พ.ย. 2560 06 พ.ย. 2560 06 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยหมัก นางสมยศวิริยะนรอนันต์ 1 นราธิวาส
363 61-0546 61007058-61007058 16 ต.ค. 2560 12 ต.ค. 2560 12 ต.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ หจก.การ์เด้น เซ็นเตอร์จำกัด 1 หนองคาย
364 61-0547 61007059-61007059 16 ต.ค. 2560 12 ต.ค. 2560 12 ต.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ หจก.การ์เด้น เซ็นเตอร์จำกัด 1 หนองคาย
365 61-0673 61008435-61008436 09 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นางวิวัฒน์สวยสม 2 พะเยา
366 61-1137 61012259-61012259 22 ธ.ค. 2560 19 ธ.ค. 2560 19 ธ.ค. 2560 26 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ หจก.Tree Eco Waste Management 1 กรุงเทพฯ
367 61-0400 61005673-61005673 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ยิปซั่ม ดร.ฎานุภาอยู่อุ่นพะเนา 1 บุรีรัมย์
368 61-0448 61006393-61006393 09 ต.ค. 2560 06 ต.ค. 2560 06 ต.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 ยิปซั่ม นางบวรบัวขาว 1 ชัยนาท
369 61-0611 61007959-61007959 30 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 โดโลไมท์ คุณกาญจนบุรีโดโลไมท์ 1 ขอนแก่น
370 61-0612 61007960-61007960 30 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 โดโลไมท์ คุณพี.แอนด์.เอสโดโลไลม์ 1 ขอนแก่น
371 61-0742 61009401-61009401 14 พ.ย. 2560 13 พ.ย. 2560 13 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 โดโลไมท์ นางพิสุทธิ์วิจารสรณ์ 1 กรุงเทพฯ
372 61-0893 61010384-61010384 28 พ.ย. 2560 27 พ.ย. 2560 27 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 โดโลไมท์ นางชาติชายประสาระวัน 1 ชลบุรี
373 61-0894 61010385-61010385 28 พ.ย. 2560 27 พ.ย. 2560 27 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 โดโลไมท์ นางชาติชายประสาระวัน 1 อุตรดิตถ์
374 61-0978 61010933-61010934 04 ธ.ค. 2560 01 ธ.ค. 2560 01 ธ.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 โดโลไมท์ โรงเรียนสถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี 2 หนองบัวลำภู
375 61-1173 61012540-61012540 26 ธ.ค. 2560 25 ธ.ค. 2560 25 ธ.ค. 2560 26 ก.พ. 2561 โดโลไมท์ หจก.เฟิสท์ ยูเนี่ยน ซัพพลายจำกัด 1 ขอนแก่น
376 61-1193 61012857-61012859 04 ม.ค. 2561 29 ธ.ค. 2560 29 ธ.ค. 2560 26 ก.พ. 2561 โดโลไมท์ นางวิโรจน์ชูช่วย 3 ประจวบคีรีขันธ์
377 61-1907 61019238-61019251 23 ก.พ. 2561 22 ก.พ. 2561 22 ก.พ. 2561 15 มิ.ย. 2561 โดโลไมท์ นส.แฉล้มพริ้มจรัส 14 มหาสารคาม
378 61-1910 61019255-61019274 26 ก.พ. 2561 23 ก.พ. 2561 23 ก.พ. 2561 15 มิ.ย. 2561 โดโลไมท์ นางอธิวัฒน์สิทธิภิญญาพัฒน์ 20 สตูล
379 61-1935 61019542-61019558 02 มี.ค. 2561 28 ก.พ. 2561 28 ก.พ. 2561 15 มิ.ย. 2561 โดโลไมท์ โรงเรียนสถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี 17 หนองบัวลำภู
380 61-1936 61019559-61019565 02 มี.ค. 2561 28 ก.พ. 2561 28 ก.พ. 2561 28 ก.พ. 2561 โดโลไมท์ นส.นิภาคุ้มภัย 7 หนองคาย
381 61-2568 61025657-61025659 08 พ.ค. 2561 04 พ.ค. 2561 04 พ.ค. 2561 04 พ.ค. 2561 โดโลไมท์ นส.แฉล้มพริ้มจรัส 3 สมุทรสงคราม
382 61-2650 61026839-61026844 21 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 โดโลไมท์ นส.รันทมรอดคำ 6 ลำปาง
383 61-2850 61028706-61028709 04 มิ.ย. 2561 30 พ.ค. 2561 30 พ.ค. 2561 30 พ.ค. 2561 โดโลไมท์ หจก.เฟิสท์ ยูเนี่ยน ซัพพลายจำกัด 4 บุรีรัมย์
384 61-2855 61028715-61028734 04 มิ.ย. 2561 31 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561 โดโลไมท์ โรงเรียนสพด.ชลบุรี 20 นครพนม
385 61-2876 61029212-61029213 11 มิ.ย. 2561 05 มิ.ย. 2561 05 มิ.ย. 2561 05 มิ.ย. 2561 โดโลไมท์ โรงเรียนสถานีพัฒนาที่ดินระยอง 2 สุโขทัย
386 61-2938 61029734-61029752 13 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 โดโลไมท์ โรงเรียนสพด.น่าน 19 ภูเก็ต
387 61-2939 61029753-61029763 13 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 โดโลไมท์ โรงเรียนสพด.แพร่ 11 ลำพูน
388 61-2940 61029764-61029789 13 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 โดโลไมท์ โรงเรียนสพด.พะเยา 26 กระบี่
389 61-2941 61029790-61029825 13 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 โดโลไมท์ โรงเรียนสพด.เชียงราย 36 ร้อยเอ็ด
390 61-3090 61031152-61031155 27 มิ.ย. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 โดโลไมท์ นางแฉล้มพริ้มจรัส 4 สุราษฎร์ธานี
391 61-3091 61031156-61031171 27 มิ.ย. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 โดโลไมท์ นางแฉล้มพริ้มจรัส 16 สุราษฎร์ธานี
392 61-3259 61034286-61034298 11 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 โดโลไมท์ นส.แฉล้มพริ้มจรัส 13 สุราษฎร์ธานี
393 61-0532 61006893-61006893 11 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 ปูนมาร์ล คุณสระบุรีปูนมาร์ล 1 เพชรบุรี
394 61-0533 61006894-61006894 11 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 ปูนมาร์ล คุณเกษมปูนมาร์ลและปูนขาว 1 เพชรบุรี
395 61-0896 61010413-61010415 28 พ.ย. 2560 27 พ.ย. 2560 27 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปูนมาร์ล นางศิรินามวงศ์ธรรม 3 อยุธยา
396 61-1192 61012817-61012856 04 ม.ค. 2561 28 ธ.ค. 2560 28 ธ.ค. 2560 26 ก.พ. 2561 ปูนมาร์ล นางอธิวัฒน์สิทธิภิญญาพัฒน์ 40 สตูล
397 61-1934 61019528-61019541 02 มี.ค. 2561 28 ก.พ. 2561 28 ก.พ. 2561 15 มิ.ย. 2561 ปูนมาร์ล โรงเรียนสถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี 14 หนองบัวลำภู
398 61-0907 61010618-61010618 29 พ.ย. 2560 28 พ.ย. 2560 28 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปูนขาว หจก.จิวเวอลี่ แมนูแฟคเจอร์จำกัด 1 ประจวบคีรีขันธ์
399 61-0228 61003809-61003811 01 ม.ค. 2513 24 ส.ค. 2560 24 ส.ค. 2560 13 ธ.ค. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.ผ่องพุทรอนไพริน 3 ชัยนาท
400 61-0838 61009848-61009850 21 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 23 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางบุญยืนสวนพลู 3 กาฬสินธุ์
401 61-2445 61023726-61023728 25 เม.ย. 2561 20 เม.ย. 2561 20 เม.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.ยุพินเหลืองแดง 3 ชุมพร
402 61-2447 61023732-61023734 25 เม.ย. 2561 20 เม.ย. 2561 20 เม.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางชัชวาลย์ดีประเสริฐ 3 ชุมพร
403 61-2449 61023738-61023740 25 เม.ย. 2561 20 เม.ย. 2561 20 เม.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.นันทินีอุทัยวรรณ์ 3 ชุมพร
404 61-2477 61024053-61024055 26 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางชาติน้อยอินต๊ะ 3 ภูเก็ต
405 61-2483 61024071-61024073 26 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางวิโรจน์พอสม 3 ลำพูน
406 61-2503 61024285-61024287 27 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางทนงค์แสงเกิด 3 เชียงใหม่
407 61-2505 61024291-61024293 27 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสาครนาคะสวรรค์ 3 ปทุมธานี
408 61-2507 61024297-61024299 27 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเอกสัมภาทพันธมาศ 3 อยุธยา
409 61-2509 61024303-61024305 27 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเอกสัมภาทพันธมาศ 3 อยุธยา
410 61-2511 61024309-61024311 27 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางวิเชียรดังเด็ง 3 กาฬสินธุ์
411 61-2513 61024315-61024317 27 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสุรชัยทิพย์สุภา 3 กาฬสินธุ์
412 61-2515 61024321-61024323 27 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสุรชัยทิพย์สุภา 3 กาฬสินธุ์
413 61-2517 61024327-61024329 27 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสนั่นใจงาม 3 ชัยนาท
414 61-2519 61024333-61024335 27 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสนั่นใจงาม 3 ชัยนาท
415 61-2521 61024339-61024341 27 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.วราภรณ์ยารังสี 3 ชัยนาท
416 61-2566 61025651-61025653 08 พ.ค. 2561 04 พ.ค. 2561 04 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางวิชาการหนูเกตุ 3 นครราชสีมา
417 61-2575 61025758-61025760 08 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางบุญพามะโนมัย 3 ฉะเชิงเทรา
418 61-2577 61025764-61025766 08 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเสกสรรค์วงศ์เครือศร 3 อ่างทอง
419 61-2579 61025770-61025772 08 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางวิชาญมหามณี 3 อุดรธานี
420 61-2581 61025776-61025778 08 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.เสงี่ยมเพียแก่นแก้ว 3 อุดรธานี
421 61-2591 61025956-61025958 09 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางอำนวยอบเชย 3 ลพบุรี
422 61-2593 61025962-61025964 09 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางทองหล่อแจ่มศรี 3 ลพบุรี
423 61-2595 61025968-61025970 09 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.พรมสุทัดตาพิมพ์ไชย 3 ลพบุรี
424 61-2597 61025974-61025976 09 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางกิตติศักดิ์สิงห์คำ 3 ลพบุรี
425 61-2599 61025980-61025982 09 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางกิตติศักดิ์สิงห์คำ 3 ลพบุรี
426 61-2629 61026615-61026617 11 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางณรงค์เกตุพิชัย 3 เพชรบุรี
427 61-2631 61026621-61026623 11 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสมานชำนิ 3 เพชรบุรี
428 61-2633 61026627-61026629 11 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางฉลองจิตน้อม 3 อุบลราชธานี
429 61-2635 61026633-61026635 11 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.สมพรรุ่นประพันธ์ 3 อุบลราชธานี
430 61-2637 61026639-61026641 11 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเจริญบุญเคลิ้ม 3 อุบลราชธานี
431 61-2639 61026645-61026647 11 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.พิมพ์ประภาอ่อนโพธิชา 3 ชัยภูมิ
432 61-2657 61026901-61026903 21 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสมชัยนวลจันทร์ 3 เชียงใหม่
433 61-2659 61026907-61026909 21 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางฉลองแก้วเกาะสะบ้า 3 อยุธยา
434 61-2661 61026913-61026915 21 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางพิทักษ์สีสลับ 3 อยุธยา
435 61-2677 61027024-61027026 21 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางอุดรไลออน 3 สงขลา
436 61-2679 61027030-61027032 21 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางชุมนุมยงสืบชาติ 3 สงขลา
437 61-2683 61027042-61027044 21 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางจองรักงาม 3 บุรีรัมย์
438 61-2700 61027244-61027246 21 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางมงคลชิวชวด 3 ตราด
439 61-2702 61027250-61027252 21 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสิทธิรัตนาจารย์ 3 ตราด
440 61-2704 61027256-61027258 21 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสิทธิรัตนาจารย์ 3 ตราด
441 61-2706 61027262-61027264 21 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสอาดศรศิลป์ 3 เลย
442 61-2708 61027268-61027270 21 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสอาดศรศิลป์ 3 เลย
443 61-2710 61027274-61027276 21 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางอนุศักดิ์พูลเผ่า 3 ชุมพร
444 61-2724 61027410-61027412 23 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางทรงชัยสู่พานิช 3 กาฬสินธุ์
445 61-2728 61027422-61027424 23 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางชยพลเสาร์เจริญ 3 กาฬสินธุ์
446 61-2742 61027675-61027677 28 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางถนอมสังข์แก้ว 3 ปทุมธานี
447 61-2744 61027681-61027683 28 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสุรชัยรัตนะ 3 ปทุมธานี
448 61-2746 61027687-61027689 28 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางวันชัยวิชัย 3 อยุธยา
449 61-2748 61027693-61027695 28 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางวันชัยวิชัย 3 อยุธยา
450 61-2750 61027699-61027701 28 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) โรงเรียนสหกรณ์หมอดินเมืองลุงจำกัด 3 เชียงใหม่
451 61-2752 61027705-61027707 28 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางดิษฐ์ศรีเมือง 3 ปทุมธานี
452 61-2754 61027711-61027713 28 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสาครนาคะสรรค์ 3 ปทุมธานี
453 61-2756 61027717-61027719 28 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางวันชัยวิชัย 3 อยุธยา
454 61-2771 61028063-61028065 28 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางพรชัยชั้นสกุล 3 มุกดาหาร
455 61-2773 61028069-61028071 28 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางชิดชัยชุมสุด 3 มุกดาหาร
456 61-2775 61028075-61028077 28 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางปรีดาเกตุกุล 3 หนองคาย
457 61-2777 61028081-61028083 28 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางปรีดาเกตุกุล 3 หนองคาย
458 61-2779 61028087-61028089 28 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางปรีดาเกตุกุล 3 หนองคาย
459 61-2781 61028093-61028095 28 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางปรีดาเกตุกุล 3 หนองคาย
460 61-2785 61028105-61028107 28 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.ส้มลิ้มนามกระโทก 3 ขอนแก่น
461 61-2787 61028111-61028113 28 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.ส้มลิ้มนามกระโทก 3 ขอนแก่น
462 61-2803 61028159-61028161 28 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสุรสิทธิ์อุดมเวทย์ 3 ประจวบคีรีขันธ์
463 61-2805 61028165-61028167 28 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสุรสิทธิ์อุดมเวทย์ 3 ประจวบคีรีขันธ์
464 61-2807 61028171-61028173 28 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางอนุชาติศรีเข็มทอง 3 ประจวบคีรีขันธ์
465 61-2809 61028177-61028179 28 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางลำไพรพื้นทอง 3 พัทลุง
466 61-2811 61028183-61028185 28 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางลำไพรพื้นทอง 3 พัทลุง
467 61-2817 61028201-61028203 28 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางมังกรวิชาเรือง 3 กำแพงเพชร
468 61-2836 61028452-61028454 28 พ.ค. 2561 25 พ.ค. 2561 25 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางอดินันท์แก้วประไพ 3 สมุทรสงคราม
469 61-2839 61028476-61028478 28 พ.ค. 2561 25 พ.ค. 2561 25 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางรสศรีประเสริฐ 3 ลำพูน
470 61-2881 61029220-61029222 11 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางรัศมีสังวิเศษ 3 พิษณุโลก
471 61-2883 61029226-61029228 11 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางรัศมีสังวิเศษ 3 พิษณุโลก
472 61-2885 61029232-61029234 11 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางรัศมีสังวิเศษ 3 พิษณุโลก
473 61-2887 61029238-61029240 11 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางรัศมีสังวิเศษ 3 พิษณุโลก
474 61-2889 61029244-61029246 11 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางรัศมีสังวิเศษ 3 พิษณุโลก
475 61-2891 61029250-61029252 11 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางรัศมีสังวิเศษ 3 พิษณุโลก
476 61-2895 61029262-61029264 11 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.ประภาภรณ์โจมแพง 3 สุรินทร์
477 61-2903 61029286-61029288 11 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเตือนงามกาละ 3
478 61-2926 61029611-61029613 14 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางภานุพันธ์แสงเงิน 3 เลย
479 61-2928 61029617-61029619 14 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางภานุพันธ์แสงเงิน 3 เลย
480 61-2930 61029623-61029625 14 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางภานุพันธ์แสงเงิน 3 เลย
481 61-2932 61029629-61029631 14 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางภานุพันธ์แสงเงิน 3 เลย
482 61-2934 61029635-61029637 14 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางภานุพันธ์แสงเงิน 3 เลย
483 61-2959 61030184-61030186 14 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางกิตติศักดิ์เชียรศรี 3 นครราชสีมา
484 61-2961 61030190-61030192 14 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางชูศักดิ์ปรัชญาวงศ์ปรีชา 3 มหาสารคาม
485 61-2969 61030202-61030204 14 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสมชายสุรสรยุทธ 3 กรุงเทพฯ
486 61-2971 61030208-61030210 14 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสมชายสุรสรยุทธ 3 กรุงเทพฯ
487 61-2975 61030220-61030222 14 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางประมุขจึงรักเสรีชัย 3 นครนายก
488 61-2977 61030226-61030228 14 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางประมุขจึงรักเสรีชัย 3 นครนายก
489 61-2979 61030232-61030234 14 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางประมุขจึงรักเสรีชัย 3 นครนายก
490 61-2981 61030238-61030240 14 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางประมุขจึงรักเสรีชัย 3 นครนายก
491 61-2994 61030378-61030380 15 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเสวยพลไกล 3 พัทลุง
492 61-2996 61030384-61030386 15 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.อรุณศรีนิภานันท์ 3 อ่างทอง
493 61-2998 61030390-61030392 15 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.ร้อยคำมา 3 อุดรธานี
494 61-3000 61030396-61030398 15 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางแสงเลิศกงซุย 3 ระยอง
495 61-3004 61030408-61030410 15 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางบุญมีรัตนวิจิตร์ 3 อ่างทอง
496 61-3006 61030414-61030416 15 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางบุญมีรัตนวิจิตร์ 3 อ่างทอง
497 61-3010 61030426-61030428 15 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางบุญเพ็งพรมศรี 3 ปราจีนบุรี
498 61-3031 61030570-61030572 25 มิ.ย. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางภาษีเจริญพิสสมัย 3 แม่ฮ่องสอน
499 61-3033 61030576-61030578 25 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางจรูญสุธรรม 3 น่านน่าน
500 61-3035 61030582-61030584 25 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางแดงปัญญา 3 น่านน่าน
501 61-3037 61030588-61030590 25 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางปฏิพัทธ์วนาสถิตย์ 3 น่านน่าน
502 61-3039 61030594-61030596 25 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางปัญญาวงศ์แสน 3 น่านน่าน
503 61-3041 61030600-61030602 25 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางวินิจกุศลศิริ 3 น่านน่าน
504 61-3043 61030606-61030608 25 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางพัชร์กันทะวงศ์ 3 น่านน่าน
505 61-3045 61030612-61030614 25 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเรืองเดชกอบวิชาการ 3 น่านน่าน
506 61-3047 61030618-61030620 25 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางวัลลภสุวรรณอาภา 3 น่านน่าน
507 61-3049 61030624-61030626 25 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางวัลลภสุวรรณอาภา 3 น่านน่าน
508 61-3051 61030630-61030632 25 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางวัลลภสุวรรณอาภา 3 น่านน่าน
509 61-3053 61030636-61030638 25 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.สุจิตราคำกลาง 3 น่านน่าน
510 61-3055 61030642-61030644 25 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสมยศภักดี 3 น่านน่าน
511 61-3057 61030648-61030650 25 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางชาญชัยใจเที่ยง 3 กาฬสินธุ์
512 61-3059 61030654-61030656 25 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางชาญชัยใจเที่ยง 3 กาฬสินธุ์
513 61-3061 61030660-61030662 25 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางชาญชัยใจเที่ยง 3 กาฬสินธุ์
514 61-3063 61030666-61030668 25 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางชาญชัยใจเที่ยง 3 กาฬสินธุ์
515 61-3065 61030672-61030674 25 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางประยูรปิมปา 3 น่านน่าน
516 61-3151 61032560-61032562 02 ก.ค. 2561 29 มิ.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางคนองฤทัยรัตน์ 3 ภูเก็ต
517 61-3153 61032566-61032568 02 ก.ค. 2561 29 มิ.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางคนองฤทัยรัตน์ 3 ภูเก็ต
518 61-3155 61032572-61032574 02 ก.ค. 2561 29 มิ.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางคนองฤทัยรัตน์ 3 ภูเก็ต
519 61-3161 61032590-61032592 02 ก.ค. 2561 29 มิ.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสวิงเขยตุ้ย 3 ภูเก็ต
520 61-3165 61032602-61032604 02 ก.ค. 2561 29 มิ.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสุขสมบุญพรมโลกา 3 ร้อยเอ็ด
521 61-3169 61032614-61032616 02 ก.ค. 2561 29 มิ.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางบุญแปงสุภาวงศ์ 3 ร้อยเอ็ด
522 61-3171 61032620-61032622 02 ก.ค. 2561 29 มิ.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางบุญแปงสุภาวงศ์ 3 ร้อยเอ็ด
523 61-3201 61033017-61033019 05 ก.ค. 2561 04 ก.ค. 2561 04 ก.ค. 2561 04 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางคนึงจันดา 3 มหาสารคาม
524 61-3203 61033023-61033025 05 ก.ค. 2561 04 ก.ค. 2561 04 ก.ค. 2561 04 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางธนิตทองเนื้อใหม่ 3 มหาสารคาม
525 61-3225 61033633-61033635 11 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางขวัญชัยโคว้ปรีชา 3 ประจวบคีรีขันธ์
526 61-3227 61033639-61033641 11 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางวีระศักดิ์ขันคำ 3 กาญจนบุรี
527 61-3229 61033645-61033647 11 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเจริญรุ่งสว่าง 3 ประจวบคีรีขันธ์
528 61-3233 61033657-61033659 11 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสธนสมานมิตร 3 สกลนคร
529 61-3235 61033663-61033665 11 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสธนสมานมิตร 3 เพชรบุรี
530 61-3237 61033669-61033671 11 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสธนสมานมิตร 3 สกลนคร
531 61-3243 61033763-61033765 11 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเหว่าทิพรังศรี 3 อุทัยธานี
532 61-3245 61033769-61033771 11 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางอมรนันตา 3 ตาก
533 61-3247 61033775-61033777 11 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสมศักดิ์พฤกไพบูรณ์กิจ 3 ตาก
534 61-3263 61034367-61034369 11 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางไสวกุณาการ 3 หนองคาย
535 61-3265 61034373-61034375 11 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.จันทร์สมรชัยรินทร์ 3 หนองคาย
536 61-3267 61034379-61034381 11 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.ประครองศิลป์เพชรสมบัติ 3 บึงกาฬ
537 61-3275 61034403-61034405 11 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางกวางทองราษี 3 บึงกาฬ
538 61-3279 61034415-61034417 11 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางอุดมทิพอาสน์ 3 หนองคาย
539 61-3281 61034421-61034423 11 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางอุดมทิพอาสน์ 3 หนองคาย
540 61-3293 61034571-61034573 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 13 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเทวัณพรหมลา 3 สระแก้ว
541 61-3297 61034583-61034585 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 13 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางอนุชาผ่องอักษร 3 ฉะเชิงเทรา
542 61-3299 61034589-61034591 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 13 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางอนุชาผ่องอักษร 3 ฉะเชิงเทรา
543 61-3301 61034595-61034597 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 13 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางอนุชาผ่องอักษร 3 ฉะเชิงเทรา
544 61-3307 61034613-61034615 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 13 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางนิกรเบ็ญจวรรณ์ 3 ฉะเชิงเทรา
545 61-3336 61035413-61035415 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 20 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางมงคลปาวรีย์ 3 อำนาจเจริญ
546 61-3338 61035419-61035421 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 20 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางอนันต์นิลมาลี 3 อำนาจเจริญ
547 61-3340 61035425-61035427 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 20 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสุพัฒน์ศิลศร 3 ร้อยเอ็ด
548 61-3342 61035431-61035433 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 20 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางศักดิ์สยาม หลักคำ 3 อุบลราชธานี
549 61-3360 61035793-61035795 19 ก.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 20 ก.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางโสภณขำจิตร 3 มหาสารคาม
550 61-3362 61035799-61035801 19 ก.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 20 ก.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางโสภณขำจิตร 3 มหาสารคาม
551 61-3364 61035805-61035807 19 ก.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 20 ก.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสมศักดิ์พรมคณะ 3 มหาสารคาม
552 61-3366 61035811-61035813 19 ก.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 20 ก.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสมศักดิ์พรมคณะ 3 มหาสารคาม
553 61-3368 61035817-61035819 19 ก.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 20 ก.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสมศักดิ์พรมคณะ 3 มหาสารคาม
554 61-3370 61035823-61035825 19 ก.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 20 ก.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสำรวยขุนทองน้อย 3 พิจิตร
555 61-2789 61028117-61028119 28 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 สารสกัดอินทรีย์ (Q) นส.ศรีสังวาลชิ้นปิ่นเกลียว 3 ขอนแก่น
556 61-2769 61028057-61028059 28 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปูนมาร์ล (Q) นางสุขเกษมจึงทองดี 3 เพชรบุรี
557 61-2770 61028060-61028062 28 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 โดโลไมท์ (Q) นางสุขเกษมจึงทองดี 3 เพชรบุรี
558 61-2783 61028099-61028101 28 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 โดโลไมท์ (Q) นส.ธิดาพรสมิตะสิริ 3 ขอนแก่น
559 61-2784 61028102-61028104 28 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 โดโลไมท์ (Q) นส.ธิดาพรสมิตะสิริ 3 ขอนแก่น
560 61-2835 61028449-61028451 28 พ.ค. 2561 25 พ.ค. 2561 25 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 โดโลไมท์ (Q) นางธนาเชาวนปรีชา 3 สมุทรสงคราม
561 61-0335 61004833-61004833 14 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 สารปรับปรุงดิน นางชูชัยทิพย์วารีขจร 1 ขอนแก่น
562 61-0615 61007991-61007992 30 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 สารปรับปรุงดิน ดร.จารุภรณ์โต๊ะแสง 2 กาญจนบุรี
563 61-1058 61011737-61011737 13 ธ.ค. 2560 08 ธ.ค. 2560 08 ธ.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 สารปรับปรุงดิน นส.นวลจันทร์ชะบา 1 กรุงเทพฯ
564 61-2692 61027127-61027127 21 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 สารปรับปรุงดิน ดร.วนิดาพานิกร 1 กำแพงเพชร
565 61-3114 61032003-61032003 27 มิ.ย. 2561 22 มิ.ย. 2561 22 มิ.ย. 2561 22 มิ.ย. 2561 สารปรับปรุงดิน นางทรัพย์ทิพย์จำกัด 1 อุทัยธานี
566 61-3132 61032101-61032108 27 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2561 สารปรับปรุงดิน ดร.รติกรสมิตไมตรี 8 กรุงเทพฯ
567 61-0304 61004688-61004688 14 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางสุธีทัศนสุนทรวงศ์ 1 นครสวรรค์
568 61-0305 61004689-61004691 14 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ ดร.สุพัตรานิจชะ 3 สุพรรณบุรี
569 61-0314 61004716-61004716 14 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางอนันต์ศิริรัตน์วงษา 1 ประจวบคีรีขันธ์
570 61-0315 61004717 14 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางอิทธิพรหนูรอด 1 ประจวบคีรีขันธ์
571 61-0325 61004769-61004771 14 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางพัฒน์พงษ์เกิดหลำ 3 ลำปาง
572 61-0326 61004772-61004772 14 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ ดร.กฤษลดาประทุมสิริ 1 แม่ฮ่องสอน
573 61-0328 61004813-61004823 14 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ ดร.กฤษลดาประทุมสิริ 11 จันทบุรี
574 61-0330 61004825-61004826 14 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ ดร.วรรณพรพลแสง 2 อำนาจเจริญ
575 61-0333 61004831-61004831 14 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางเทิดพลเกษตรสุนทร 1 สุราษฎร์ธานี
576 61-0334 61004832-61004832 14 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางทองสืบทองสุข 1 สุราษฎร์ธานี
577 61-0357 61004981-61004981 18 ก.ย. 2560 15 ก.ย. 2560 15 ก.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ ดร.ภรภัทรนพมาลัย 1 อุทัยธานี
578 61-0362 61005080-61005080 18 ก.ย. 2560 15 ก.ย. 2560 15 ก.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ หจก.กรีนพลัสออร์แกนิค จำกัด 1 หนองคาย
579 61-0363 61005081-61005081 18 ก.ย. 2560 15 ก.ย. 2560 15 ก.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางสังวรณ์ิกิจทวี 1 กรุงเทพฯ
580 61-0378 61005312-61005312 25 ก.ย. 2560 21 ก.ย. 2560 21 ก.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ บจก.งานเขตบึงกุ่ม 1 กรุงเทพฯ
581 61-0391 61005554-61005555 25 ก.ย. 2560 22 ก.ย. 2560 22 ก.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางสุรเชษฐ์นาราภัทร์ 2 อุดรธานี
582 61-0392 61005556-61005556 25 ก.ย. 2560 22 ก.ย. 2560 22 ก.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางสุรชัยรติวิลาส 1 กรุงเทพฯ
583 61-0420 61006021-61006021 03 ต.ค. 2560 02 ต.ค. 2560 02 ต.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นส.อรวรรณหุ่นทอง 1 นครศรีธรรมราช
584 61-0437 61006264-61006267 07 ต.ค. 2560 05 ต.ค. 2560 05 ต.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางอัศวินเนตรถนอมศักดิ์ 4 กาญจนบุรี
585 61-0444 61006297-61006297 07 ต.ค. 2560 05 ต.ค. 2560 05 ต.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางอัธยะพินจงสกุลดิษฐ์ 1 ขอนแก่น
586 61-0539 61007023-61007024 16 ต.ค. 2560 11 ต.ค. 2560 11 ต.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางสุรเชษฐ์นาราภัทร์ 2 อุดรธานี
587 61-0560 61007223-61007224 18 ต.ค. 2560 16 ต.ค. 2560 16 ต.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ ดร.บุญญรัตน์อินทร์รัตน์ 2 สตูล
588 61-0572 61007453-61007501 18 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ ดร.ธัญญกานต์ เซ้งเครือ 49 นครสวรรค์
589 61-0573 61007502-61007513 18 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ ดร.ธัญญกานต์ เซ้งเครือ 12 นครสวรรค์
590 61-0595 61007755-61007756 24 ต.ค. 2560 20 ต.ค. 2560 20 ต.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ ดร.กฤษลดาประทุมสิริ 2 แม่ฮ่องสอน
591 61-0604 61007855-61007856 25 ต.ค. 2560 24 ต.ค. 2560 24 ต.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางสุรเชษฐ์นาราภัทร์ 2 อุดรธานี
592 61-0621 61008075-61008075 01 พ.ย. 2560 30 ต.ค. 2560 30 ต.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ ดร.ทัศพรเขื่อนเพชร 1 เชียงราย
593 61-0623 61008077-61008087 01 พ.ย. 2560 31 ต.ค. 2560 31 ต.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นส.แฉล้มพริ้มจรัส 11 สมุทรสงคราม
594 61-0627 61008115-61008115 02 พ.ย. 2560 01 พ.ย. 2560 01 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางวิริยะไตรพิทยาดิษฐ์ 1 กรุงเทพฯ
595 61-0630 61008212-61008212 02 พ.ย. 2560 01 พ.ย. 2560 01 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ ดร.ทิพวัลย์คงถอด 1 สุราษฎร์ธานี
596 61-0670 61008429-61008430 09 พ.ย. 2560 07 พ.ย. 2560 07 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ ดร.ทวีพรมลีรัตน์ 2 บุรีรัมย์
597 61-0674 61008437-61008438 09 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางวิวัฒน์สวยสม 2 พะเยา
598 61-0675 61008439-61008444 09 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ โรงเรียนจารินีม้าแก้ว 6 สงขลา
599 61-0702 61009110-61009118 09 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ ดร.ฎานุภาอยู่อุ่นพะเนา 9 ศรีสะเกษ
600 61-0747 61009407-61009410 14 พ.ย. 2560 14 พ.ย. 2560 14 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางวีระศักดิ์จรูญพงศ์ 4 สมุทรสงคราม
601 61-0765 61009537-61009542 16 พ.ย. 2560 15 พ.ย. 2560 15 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ โรงเรียนอิสระพรหมเดชบุญ 6 พิษณุโลก
602 61-0799 61009739-61009739 21 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ โรงเรียนสุกิจแก่นสุสดี 1 นครสวรรค์
603 61-0800 61009740-61009742 21 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางอาทิตย์ถึงพันธ์ 3 นครสวรรค์
604 61-0802 61009746-61009747 21 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางณัฐพลอินทรประเสริฐ 2 นครสวรรค์
605 61-0803 61009748-61009748 21 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางสมพนธ์ไทยบุนรอด 1 สมุทรสงคราม
606 61-0823 61009803-61009805 21 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางกฤษฎ์กร พวงทอง 3 กรุงเทพฯ
607 61-0867 61010013-61010013 23 พ.ย. 2560 21 พ.ย. 2560 21 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ ดร.สายฝนกลั่นภักดี 1 ประจวบคีรีขันธ์
608 61-0868 61010014-61010014 23 พ.ย. 2560 21 พ.ย. 2560 21 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางณฤทธ์ชาวหงษา 1 ประจวบคีรีขันธ์
609 61-0884 61010194-61010196 23 พ.ย. 2560 22 พ.ย. 2560 22 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางเอกสิทธิ์ลิปิรสธรรม 3 สมุทรสาคร
610 61-0900 61010474-61010476 29 พ.ย. 2560 28 พ.ย. 2560 28 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางเสกสิทธิ์ดวงคำ 3 สงขลา
611 61-0939 61010706-61010708 01 ธ.ค. 2560 30 พ.ย. 2560 30 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นส.แฉล้มพริ้มจรัส 3 สมุทรสงคราม
612 61-0940 61010709-61010709 01 ธ.ค. 2560 30 พ.ย. 2560 30 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางสุรสิทธิ์อุดมเวทย์ 1 ประจวบคีรีขันธ์
613 61-0979 61010935-61010935 08 ธ.ค. 2560 04 ธ.ค. 2560 04 ธ.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ โรงเรียนก่อน 1 สุโขทัย
614 61-0980 61010936-61010936 08 ธ.ค. 2560 04 ธ.ค. 2560 04 ธ.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ โรงเรียนก่อน 1 สุโขทัย
615 61-1042 61011412-61011414 13 ธ.ค. 2560 07 ธ.ค. 2560 07 ธ.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ ดร.กฤษลดาประทุมสิริ 3 แม่ฮ่องสอน
616 61-1043 61011415-61011416 13 ธ.ค. 2560 07 ธ.ค. 2560 07 ธ.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ ดร.สรัตนาเสนาะ 2 อุตรดิตถ์
617 61-1091 61012090-61012090 18 ธ.ค. 2560 14 ธ.ค. 2560 14 ธ.ค. 2560 26 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ โรงเรียนผริตาแพงประโคน 1 สุโขทัย
618 61-1138 61012260-61012261 22 ธ.ค. 2560 19 ธ.ค. 2560 19 ธ.ค. 2560 26 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางอุกฤษฏ์จงจตุพร 2 กรุงเทพฯ
619 61-1162 61012448-61012450 25 ธ.ค. 2560 21 ธ.ค. 2560 21 ธ.ค. 2560 26 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นส.แฉล้มพริ้มจรัส 3 สมุทรสงคราม
620 61-1170 61012537-61012537 26 ธ.ค. 2560 25 ธ.ค. 2560 25 ธ.ค. 2560 26 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางประทุมหอมละออ 1 มหาสารคาม
621 61-1912 61019277-61019278 26 ก.พ. 2561 23 ก.พ. 2561 23 ก.พ. 2561 15 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางวิวัฒน์สวยสม 2 มหาสารคาม
622 61-2549 61025064-61025065 08 พ.ค. 2561 03 พ.ค. 2561 03 พ.ค. 2561 03 พ.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางเอกสิทธิ์ลิ้มรสธรรม 2 กรุงเทพฯ
623 61-2552 61025126-61025130 08 พ.ค. 2561 03 พ.ค. 2561 03 พ.ค. 2561 03 พ.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางอนุชาผ่องอักษร 5 หนองคาย
624 61-2572 61025753-61025753 08 พ.ค. 2561 04 พ.ค. 2561 04 พ.ค. 2561 04 พ.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางจรูญราชบรรจง 1 แม่ฮ่องสอน
625 61-2628 61026614-61026614 11 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางสาโรชดุรงค์กาญจน์ 1 สตูล
626 61-2693 61027128-61027128 21 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ ดร.วนิดาพานิกร 1 กำแพงเพชร
627 61-2699 61027243-61027243 21 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ ดร.ชนิตาหนูผึ้ง 1 สมุทรสงคราม
628 61-2763 61027995-61027996 28 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นส.แฉล้มพริ้มจรัส 2 สมุทรสงคราม
629 61-2791 61028123-61028125 28 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางบรรพตประดับพงษา 3 นครสวรรค์
630 61-2793 61028129-61028131 28 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางสรรชัยอารีย์วงศ์ 3 นครสวรรค์
631 61-2795 61028135-61028137 28 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นส.ทองใบเรืองวิญญูเวช 3 นครสวรรค์
632 61-2797 61028141-61028143 28 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางวิศิษฐ์เขตประเสริฐกุล 3 ขอนแก่น
633 61-2799 61028147-61028149 28 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางวิศิษฐ์เขตประเสริฐกุล 3 ขอนแก่น
634 61-2830 61028435-61028435 28 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ หจก.นิว ปุ๋ยไทยอินเตอร์ จํากัด 1 ขอนแก่น
635 61-2834 61028447-61028448 28 พ.ค. 2561 25 พ.ค. 2561 25 พ.ค. 2561 25 พ.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ โรงเรียนสถานีพัฒนาที่ดินตราด 2 ยโสธร
636 61-2854 61028713-61028714 04 มิ.ย. 2561 31 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ ดร.อิสริยามีสิงห์ 2 มหาสารคาม
637 61-2864 61028863-61028865 11 มิ.ย. 2561 05 มิ.ย. 2561 05 มิ.ย. 2561 05 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นส.แฉล้มพริ้มจรัส 3 สมุทรสงคราม
638 61-2967 61030200-61030200 14 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นส.แฉล้มพริ้มจรัส 1 สมุทรสงคราม
639 61-3075 61030812-61030812 27 มิ.ย. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 ปุ๋ยอินทรีย์ หจก.เอเอไทย ออแกนิคจำกัด 1 นครราชสีมา
640 61-3318 61034691-61034695 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 16 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 ปุ๋ยอินทรีย์ นางนันทภพชลเขตต์ 5 จันทบุรี
641 61-3319 61034696-61034696 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 16 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 ปุ๋ยอินทรีย์ นางอานนท์วาทยานนท์ 1 ร้อยเอ็ด
642 61-3328 61035228-61035228 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 20 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 ปุ๋ยอินทรีย์ นส.ทิพวัลย์แก้วร่วมวงศ์ 1 ร้อยเอ็ด
643 61-3329 61035229-61035229 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 20 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 ปุ๋ยอินทรีย์ นางไสวธูปทับ 1 ร้อยเอ็ด
644 61-3354 61035552-61035563 17 ก.ค. 2561 17 ก.ค. 2561 20 ก.ค. 2561 17 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางบวรบัวขาว 12 นครราชสีมา
645 61-2481 61024065-61024067 26 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นางชาติน้อยอินต๊ะ 3 ภูเก็ต
646 61-2485 61024077-61024079 26 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นางวิโรจน์พอสม 3 ลำพูน
647 61-2487 61024083-61024085 26 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นางวิโรจน์พอสม 3 ลำพูน
648 61-2489 61024089-61024091 26 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นส.ภัณฑิราแก้วนวล 3 ร้อยเอ็ด
649 61-2491 61024095-61024097 26 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นส.ภัณฑิราแก้วนวล 3 ร้อยเอ็ด
650 61-2583 61025782-61025784 08 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นส.เสงี่ยมเพียแก่นแก้ว 3 อุดรธานี
651 61-2587 61025794-61025796 08 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นส.ทองบุพานิกร 3 กำแพงเพชร
652 61-2712 61027280-61027282 21 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นางอนุศักดิ์พูลเผ่า 3 ชุมพร
653 61-3012 61030432-61030434 15 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นางบุญเพ็งพรมศรี 3 ปราจีนบุรี
654 61-3014 61030438-61030440 15 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นางบุญเพ็งพรรณศรี 3 ปราจีนบุรี
655 61-3231 61033651-61033653 11 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นางเจริญรุ่งสว่าง 3 ประจวบคีรีขันธ์
656 61-3269 61034385-61034387 11 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นส.ประครองศิลป์เพชรสมบัติ 3 บึงกาฬ
657 61-3271 61034391-61034393 11 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นส.ประครองศิลป์เพชรสมบัติ 3 บึงกาฬ
658 61-3273 61034397-61034399 11 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นส.ประครองศิลป์เพชรสมบัติ 3 กระบี่
659 61-3283 61034427-61034429 11 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นางอุดมทิพอาสน์ 3 หนองคาย
660 61-3295 61034577-61034579 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 13 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นางเทวัณพรหมลา 3 สระแก้ว
661 61-3303 61034601-61034603 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 13 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นางอนุชาผ่องอักษร 3 ฉะเชิงเทรา
662 61-3305 61034607-61034609 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 13 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นางอนุชาผ่องอักษร 3 ฉะเชิงเทรา
663 61-3311 61034625-61034627 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 13 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นส.นงนภัสคำเครื่อง 3 สระแก้ว
664 61-3313 61034631-61034633 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 13 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 น้ำหมักชีวภาพ(Q) ดร.นงนภัสคำเครื่อง 3 สระแก้ว
665 61-0875 61010051-61010053 23 พ.ย. 2560 21 พ.ย. 2560 21 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 สารสกัดอินทรีย์ โรงเรียนสุกาญจน์รัตนเลิศนุสรรณ์ 3 นครศรีธรรมราช
666 61-2851 61028710-61028710 04 มิ.ย. 2561 31 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561 ปุ๋ย ดร.วัชราภรณ์ศรีพอ 1 บึงกาฬ
667 61-1928 61019463-61019463 28 ก.พ. 2561 27 ก.พ. 2561 27 ก.พ. 2561 15 มิ.ย. 2561 กากมันสำปะหลัง ดร.วิจิตตราคำเสมอ 1 อุทัยธานี
668 61-0379 61005313-61005313 25 ก.ย. 2560 22 ก.ย. 2560 22 ก.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ นางศรชัยคุมสุข 1 กาฬสินธุ์
669 61-0610 61007957-61007958 30 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ โรงเรียนฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 2 ตาก
670 61-0703 61009119-61009133 09 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ โรงเรียนจารินีม้าแก้ว 15 สงขลา
671 61-0746 61009405-61009406 14 พ.ย. 2560 14 พ.ย. 2560 14 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ นางปรฐพงศ์ศรีจันทร์ 2 สมุทรสงคราม
672 61-0801 61009743-61009745 21 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ นางณัฐพลอินทรประเสริฐ 3 นครสวรรค์
673 61-0804 61009749-61009752 21 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ นางศุภกร ชูฤกษ์ 4 มหาสารคาม
674 61-0869 61010015-61010015 23 พ.ย. 2560 21 พ.ย. 2560 21 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ นางเกรียงศักดิ์ชัยศักดานุกุล 1 ประจวบคีรีขันธ์
675 61-0871 61010017-61010019 23 พ.ย. 2560 21 พ.ย. 2560 21 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ ดร.น้ำฝนกลั่นภักดี 3 ประจวบคีรีขันธ์
676 61-0938 61010705-61010705 01 ธ.ค. 2560 30 พ.ย. 2560 30 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ นส.แฉล้มพริ้มจรัส 1 สมุทรสงคราม
677 61-0973 61010920-61010920 01 ธ.ค. 2560 30 พ.ย. 2560 30 พ.ย. 2560 28 ธ.ค. 2560 น้ำหมักชีวภาพ นางจักกฤษณ์ศรีวรรณรัตน์ 1 สงขลา
678 61-1047 61011438-61011439 13 ธ.ค. 2560 08 ธ.ค. 2560 08 ธ.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ นส.แฉล้มพริ้มจรัส 2 สมุทรสงคราม
679 61-1063 61011771-61011771 14 ธ.ค. 2560 13 ธ.ค. 2560 13 ธ.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ นางบุญเรืองฉิมไทย 1 สตูล
680 61-1087 61012079-61012079 18 ธ.ค. 2560 14 ธ.ค. 2560 14 ธ.ค. 2560 26 ก.พ. 2561 น้ำหมักชีวภาพ ดร.รัชนีวรรณคนหมั่น 1 บุรีรัมย์
681 61-1908 61019252-61019252 23 ก.พ. 2561 22 ก.พ. 2561 22 ก.พ. 2561 15 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ ดร.สันศนีย์เมฆหมอก 1 มหาสารคาม
682 61-2698 61027242-61027242 21 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ นางอดินันท์แก้วประไพ 1 สมุทรสงคราม
683 61-2762 61027994-61027994 28 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ นส.แฉล้มพริ้มจรัส 1 สมุทรสงคราม
684 61-2826 61028426-61028429 04 มิ.ย. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ ดร.ศศิธรวิสัย 4 ลำปาง
685 61-2852 61028711-61028711 04 มิ.ย. 2561 31 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ ดร.วัชราภรณ์ศรีพอ 1 บึงกาฬ
686 61-2878 61029215-61029215 11 มิ.ย. 2561 06 มิ.ย. 2561 06 มิ.ย. 2561 06 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ ดร.วัชราภรณ์ศรีพอ 1 บึงกาฬ
687 61-2922 61029585-61029585 13 มิ.ย. 2561 08 มิ.ย. 2561 08 มิ.ย. 2561 08 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ ดร.วรรณพรพลแสง 1 เลย
688 61-2942 61029826-61029831 14 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ นางสมชัยเสกสรรค์วิริยะ 6 กรุงเทพฯ
689 61-2949 61030021-61030021 14 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ ดร.วัชราภรณ์ศรีพอ 1 ชุมพร
690 61-2958 61030181-61030183 14 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ นส.แฉล้มพริ้มจรัส 3 นครราชสีมา
691 61-2963 61030196-61030196 14 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ นส.แฉล้มพริ้มจรัส 1 สมุทรสงคราม
692 61-3076 61030813-61030814 27 มิ.ย. 2561 18 มิ.ย. 2561 18 มิ.ย. 2561 18 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ อธิบดีไทย ออร์แกนิกพัฒนา 2 กรุงเทพฯ
693 61-3130 61032082-61032094 27 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ ดร.รติกรสมิตไมตรี 13 กรุงเทพฯ
694 61-3143 61032302-61032303 29 มิ.ย. 2561 27 มิ.ย. 2561 27 มิ.ย. 2561 27 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ ดร.บงกชกรณ์อาณานุการ 2 กรุงเทพฯ
695 61-3262 61034364-61034366 11 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 น้ำหมักชีวภาพ ดร.ยุพาพรนาควิลัย 3 ร้อยเอ็ด
696 61-1011 61011068-61011068 13 ธ.ค. 2560 06 ธ.ค. 2560 06 ธ.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 ขี้เถ้า หจก.อีสเทิร์น ปาล์มออยล์จำกัด 1 นครพนม
697 61-1018 61011087-61011087 13 ธ.ค. 2560 06 ธ.ค. 2560 06 ธ.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 ขี้เถ้า หจก.จีเนียส เอ็นเนอร์จี้จำกัด 1 อำนาจเจริญ
698 61-3098 61031251-61031259 27 มิ.ย. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 filter cake มรว.ณรงค์ชินบุตร 9 ลพบุรี
699 61-1918 61019314-61019314 26 ก.พ. 2561 26 ก.พ. 2561 26 ก.พ. 2561 15 มิ.ย. 2561 มูลค้างคาว โรงเรียนสมพงษ์ตัณฑวุฒโฑ 1 ฉะเชิงเทรา
700 61-0434 61006244-61006245 07 ต.ค. 2560 05 ต.ค. 2560 05 ต.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 ถ่าน นางวิวัฒน์สวยสม 2 กรุงเทพฯ
701 61-2918 61029579-61029580 11 มิ.ย. 2561 08 มิ.ย. 2561 08 มิ.ย. 2561 08 มิ.ย. 2561 ถ่าน นางวิวัฒน์สวยสม 2 บุรีรัมย์
702 61-0329 61004824-61004824 14 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 มูลสัตว์ ดร.วรรณพรพลแสง 1 ชุมพร
703 61-0442 61006291-61006292 07 ต.ค. 2560 05 ต.ค. 2560 05 ต.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 มูลสัตว์ นางภูเบศร์จูละยานนท์ 2 ร้อยเอ็ด
704 61-0580 61007532-61007532 18 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 กากตะกอน หจก.เกษตรนำโชคจำกัด 1 ศรีสะเกษ
705 61-2570 61025751-61025751 08 พ.ค. 2561 04 พ.ค. 2561 04 พ.ค. 2561 04 พ.ค. 2561 กากตะกอน หจก.ไบรท์รีโนเวชั่นจำกัด 1 สุโขทัย
706 61-2732 61027452-61027461 23 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 ถ่านชีวภาพ นส.กมรินทร์นิ่มนวลรัตน์ 10 อุดรธานี
707 61-2738 61027586-v61027588 23 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 ถ่านชีวภาพ นางนันทภพชลเขตต์ 3 หนองบัวลำภู
708 61-2921 61029583-61029584 14 มิ.ย. 2561 08 มิ.ย. 2561 08 มิ.ย. 2561 08 มิ.ย. 2561 ถ่านชีวภาพ ดร.วรรณพรพลแสง 1 ตราด
709 61-0439 61006284-61006284 07 ต.ค. 2560 05 ต.ค. 2560 05 ต.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 สิ่งปรับปรุงดิน นางสุรชัยรติวิลาส 1 กรุงเทพฯ
710 61-0569 61007249-61007296 18 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 สิ่งปรับปรุงดิน ดร.กมลทิพย์ศศิธร 48 อุดรธานี
711 61-0599 61007766-61007766 24 ต.ค. 2560 20 ต.ค. 2560 20 ต.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 สิ่งปรับปรุงดิน หจก.จีเนียส เอ็นเนอร์จี้จำกัด 1 อำนาจเจริญ
712 61-0626 61008104-61008114 02 พ.ย. 2560 01 พ.ย. 2560 01 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 สิ่งปรับปรุงดิน ดร.จารุวรรณเลาหลิดานนท์ 11 กรุงเทพฯ
713 61-1059 61011738-61011738 13 ธ.ค. 2560 08 ธ.ค. 2560 08 ธ.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 สิ่งปรับปรุงดิน นส.นวลจันทร์ชะบา 1 กรุงเทพฯ
714 61-1171 61012538-61012538 26 ธ.ค. 2560 25 ธ.ค. 2560 25 ธ.ค. 2560 26 ก.พ. 2561 สิ่งปรับปรุงดิน นางวิวัฒน์สวยสม 1 มหาสารคาม
715 61-1931 61019524-61019524 28 ก.พ. 2561 27 ก.พ. 2561 27 ก.พ. 2561 15 มิ.ย. 2561 สิ่งปรับปรุงดิน นางพงศกรสรรค์วิทยากูล 1 นครพนม
716 61-2573 61025754-61025755 08 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 สิ่งปรับปรุงดิน หจก.สยาม ควอลิตี้ สตาร์ชจำกัด 2 บุรีรัมย์
717 61-2651 61026845-61026845 21 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 สิ่งปรับปรุงดิน นางอรรถถานนท์สดสูง 1 บุรีรัมย์
718 61-2739 61027589-61027592 23 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 สิ่งปรับปรุงดิน หจก.เกษตรนำโชคจำกัด 4 ศรีสะเกษ
719 61-2848 61028699-61028701 04 มิ.ย. 2561 30 พ.ค. 2561 30 พ.ค. 2561 30 พ.ค. 2561 สิ่งปรับปรุงดิน นางณัฐดนัยวิชัยดิษฐ์ 3 ศรีสะเกษ
720 61-2863 61028802-61028862 11 มิ.ย. 2561 04 มิ.ย. 2561 04 มิ.ย. 2561 04 มิ.ย. 2561 สิ่งปรับปรุงดิน นางกรชวัลแก้วสง่า 1 บุรีรัมย์
721 61-3141 61032295-61032298 29 มิ.ย. 2561 27 มิ.ย. 2561 27 มิ.ย. 2561 27 มิ.ย. 2561 สิ่งปรับปรุงดิน ดร.ธัญญกานต์ เซ้งเครือ 4 ราชบุรี
722 61-3352 61035465-61035471 17 ก.ค. 2561 17 ก.ค. 2561 20 ก.ค. 2561 17 ก.ค. 2561 สิ่งปรับปรุงดิน ดร.ธัญญกานต์ เซ้งเครือ 7 นครสวรรค์
723 61-1909 61019253-61019254 26 ก.พ. 2561 23 ก.พ. 2561 23 ก.พ. 2561 15 มิ.ย. 2561 ขี้เถ้ากะลาปาล์ม โรงเรียนสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี 2 สตูล
724 61-1057 61011731-61011736 13 ธ.ค. 2560 08 ธ.ค. 2560 08 ธ.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยน้ำ ดร.วนิดางามเงิน 6 สมุทรสงคราม
725 61-1065 61011773-61011773 14 ธ.ค. 2560 13 ธ.ค. 2560 13 ธ.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 Grit หจก.ผลิตภัณฑ์กระดาษไทยจำกัด (โรงงานบ้านโป่ง) 1 นครสวรรค์
726 61-2923 61029586-61029586 13 มิ.ย. 2561 08 มิ.ย. 2561 08 มิ.ย. 2561 08 มิ.ย. 2561 กากน้ำตาลผงชูรส ดร.วรรณพรพลแสง 1 เลย
727 61-2226 61022265-61022267 04 เม.ย. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นส.สีนวลทูลจินดา 3 เชียงราย
728 61-2228 61022271-61022273 04 เม.ย. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางคำมนันมิสกรถา 3 เชียงราย
729 61-2399 61023016-61023018 17 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสายชลเหล่าภักดี 3 อ่างทอง
730 61-2401 61023022-61023024 17 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสายชลเหล่าภักดี 3 อ่างทอง
731 61-2585 61025788-61025790 08 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นส.เสงี่ยมเพียแก่นแก้ว 3 อุดรธานี
732 61-2601 61025986-61025988 09 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางกิตติศักดิ์สิงห์คำ 3 ลพบุรี
733 61-2641 61026651-61026653 11 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางอาษามันตะสูตร 3 นครศรีธรรมราช
734 61-2664 61026944-61026946 21 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) ดร.เกษศิรินทร์ พิบูลย์ 3 สตูล
735 61-2666 61026950-61026952 21 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) ดร.เกษศิรินทร์ พิบูลย์ 3 สตูล
736 61-2668 61026956-61026958 21 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) ดร.เกษศิรินทร์ พิบูลย์ 3 สตูล
737 61-2670 61026962-61026964 21 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) ดร.เกษศิรินทร์ พิบูลย์ 3 สตูล
738 61-2673 61027012-61027014 21 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางอุดรไลออน 3 สงขลา
739 61-2675 61027018-61027020 21 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางอุดรไลออน 3 สงขลา
740 61-2681 61027036-61027038 21 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางชุมนุมยงสืบชาติ 3 สงขลา
741 61-2726 61027416-61027418 23 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) ดร.ปัทมาพรรณอุดปวง 3 ชัยนาท
742 61-2801 61028153-61028155 28 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสรรชัยอารีย์วงศ์ 3 นครสวรรค์
743 61-2813 61028189-61028191 28 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางลำไพรพื้นทอง 3 พัทลุง
744 61-2815 61028195-61028197 28 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางลำไพรพื้นทอง 3 พัทลุง
745 61-2893 61029256-61029258 11 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นส.พรหมสุทัดตาพิมพ์ไชย 3 ลพบุรี
746 61-2897 61029268-61029270 11 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) ดร.ประภาภรณ์โจมแพง 3 สุรินทร์
747 61-2899 61029274-61029276 11 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) ดร.ประภาภรณ์โจมแพง 3 สุรินทร์
748 61-2901 61029280-61029282 11 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) ดร.ประภาภรณ์โจมแพง 3 สุรินทร์
749 61-2905 61029292-61029294 11 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางเตือนงามกาละ 3
750 61-2973 61030214-61030216 14 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสมชายสุรสรยุทธ 3 กรุงเทพฯ
751 61-2983 61030244-61030246 14 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสมยศเอี้ยงปาน 3 ชัยภูมิ
752 61-2985 61030250-61030252 14 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสมยศเอี้ยงปาน 3 ชัยภูมิ
753 61-3002 61030402-61030404 15 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางแสงเลิศกงซุย 3 ระยอง
754 61-3008 61030420-61030422 15 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางบุญมีรัตนวิจิตร์ 3 อ่างทอง
755 61-3157 61032578-61032580 02 ก.ค. 2561 29 มิ.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางคนองฤทัยรัตน์ 3 ภูเก็ต
756 61-3159 61032584-61032586 02 ก.ค. 2561 29 มิ.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางคนองฤทัยรัตน์ 3 ภูเก็ต
757 61-3163 61032596-61032598 02 ก.ค. 2561 29 มิ.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสวิงเขยตุ้ย 3 ภูเก็ต
758 61-3167 61032608-61032610 02 ก.ค. 2561 29 มิ.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสุขสมบุญพรมโลกา 3 ร้อยเอ็ด
759 61-3173 61032626-61032628 02 ก.ค. 2561 29 มิ.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางบุญแปงสุภาวงศ์ 3 ร้อยเอ็ด
760 61-3175 61032632-61032634 02 ก.ค. 2561 29 มิ.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางบุญแปงสุภาวงศ์ 3 ร้อยเอ็ด
761 61-3177 61032638-61032640 02 ก.ค. 2561 29 มิ.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางบุญแปงสุภาวงศ์ 3 ร้อยเอ็ด
762 61-3179 61032644-61032646 02 ก.ค. 2561 29 มิ.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสุขแก้วดี 3 ร้อยเอ็ด
763 61-3181 61032650-61032652 02 ก.ค. 2561 29 มิ.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสุขแก้วดี 3 ร้อยเอ็ด
764 61-3183 61032656-61032658 02 ก.ค. 2561 29 มิ.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสุขแก้วดี 3 ร้อยเอ็ด
765 61-3185 61032662-61032664 02 ก.ค. 2561 29 มิ.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสุขแก้วดี 3 ร้อยเอ็ด
766 61-3277 61034409-61034411 11 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสุริยนต์พิมพ์พะลับ 3 หนองคาย
767 61-3309 61034619-61034621 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 13 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นส.พรเพ็ญสงมะเริง 3 สระแก้ว
768 61-0743 61009402-61009402 14 พ.ย. 2560 13 พ.ย. 2560 13 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย หจก.ทรัพย์ทิพย์จำกัด 1 อุทัยธานี
769 61-1159 61012425-61012425 25 ธ.ค. 2560 20 ธ.ค. 2560 20 ธ.ค. 2560 26 ก.พ. 2561 ตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย ดร.วิจิตตราคำเสมอ 1 กระบี่
770 61-2913 61029522-61029522 11 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 ตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย หจก.เอ็นเอ็มบี-มินีแบไทยจำกัด 1 นครนายก
771 61-2914 61029523-61029523 11 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 ตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย หจก.เอ็นเอ็มบี-มินีแบไทยจำกัด 1 อุทัยธานี
772 61-3080 61030894-61030895 27 มิ.ย. 2561 19 มิ.ย. 2561 19 มิ.ย. 2561 19 มิ.ย. 2561 ตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย ดร.วนิดาพิมพ์เพ็ชร์ 2 กรุงเทพฯ
773 61-2843 61028546-61028546 04 มิ.ย. 2561 28 พ.ค. 2561 28 พ.ค. 2561 28 พ.ค. 2561 กากตะกอนน้ำเสีย หจก.สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรมจำกัด 1 นครพนม
774 61-2965 61030198-61030198 14 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 กากตะกอนน้ำเสีย นส.แฉล้มพริ้มจรัส 1 สมุทรสงคราม
775 61-0880 61010190-61010190 23 พ.ย. 2560 22 พ.ย. 2560 22 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (ตรา ทับทิมสยาม) หจก.ปุ๋ยอินทรีย์เกษตรไทยจำกัด 1 ขอนแก่น
776 61-0882 61010192-61010192 23 พ.ย. 2560 22 พ.ย. 2560 22 พ.ย. 2560 22 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (ตรา ปลามังกร) หจก.ปุ๋ยอินทรีย์เกษตรไทยจำกัด 1 ขอนแก่น
777 61-0295 61021191-61021192 08 ก.ย. 2560 07 ก.ย. 2560 07 ก.ย. 2560 13 ธ.ค. 2560 ยีสต์ (วัสดุจำเป็น) หจก.ปทุมธานี บริวเวอรี่จำกัด 2 นครศรีธรรมราช
778 61-0350 61004876-61004876 15 ก.ย. 2560 13 ก.ย. 2560 13 ก.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 concentrate Brine หจก.ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัด 1 หนองคาย
779 61-0358 61004982-61004982 18 ก.ย. 2560 15 ก.ย. 2560 15 ก.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 สิ่งปรับปรุงดินจากตะกอนน้ำเสีย หจก.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่จำกัด (มหาชน) 1 สมุทรสาคร
780 61-0365 61005085-61005085 20 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 สารสกัดชีวภาพ ดร.เสียงแจ๋วพิริยพฤนต์ 1 กาฬสินธุ์
781 61-0405 61005804-61005804 29 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 กากตะกอน (D-cake) หจก.ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด 1 นครพนม
782 61-0415 61006002-61006002 02 ต.ค. 2560 29 ก.ย. 2560 29 ก.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 กากตะกอนบ่อบำบัด หจก.ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 1 กรุงเทพฯ
783 61-0584 61007653-61007653 19 ต.ค. 2560 18 ต.ค. 2560 18 ต.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 กากตะกอนจากระบบบำบัด หจก.เอฟ แอน เอ็น แดรี่ส์(ประเทศไทยจำกัด) จำกัด 1 นครนายก
784 61-1056 61011730-61011730 13 ธ.ค. 2560 08 ธ.ค. 2560 08 ธ.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 กากตะกอนจากระบบบำบัด หจก.JSR BST Elastomer Co., Ltd. 1 สุโขทัย
785 61-2917 61029578-61029578 11 มิ.ย. 2561 08 มิ.ย. 2561 08 มิ.ย. 2561 08 มิ.ย. 2561 กากตะกอนจากระบบบำบัด หจก.ชาร์เตอร์พริ้นท์จำกัด 1 ประจวบคีรีขันธ์
786 61-3346 61035455-61035455 17 ก.ค. 2561 17 ก.ค. 2561 20 ก.ค. 2561 17 ก.ค. 2561 กากตะกอนจากระบบบำบัด mrGlobal Green Chemical Publicจำกัด 1 ระยอง
787 61-0745 61009404-61009404 14 พ.ย. 2560 13 พ.ย. 2560 13 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 กากมัน (IM) หจก.กรีนพลัสออร์แกนิค จำกัด 1 หนองคาย
788 61-0766 61009543-61009556 16 พ.ย. 2560 15 พ.ย. 2560 15 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 เศษอาหาร โรงเรียนอิสระพรหมเดชบุญ 14 พิษณุโลก
789 61-0879 61010189-61010189 23 พ.ย. 2560 22 พ.ย. 2560 22 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (ตรา เลขหนึ่งลายไทย) หจก.ปุ๋ยอินทรีย์เกษตรไทยจำกัด 1 ขอนแก่น
790 61-0881 61010191-61010191 23 พ.ย. 2560 22 พ.ย. 2560 22 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (ตรา โลกต้นไม้) หจก.ปุ๋ยอินทรีย์เกษตรไทยจำกัด 1 ขอนแก่น
791 61-0883 61010193-61010193 23 พ.ย. 2560 22 พ.ย. 2560 22 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (ตรา ปลามังกรพรีเมียม) หจก.ปุ๋ยอินทรีย์เกษตรไทยจำกัด 1 ขอนแก่น
792 61-0906 61010617-61010617 29 พ.ย. 2560 28 พ.ย. 2560 28 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 Mong หจก.ไทยกลีเซอรีนจำกัด 1 ประจวบคีรีขันธ์
793 61-1010 61011067-61011067 13 ธ.ค. 2560 06 ธ.ค. 2560 06 ธ.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 ตะกอนดินขาว หจก.อีสเทิร์น ปาล์มออยล์จำกัด 1 นครพนม
794 61-1041 61011411-61011411 13 ธ.ค. 2560 07 ธ.ค. 2560 07 ธ.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 Glycerin Residue (Sludge) หจก.โกลบอลกรีนเคมิคอลจำกัด (มหาชน) 1 สุโขทัย
795 61-1060 61011739-61011739 13 ธ.ค. 2560 12 ธ.ค. 2560 12 ธ.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 ผลึกขี้เถ้ายางผลึกขี้เถ้ายาง ดร.ปริญญารัตน์ดูศิริ 1 มุกดาหาร
796 61-1061 61011740-61011740 13 ธ.ค. 2560 12 ธ.ค. 2560 12 ธ.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 สารละลายผลึกขี้เถ้ายาง ดร.ปริญญารัตน์ดูศิริ 1 มุกดาหาร
797 61-1064 61011772-61011772 14 ธ.ค. 2560 13 ธ.ค. 2560 13 ธ.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 Burnt lime reject หจก.ผลิตภัณฑ์กระดาษไทยจำกัด (โรงงานวังศาลา) 1 ขอนแก่น
798 61-1073 61011797-61011801 14 ธ.ค. 2560 13 ธ.ค. 2560 13 ธ.ค. 2560 26 ก.พ. 2561 น้ำตะกอน ดร.น..สกัญญารัตน์ สงบจิต 5 กระบี่
799 61-1081 61012073-61012073 18 ธ.ค. 2560 14 ธ.ค. 2560 14 ธ.ค. 2560 26 ก.พ. 2561 น้ำเข้าสวน หจก.ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด 1 นครพนม
800 61-1082 61012074-61012074 18 ธ.ค. 2560 14 ธ.ค. 2560 14 ธ.ค. 2560 26 ก.พ. 2561 กากตะกอนท้ายบ่อ Tepb หจก.ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด 1 นครพนม
801 61-1083 61012075-61012075 18 ธ.ค. 2560 14 ธ.ค. 2560 14 ธ.ค. 2560 26 ก.พ. 2561 กากตะกอนท้ายบ่อ EPO #5 หจก.ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด 1 นครพนม
802 61-1084 61012076-61012076 18 ธ.ค. 2560 14 ธ.ค. 2560 14 ธ.ค. 2560 26 ก.พ. 2561 กากตะกอนท้ายบ่อ TER หจก.ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด 1 นครพนม
803 61-1092 61012091-61012091 18 ธ.ค. 2560 15 ธ.ค. 2560 15 ธ.ค. 2560 26 ก.พ. 2561 กากตะกอนจากบ่อหมักก๊าซชีวภาพ หจก.คอร์นโปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด 1 บุรีรัมย์
804 61-1167 61012518-61012518 25 ธ.ค. 2560 22 ธ.ค. 2560 22 ธ.ค. 2560 26 ก.พ. 2561 Fly ash หจก.เนชั่นแนล พาวเวอร์ ซัพพลายจำกัด (มหาชน) 1 สตูล
805 61-2987 61030256-61030256 14 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 lime mud หจก.ผลิตภัณฑ์กระดาษไทยจำกัด (โรงงานราชบุรี) 1 นครสวรรค์
806 61-1913 61019279-61019279 26 ก.พ. 2561 23 ก.พ. 2561 23 ก.พ. 2561 15 มิ.ย. 2561 น้ำ gasification หจก.จีเนียส เอ็นเนอร์จี้จำกัด 1 อำนาจเจริญ
807 61-1915 61019281-61019281 26 ก.พ. 2561 23 ก.พ. 2561 23 ก.พ. 2561 15 มิ.ย. 2561 RDF หจก.จีเนียส เอ็นเนอร์จี้จำกัด 1 อำนาจเจริญ
808 61-1919 61019315-61019315 27 ก.พ. 2561 26 ก.พ. 2561 26 ก.พ. 2561 15 มิ.ย. 2561 กากแป้งมัน หจก.ชัวร์เท็กซ์จำกัด 1 สมุทรสงคราม
809 61-2716 61027307-61027307 21 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 กากถั่วลิสงแผ่น หจก.ธนาดูลจำกัด 1 กรุงเทพฯ
810 61-2909 61029429-61029429 11 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 ขี้นกนางแอ่น นางพงษ์ธรเพียรพิทักษ์ 1 กาฬสินธุ์
811 61-3250 61033818-61033818 11 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย mrจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด 1 กรุงเทพฯ
812 61-3326 61035219-61035219 13 ก.ค. 2561 13 ก.ค. 2561 20 ก.ค. 2561 13 ก.ค. 2561 มูลโค mrเกษตรนำโชคจำกัด 1 กรุงเทพฯ
813 61-3347 61035456-61035456 17 ก.ค. 2561 17 ก.ค. 2561 20 ก.ค. 2561 17 ก.ค. 2561 BiosludgeBiosludge mrพูแรค(ประเทศไทย)จำกัด 1 ระยอง
814 61-3348 61035457-61035457 17 ก.ค. 2561 17 ก.ค. 2561 20 ก.ค. 2561 17 ก.ค. 2561 Spent Bleaching Clay mrGlobal Green Chemical Pubilicจำกัด 1 ระยอง
815 61-3349 61035458-61035458 17 ก.ค. 2561 17 ก.ค. 2561 20 ก.ค. 2561 17 ก.ค. 2561 Biomass mrพูแรค(ประเทศไทย)จำกัด 1 ระยอง
816 61-2555 61025248-61025288 21 พ.ค. 2561 03 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ดิน ดร.รวมพรมูลจันทร์ 41 กรุงเทพฯ
817 61-2558 61025371-61025425 21 พ.ค. 2561 03 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 ดิน ดร.รวมพรมูลจันทร์ 55 กรุงเทพฯ
818 61-2870 61029050-61029087 05 มิ.ย. 2561 05 มิ.ย. 2561 05 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ดิน ดร.รวมพรมูลจันทร์ 38 เพชรบุรี
819 61-3016 61030444-61030445 04 ก.ค. 2561 14 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 16 ก.ค. 2561 ดิน ดร.แม้นแซ่โง้ว 2 ตาก
820 61-3017 61030446-61030447 04 ก.ค. 2561 14 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 16 ก.ค. 2561 ดิน โรงเรียนเนืองอุทัยทอง 2 ตาก
821 61-3018 61030448-61030448 04 ก.ค. 2561 14 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 16 ก.ค. 2561 ดิน นางประเชิญจงบรรจบ 1 ตาก
822 61-3019 61030449-61030449 04 ก.ค. 2561 14 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 16 ก.ค. 2561 ดิน โรงเรียนแม้นจันทร์แจ่ม 1 ตาก
823 61-3021 61030456-61030456 04 ก.ค. 2561 14 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 16 ก.ค. 2561 ดิน นส.ทองพรรณกิ่งทอง 1 ตาก
824 61-3027 61030533-61030548 04 ก.ค. 2561 14 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 05 ก.ค. 2561 ดิน ดร.รวมพรมูลจันทร์ 16 ลำปาง
825 61-3028 61030549-61030564 04 ก.ค. 2561 14 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 ดิน ดร.รวมพรมูลจันทร์ 16 ลำปาง
826 61-3030 61030566-61030569 22 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 ดิน ดร.จุฑามาศไกรเพิ่ม 4 กรุงเทพฯ
827 61-3068 61030683-61030701 04 ก.ค. 2561 15 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 21 มิ.ย. 2561 ดิน ดร.รวมพรมูลจันทร์ 19 บึงกาฬ
828 61-3069 61030702-61030720 04 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 ดิน นส.รวมพรมูลจันทร์ 19 กาฬสินธุ์
829 61-3092 61031172-61031173 04 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 16 ก.ค. 2561 ดิน นางวรพจน์ลาภเพิ่มพูนทรัพย์ 2 สมุทรสาคร
830 61-3116 61032005-61032005 04 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 05 ก.ค. 2561 16 ก.ค. 2561 ดิน ดร.เสาวภาคย์โลหะพันธกิจ 1 นครศรีธรรมราช
831 61-3120 61032064-61032064 04 ก.ค. 2561 25 มิ.ย. 2561 25 มิ.ย. 2561 16 ก.ค. 2561 ดิน นางประสิทธิ์สิงห์ทอง 1 หนองคาย
832 61-3121 61032065-61032065 04 ก.ค. 2561 25 มิ.ย. 2561 25 มิ.ย. 2561 16 ก.ค. 2561 ดิน นางประสิทธิ์สิงห์ทอง 1 หนองคาย
833 61-3122 61032066-61032066 04 ก.ค. 2561 25 มิ.ย. 2561 25 มิ.ย. 2561 16 ก.ค. 2561 ดิน นางชรินทร์ทองโส 1 หนองคาย
834 61-3123 61032067-61032067 11 ก.ค. 2561 25 มิ.ย. 2561 25 มิ.ย. 2561 16 ก.ค. 2561 ดิน นางชรินทร์ทองโส 1 หนองคาย
835 61-3124 61032068-61032068 11 ก.ค. 2561 25 มิ.ย. 2561 25 มิ.ย. 2561 16 ก.ค. 2561 ดิน นางชรินทร์ทองโส 1 หนองคาย
836 61-3125 61032069-61032069 04 ก.ค. 2561 25 มิ.ย. 2561 25 มิ.ย. 2561 16 ก.ค. 2561 ดิน นส.เจียรนัยเพียรงาน 1 ฉะเชิงเทรา
837 61-3126 61032070-61032070 04 ก.ค. 2561 25 มิ.ย. 2561 25 มิ.ย. 2561 16 ก.ค. 2561 ดิน นางจำลองแสงสาร 1 ฉะเชิงเทรา
838 61-3127 61032071-61032071 04 ก.ค. 2561 25 มิ.ย. 2561 25 มิ.ย. 2561 16 ก.ค. 2561 ดิน นางวินัยมูลสงวน 1 ฉะเชิงเทรา
839 61-3128 61032072-61032072 04 ก.ค. 2561 25 มิ.ย. 2561 05 ก.ค. 2561 16 ก.ค. 2561 ดิน นส.ดวงใจมหิธรพิทักษ์ 1 ฉะเชิงเทรา
840 61-3134 61032110-61032110 18 ก.ค. 2561 26 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2561 ดิน นางพรชัยพรบันลือลาภ 1 ตาก
841 61-3135 61032111-61032119 04 ก.ค. 2561 27 มิ.ย. 2561 27 มิ.ย. 2561 11 ก.ค. 2561 ดิน มรว.ณรงค์ชินบุตร 9 อุทัยธานี
842 61-3140 61032279-61032294 12 ก.ค. 2561 27 มิ.ย. 2561 27 มิ.ย. 2561 12 ก.ค. 2561 ดิน ดร.ธัญญกานต์ เซ้งเครือ 16 ราชบุรี
843 61-3144 61032304-61032324 12 ก.ค. 2561 28 มิ.ย. 2561 28 มิ.ย. 2561 12 ก.ค. 2561 ดิน นางถวิลหน่อคำ 21 นครสวรรค์
844 61-3145 61032325-61032345 12 ก.ค. 2561 28 มิ.ย. 2561 28 มิ.ย. 2561 12 ก.ค. 2561 ดิน นางถวิลหน่อคำ 21 นครสวรรค์
845 61-3193 61032900-61032900 18 ก.ค. 2561 13 ก.ค. 2561 13 ก.ค. 2561 06 ก.ค. 2561 ดิน นางบุญชูทองเกิด 1 ลพบุรี
846 61-3215 61033275-61033304 12 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 12 ก.ค. 2561 ดิน บจก.มาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะห์ดิน- 30 ขอนแก่น
847 61-3216 61033305-61033334 12 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 12 ก.ค. 2561 ดิน บจก.มาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะห์ดิน- 30 ขอนแก่น
848 61-3217 61033335-61033364 12 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 13 ก.ค. 2561 ดิน บจก.กลุ่มมาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะห์ดิน- 30 ขอนแก่น
849 61-3218 61033365-61033394 12 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 13 ก.ค. 2561 ดิน บจก.มาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะห์ดิน- 30 ขอนแก่น
850 61-3223 61033631-61033631 18 ก.ค. 2561 06 ก.ค. 2561 06 ก.ค. 2561 11 ก.ค. 2561 ดิน นางกิตติธัชตระหง่าน 1 ชุมพร
851 61-3240 61033707-61033738 18 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 ดิน กรมศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ(โครงการตัวชี้วัด)- 32 สกลนคร
852 61-3290 61034541-61034543 18 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 ดิน นางนันทภพชลเขตต์ 3 จันทบุรี
853 61-3316 61034679-61034684 18 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 ดิน นางนันทภพชลเขตต์ 6 จันทบุรี
ลำดับเลขรับที่เลขปฎิบัติการวันที่รับดินวันที่รับดินไปบดวันที่บดเสร็จวันที่วิเคราะห์ชนิดตัวอย่างชื่อเจ้าของตัวอย่าง ตย.จังหวัด
รายงานสรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ ที่เป็น..อยู่ระหว่างรอวิเคราะห์ [status=2]
Summary Report Group by..ชนิดตัวอย่าง(ของทุกหน่วยงานใน สวด.)
สรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ แยกตาม..ชนิดตัวอย่าง (ปีงบประมาณ 2561)
Pie Chart Group by..ชนิดตัวอย่าง(ของทุกหน่วยงานใน สวด.)
Summary Report Group by..จังหวัดผู้ส่งตัวอย่าง(ของทุกหน่วยงานใน สวด.)
สรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ แยกตาม..จังหวัดผู้ส่งตัวอย่าง (ปีงบประมาณ 2561)
Pie Chart Group by..จังหวัดผู้ส่งตัวอย่าง(ของทุกหน่วยงานใน สวด.)
Summary Report Group by..แหล่งนำส่งตัวอย่าง(ของทุกหน่วยงานใน สวด.)
สรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ แยกตาม..แหล่งนำส่งตัวอย่าง (ปีงบประมาณ 2561)
Pie Chart Group by..แหล่งนำส่งตัวอย่าง(ของทุกหน่วยงานใน สวด.)
Summary Report Group by..หน่วยงานผู้นำส่งตัวอย่าง(ของทุกหน่วยงานใน สวด.)
สรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ แยกตาม..หน่วยงานผู้นำส่งตัวอย่าง (ปีงบประมาณ 2561)
Pie Chart Group by..หน่วยงานผู้นำส่งตัวอย่าง(ของทุกหน่วยงานใน สวด.)
Summary Report Group by..นำไปใช้ประโยชน์ด้าน(ของทุกหน่วยงานใน สวด.)
สรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ แยกตาม..นำไปใช้ประโยชน์ด้าน (ปีงบประมาณ 2561)
Pie Chart Group by..นำไปใช้ประโยชน์ด้าน(ของทุกหน่วยงานใน สวด.)
ปริมาณธาตุที่แนะนำให้เกษตรกรใช้
Pie Chart Group by..ปริมาณธาตุที่แนะนำให้เกษตรกรใช้(ของทุกหน่วยงานใน สวด.)
Copyright © 2016-2018 สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ตั้งอยู่ที่:2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์. 0-2561-4179,โทรสาร. 0-2561-4179 Email:fingroup@fisheries.go.th,fingroup.fn@gmail.com, E-mail :Chaisofts@Gmail.com,Jirawut.w@ldd.mail.go.th @All rights reserved.