ระบบบริหารจัดการผลวิเคราะห์ดิน V.4.0/2561(Land Development Management System)

67 iTems อยู่ระหว่างรอวิเคราะห์

กลุ่มวิจัยเคมีดิน

คลิ๊กดูรายละเอียด

37 iTems อยู่ระหว่างรอวิเคราะห์

กลุ่มวิจัยกายภาพดิน

คลิ๊กดูรายละเอียด

3 iTems อยู่ระหว่างรอวิเคราะห์

กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน

คลิ๊กดูรายละเอียด

9 iTems อยู่ระหว่างรอวิเคราะห์

กลุ่มวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน

คลิ๊กดูรายละเอียด

628 iTems อยู่ระหว่างรอวิเคราะห์

กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน

คลิ๊กดูรายละเอียด

2 iTems อยู่ระหว่างรอวิเคราะห์

กลุ่มวิทยบริการ

คลิ๊กดูรายละเอียด

528 iTems New Document

กลุ่มมาตรฐานและพัฒนาระบบงานวิเคราะห์ดิน

คลิ๊กดูรายละเอียด

528 iTems New Document

สำหรับ..ผู้ส่งตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ

สำหรับ..เกษตรกรส่งตัวอย่างดิน
All Department Summary
รายงานสรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ ของเกษตรกร (ปีงบประมาณ 2561) ที่พึ่งได้รับ (เอกสารใหม่) 528 iTems
52.8 % Increase in 365 Days     คลิ๊กดูรายละเอียด
รายงานสรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ ของเกษตรกร (ปีงบประมาณ 2561) (ซึ่งได้ยกเลิกเอกสารไปแล้ว) 147 iTems
14.7 % Increase in 365 Days     คลิ๊กดูรายละเอียด
รายงานสรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ ของเกษตรกร (ปีงบประมาณ 2561) ซึ่งทางกรมได้ทำการวิเคราะห์อยู่ หรือ (อยู่ระหว่างรอวิเคราะห์) 888 iTems
88.8 % Increase in 365 Days     คลิ๊กดูรายละเอียด
รายงานสรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ ของเกษตรกร (ปีงบประมาณ 2561) ที่ทางสำนักได้ทำการส่งผลวิเคราะห์ให้เกษตรกรไปแล้ว (ที่วิเคราะห์เสร็จแล้ว) 25,893 iTems
2589.3 % Increase in 365 Days     คลิ๊กดูรายละเอียด

บัญชีตัวอย่างดิน,ปุ๋ย สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
(สถานะ:=อยู่ระหว่างรอวิเคราะห์)

Group By... ชนิดตัวอย่าง ดิน,ปุ๋ยฯ

ลำดับเลขรับที่เลขปฎิบัติการวันที่รับดินวันที่รับดินไปบดวันที่บดเสร็จวันที่วิเคราะห์ชนิดตัวอย่างชื่อเจ้าของตัวอย่าง ตย.จังหวัด
1 61-0157 61003052-61003082 27 ธ.ค. 2560 17 ส.ค. 2560 02 ต.ค. 2560 25 ธ.ค. 2560 ดิน ดร.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 31 ระยอง
2 61-0386 61005489-61005519 27 ธ.ค. 2560 22 ก.ย. 2560 12 ต.ค. 2560 25 ธ.ค. 2560 ดิน ดร.อิสริยามีสิงห์ 31 อยุธยา
3 61-0423 61006062-61006085 04 ต.ค. 2560 04 ต.ค. 2560 04 ต.ค. 2560 25 มี.ค. 2561 ดิน นางบวรบัวขาว 24 กรุงเทพฯ
4 61-0888 61010371-61010373 27 ธ.ค. 2560 23 พ.ย. 2560 28 พ.ย. 2560 19 ธ.ค. 2560 ดิน ดร.สายใยถนอมชาติ 3 อุทัยธานี
5 61-1269 61013474-61013479 08 ม.ค. 2561 08 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 02 เม.ย. 2561 ดิน นางพัลลภหงษ์เจริญไทย 6 เพชรบุรี
6 61-1270 61013480-61013485 08 ม.ค. 2561 08 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 02 เม.ย. 2561 ดิน นางพัลลภหงษ์เจริญไทย 6 เพชรบุรี
7 61-1479 61015498-61015541 23 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2561 09 พ.ค. 2561 03 เม.ย. 2561 ดิน นางดนัยแสนจันทอง 44 สระบุรี
8 61-1480 61015542-61015585 23 ม.ค. 2561 23 ม.ค. 2561 09 พ.ค. 2561 03 เม.ย. 2561 ดิน นางดนัยแสนจันทอง 44 สระบุรี
9 61-1527 61016037-61016038 26 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561 09 พ.ค. 2561 20 ก.พ. 2561 ดิน หจก.GIZ Office Bangkok 2 สระแก้ว
10 61-2107 61021384-61021438 23 มี.ค. 2561 23 มี.ค. 2561 10 เม.ย. 2561 23 มี.ค. 2561 ดิน นางดนัยแสนจันทอง 55 กรุงเทพฯ
11 61-2409 61023094-61023108 10 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2561 23 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2561 ดิน นางพัลลภหงษ์เจริญไทย 15 บุรีรัมย์
12 61-2432 61023418-61023432 19 เม.ย. 2561 19 เม.ย. 2561 26 เม.ย. 2561 06 ก.ย. 2561 ดิน นส.อุมรากล้าหาญ 15 พิษณุโลก
13 61-2466 61023967-61023972 23 เม.ย. 2561 23 เม.ย. 2561 03 พ.ค. 2561 23 เม.ย. 2561 ดิน โรงเรียนยุพเยาว์หัสจรรย์ 6 กรุงเทพฯ
14 61-2501 61024201-61024242 25 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 10 พ.ค. 2561 25 เม.ย. 2561 ดิน ดร.นิศราจงหวัง 42 กรุงเทพฯ
15 61-2502 61024243-61024284 25 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 10 พ.ค. 2561 18 ก.ค. 2561 ดิน ดร.นิศราจงหวัง 42 กรุงเทพฯ
16 61-2531 61024467-61024536 30 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561 03 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2561 ดิน มรว.นิสามีแสง 70 อุดรธานี
17 61-2532 61024537-61024606 30 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561 03 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2561 ดิน มรว.นิสามีแสง 70 อุดรธานี
18 61-2545 61024976-61024982 02 พ.ค. 2561 02 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 17 ก.ค. 2561 ดิน นางพัลลภหงษ์เจริญไทย 7 แม่ฮ่องสอน
19 61-2546 61024983-61025022 02 พ.ค. 2561 02 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 02 พ.ค. 2561 ดิน นางดนัยแสนจันทอง 40 กรุงเทพฯ
20 61-2547 61025023-61025062 02 พ.ค. 2561 02 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 24 ต.ค. 2561 ดิน นางดนัยแสนจันทอง 40 กรุงเทพฯ
21 61-2553 61025131-61025188 03 พ.ค. 2561 03 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 03 พ.ค. 2561 ดิน นางชาญณรงค์เขตแดน 58 ลำปาง
22 61-2554 61025189-61025247 03 พ.ค. 2561 03 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 ดิน นางชาญณรงค์เขตแดนกลางดง 59 กรุงเทพฯ
23 61-2561 61025536-61025551 03 พ.ค. 2561 03 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 ดิน นางอัศวินเนตรถนอมศักดิ์ 16 บุรีรัมย์
24 61-2569 61025660-61025750 04 พ.ค. 2561 04 พ.ค. 2561 28 พ.ค. 2561 04 พ.ค. 2561 ดิน นางพงศ์ธรเพียรพิทักษ์ 91 กรุงเทพฯ
25 61-2619 61026326-61026385 08 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 ดิน ดร.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 60 บึงกาฬ
26 61-2620 61026386-61026445 08 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 ดิน ดร.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 60 บึงกาฬ
27 61-2621 61026446-61026494 08 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 ดิน ดร.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 49 บึงกาฬ
28 61-2622 61026495-61026530 08 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 ดิน ดร.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 36 บึงกาฬ
29 61-2623 61026531-61026566 08 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 ดิน ดร.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 36 บึงกาฬ
30 61-2624 61026567-61026602 08 พ.ค. 2561 08 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561 18 ก.ค. 2561 ดิน ดร.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 36 บึงกาฬ
31 61-2625 61026603-61026611 09 พ.ค. 2561 09 พ.ค. 2561 09 พ.ค. 2561 17 ก.ค. 2561 ดิน ดร.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 9 บึงกาฬ
32 61-2686 61027078-61027078 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 28 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 ดิน โรงเรียนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 1 กรุงเทพฯ
33 61-2695 61027131-61027133 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 28 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 ดิน ดร.วนิดาพานิกร 3 กำแพงเพชร
34 61-2723 61027409-61027409 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 17 ก.ค. 2561 ดิน โรงเรียนพันธ์ญาสุนินทบูรณ์ 1 ศรีสะเกษ
35 61-2865 61028866-61028909 05 มิ.ย. 2561 05 มิ.ย. 2561 05 มิ.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 ดิน ดร.นิศราจงหวัง 44 พิษณุโลก
36 61-2866 61028910-61028953 05 มิ.ย. 2561 05 มิ.ย. 2561 05 มิ.ย. 2561 21 มิ.ย. 2561 ดิน ดร.นิศราจงหวัง 44 พิษณุโลก
37 61-2867 61028954-61028997 05 มิ.ย. 2561 05 มิ.ย. 2561 05 มิ.ย. 2561 21 มิ.ย. 2561 ดิน ดร.นิศราจงหวัง 44 พิษณุโลก
38 61-2868 61028998-61029011 05 มิ.ย. 2561 05 มิ.ย. 2561 05 มิ.ย. 2561 22 มิ.ย. 2561 ดิน นางธวัชชัยตาอินทร์ 14 ภูเก็ต
39 61-2874 61029134-61029172 05 มิ.ย. 2561 05 มิ.ย. 2561 05 มิ.ย. 2561 22 มิ.ย. 2561 ดิน ดร.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 39 แพร่
40 61-2907 61029298-61029362 07 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 03 ก.ค. 2561 ดิน นางพงษ์ธรเพียรพิทักษ์ 65 กาฬสินธุ์
41 61-2908 61029363-61029428 07 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 21 มิ.ย. 2561 ดิน นางพงษ์ธรเพียรพิทักษ์ 66 กาฬสินธุ์
42 61-2944 61029833-61029877 11 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 29 พ.ย. 2561 ดิน ดร.ภรภัทรนพมาลัย 45 อุทัยธานี
43 61-3082 61030910-61030913 19 มิ.ย. 2561 19 มิ.ย. 2561 05 ก.ค. 2561 19 มิ.ย. 2561 ดิน นส.พิกุลเกตุชาญวิทย์ 4 ศรีสะเกษ
44 61-3089 61031077-61031151 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 22 มิ.ย. 2561 ดิน นางนินนาทพัฒนวงศ์สุนทร 75 ชลบุรี
45 61-3100 61031308-61031367 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 16 ก.ค. 2561 ดิน ดร.สายวรุณแสนเมืองมูล 60 นครศรีธรรมราช
46 61-3102 61031438-61031507 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 17 ก.ค. 2561 ดิน ดร.สายวรุณแสนเมืองมูล 70 นครศรีธรรมราช
47 61-3105 61031628-61031687 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 17 ก.ค. 2561 ดิน นางทะนงศักดิ์ปะระไทย 60 เชียงใหม่
48 61-3107 61031748-61031796 22 มิ.ย. 2561 22 มิ.ย. 2561 22 มิ.ย. 2561 02 พ.ย. 2561 ดิน นางดนัยแสนจันทอง 49 ชลบุรี
49 61-3108 61031797-61031845 22 มิ.ย. 2561 22 มิ.ย. 2561 22 มิ.ย. 2561 15 พ.ย. 2561 ดิน นางดนัยแสนจันทอง 49 ชลบุรี
50 61-3136 61032120-61032149 27 มิ.ย. 2561 27 มิ.ย. 2561 27 มิ.ย. 2561 16 พ.ย. 2561 ดิน ดร.กรรณิการ์เพ็ชรมาก 30 สระบุรี
51 61-3149 61032476-61032517 28 มิ.ย. 2561 28 มิ.ย. 2561 28 มิ.ย. 2561 28 พ.ย. 2561 ดิน ดร.อิสริยามีสิงห์ 42 มหาสารคาม
52 61-3150 61032518-61032559 28 มิ.ย. 2561 28 มิ.ย. 2561 28 มิ.ย. 2561 28 พ.ย. 2561 ดิน ดร.อิสริยามีสิงห์ 42 มหาสารคาม
53 61-3214 61033219-61033274 05 ก.ค. 2561 05 ก.ค. 2561 05 ก.ค. 2561 16 ก.ค. 2561 ดิน นางเมธาศรีทองคำ 56 นครสวรรค์
54 61-3219 61033395-61033454 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 19 พ.ย. 2561 ดิน นส.นิสามีแสง 60 สระบุรี
55 61-3220 61033455-61033514 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 28 พ.ย. 2561 ดิน นส.นิสามีแสง 60 อุบลราชธานี
56 61-3221 61033515-61033574 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 28 พ.ย. 2561 ดิน นส.นิสามีแสง 60 พิษณุโลก
57 61-3258 61034265-61034285 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 19 พ.ย. 2561 ดิน นส.พิกุลเกตุชาญวิทย์ 21 หนองคาย
58 61-3315 61034637-61034678 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 17 ก.ค. 2561 ดิน นางนันทภพชลเขตต์ 42 จันทบุรี
59 61-3330 61035230-61035230 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 17 ก.ค. 2561 ดิน มรว.สุรเชษฐ์เดชฟุ้ง 1 ร้อยเอ็ด
60 61-3398 61036099-61036106 28 ส.ค. 2561 28 ส.ค. 2561 28 ส.ค. 2561 29 พ.ย. 2561 ดิน ดร.กมลทิพย์ศศิธร 8 นครปฐม
61 61-3547 61038813-61038813 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 09 ต.ค. 2561 ดิน นางวิชิตชยาพิพัฒน์ 1 ปราจีนบุรี
62 61-3601 61039732-61039791 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 12 ก.ย. 2561 ดิน นส.นิสามีแสง 60 กระบี่
63 61-3604 61039853-61039892 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 05 พ.ย. 2561 ดิน นางกนกศักดิ์ชาญกล 40 กระบี่
64 61-3976 61043675-61043675 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 10 ต.ค. 2561 ดิน นางกฤษฎีวานิชสวัสดิ์วิชัย 1 กรุงเทพฯ
65 61-2198 61022191-61022193 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 17 ก.ค. 2561 ถ่านชีวภาพ นางอิสระตั้งสุวรรณ 3 ลำปาง
66 61-2075 61020929-61020943 14 มี.ค. 2561 14 มี.ค. 2561 26 มี.ค. 2561 16 ต.ค. 2561 ดิน นางจำนงค์ปันชัย 15 กาฬสินธุ์
67 61-2454 61023760-61023801 23 เม.ย. 2561 23 เม.ย. 2561 23 เม.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 ดิน ดร.ประไพพิศศรีมาวงษ์ 42 กรุงเทพฯ
68 61-2455 61023802-61023841 23 เม.ย. 2561 23 เม.ย. 2561 23 เม.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 ดิน ดร.ประไพพิศศรีมาวงษ์ 40 กรุงเทพฯ
69 61-2861 61028744-61028801 01 ม.ค. 2513 04 มิ.ย. 2561 04 มิ.ย. 2561 18 มิ.ย. 2561 ดิน นางธนัชกฤต กลิ่นหวล 58 หนองคาย
70 61-3083 61030914-61030961 19 มิ.ย. 2561 19 มิ.ย. 2561 19 มิ.ย. 2561 21 มิ.ย. 2561 ดิน นางสัญชัยแซ่เจียง 48 บุรีรัมย์
71 61-3095 61031179-61031184 22 มิ.ย. 2561 22 มิ.ย. 2561 22 มิ.ย. 2561 21 ก.ย. 2561 ดิน ดร.อิสริยามีสิงห์ 6 บุรีรัมย์
72 61-3099 61031260-61031307 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 12 ก.ย. 2561 ดิน นางวินัยชมบุตร 48 นครราชสีมา
73 61-3111 61031900-61031954 22 มิ.ย. 2561 22 มิ.ย. 2561 22 มิ.ย. 2561 25 ก.ย. 2561 ดิน นางดนัยแสนจันทอง 55 ชลบุรี
74 61-3112 61031955-61031962 22 มิ.ย. 2561 22 มิ.ย. 2561 22 มิ.ย. 2561 26 ต.ค. 2561 ดิน นางพัลลภหงษ์เจริญไทย 8 สระบุรี
75 61-3117 61032006-61032020 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 06 พ.ย. 2561 ดิน นางพัลลภหงษ์เจริญไทย 15 สระบุรี
76 61-3118 61032021-61032043 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 05 ก.ค. 2561 ดิน นางสัญชัยแซ่เจียง 23 บุรีรัมย์
77 61-3119 61032044-61032063 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 06 พ.ย. 2561 ดิน นางภาสกรกาวิชัย 20 ภูเก็ต
78 61-3139 61032220-61032278 27 มิ.ย. 2561 27 มิ.ย. 2561 27 มิ.ย. 2561 06 พ.ย. 2561 ดิน ดร.รวมพรมูลจันทร์ 59 พิษณุโลก
79 61-3206 61033030-61033069 04 ก.ค. 2561 04 ก.ค. 2561 04 ก.ค. 2561 03 ก.ย. 2561 ดิน นางดนัยแสนจันทอง 40 อุดรธานี
80 61-3208 61033085-61033126 04 ก.ค. 2561 04 ก.ค. 2561 04 ก.ค. 2561 26 ต.ค. 2561 ดิน ดร.นิศราจงหวัง 42 สกลนคร
81 61-3211 61033214-61033216 04 ก.ค. 2561 04 ก.ค. 2561 04 ก.ค. 2561 26 ต.ค. 2561 ดิน ดร.สุจิตราไทยเทศ 3 บุรีรัมย์
82 61-3260 61034299-61034305 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 04 ก.ย. 2561 ดิน นางพัลลภหงษ์เจริญไทย 7 เลย
83 61-3261 61034306-61034363 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 26 ต.ค. 2561 ดิน นางชาญณรงค์เขตแดน 58 นครราชสีมา
84 61-3385 61035866-61035906 19 ก.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 26 ต.ค. 2561 ดิน ดร.รวมพรมูลจันทร์ 41
85 61-3386 61035907-61035961 19 ก.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 26 ต.ค. 2561 ดิน ดร.รวมพรมูลจันทร์ 55 บึงกาฬ
86 61-3387 61035962-61036020 19 ก.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 26 ต.ค. 2561 ดิน นางชาญณรงค์เขตแดน 59 บุรีรัมย์
87 61-3528 61038385-61038414 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 26 ต.ค. 2561 ดิน นางธนัชกฤต กลิ่นหวล 30 กระบี่
88 61-3529 61038415-61038446 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 26 ต.ค. 2561 ดิน นางธนัชกฤต กลิ่นหวล 32 ชลบุรี
89 61-3573 61039035-61039038 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 26 ต.ค. 2561 ดิน ดร.วรรณพรพลแสง 4 กระบี่
90 61-3619 61040327-61040371 04 ก.ย. 2561 04 ก.ย. 2561 04 ก.ย. 2561 05 พ.ย. 2561 ดิน นางธวัชชัยตาอินทร์ 45 กระบี่
91 61-3626 61040553-61040612 04 ก.ย. 2561 04 ก.ย. 2561 04 ก.ย. 2561 05 พ.ย. 2561 ดิน นางพงษ์ธรเพียรพิทักษ์ 60 กระบี่
92 61-3793 61041871-61041901 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 05 พ.ย. 2561 ดิน นางพงษ์ธรเพียรพิทักษ์ 31 กระบี่
93 61-3828 61042051-61042055 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 07 พ.ย. 2561 ดิน นางอัธยะพินจงสกุลดิษฐ 5 กระบี่
94 61-3860 61042171-61042208 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 07 ธ.ค. 2561 ดิน ดร.รวมพรมูลจันทร์ 38 กระบี่
95 61-3862 61042239-61042298 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 20 พ.ย. 2561 ดิน นางพงษ์ธรเพียรพิทักษ์ 60 กระบี่
96 61-3863 61042299-61042358 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 20 พ.ย. 2561 ดิน นางพงษ์ธรเพียรพิทักษ์ 60 กระบี่
97 61-3866 61042440-61042483 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 05 พ.ย. 2561 ดิน ดร.นิศราจงหวัง 44 กระบี่
98 61-3869 61042580-61042623 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 06 พ.ย. 2561 ดิน นางดนัยแสนจันทอง 44 ยโสธร
99 61-3870 61042624-61042637 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 07 พ.ย. 2561 ดิน นางธวัชชัยตาอินทร์ 14 ยโสธร
100 61-3978 61043677-61043677 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 05 พ.ย. 2561 ดิน นางกฤษฎีวานิชสวัสดิ์วิชัย 1 กระบี่
101 61-3541 61038701-61038726 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 22 พ.ย. 2561 ดิน ดร.รวมพรมูลจันทร์ 26 นครศรีธรรมราช
102 61-3769 61041539-61041541 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 04 ธ.ค. 2561 น้ำ ดร.กฤษลดาประทุมสิริ 3 พิษณุโลก
103 61-3282 61034424-61034426 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 28 พ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางอุดมทิพอาสน์ 3 หนองคาย
104 61-0194 61003428-61003437 21 ส.ค. 2560 21 ส.ค. 2560 21 ส.ค. 2560 28 มี.ค. 2561 ดิน ดร.วิภาวรรณ อินทร์สมบูรณ์ 10 สุรินทร์
105 61-1673 61017341-61017344 06 ก.พ. 2561 06 ก.พ. 2561 06 ก.พ. 2561 13 มี.ค. 2561 ดิน นางพัลลภหงษ์เจริญไทย 4 สระบุรี
106 61-1674 61017345-61017348 06 ก.พ. 2561 06 ก.พ. 2561 06 ก.พ. 2561 27 ก.พ. 2561 ดิน นางพัลลภหงษ์เจริญไทย 4 สระบุรี
107 61-1675 61017349-61017351 06 ก.พ. 2561 06 ก.พ. 2561 06 ก.พ. 2561 27 ก.พ. 2561 ดิน นางพัลลภหงษ์เจริญไทย 3 เพชรบุรี
108 61-1676 61017352-61017354 06 ก.พ. 2561 06 ก.พ. 2561 06 ก.พ. 2561 13 มี.ค. 2561 ดิน นางพัลลภหงษ์เจริญไทย 3 เพชรบุรี
109 61-2052 61020836-61020836 14 มี.ค. 2561 14 มี.ค. 2561 14 มี.ค. 2561 15 มี.ค. 2561 ดิน ดร.บุษยรัตน์หมอกมัว 1 สระบุรี
110 61-2110 61021502-61021505 23 มี.ค. 2561 23 มี.ค. 2561 23 มี.ค. 2561 29 มี.ค. 2561 ดิน นางพัลลภหงษ์เจริญไทย 4 กรุงเทพฯ
111 61-2946 61029998-61030002 11 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 14 ก.ย. 2561 ดิน นางธวัชชัยตาอินทร์ 5 ภูเก็ต
112 61-2950 61030022-61030033 11 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 21 มิ.ย. 2561 ดิน ดร.นิศราจงหวัง 12 สงขลา
113 61-1075 61011803-61011857 18 ธ.ค. 2560 14 ธ.ค. 2560 14 ธ.ค. 2560 14 ธ.ค. 2560 ดิน ดร.ธนัชชาติ๊บลังกา 55 อำนาจเจริญ
114 61-2441 61023541-61023720 27 เม.ย. 2561 20 เม.ย. 2561 20 เม.ย. 2561 20 เม.ย. 2561 ดิน MissSarVeng 180 กรุงเทพฯ
115 61-2859 61028738-61028742 04 มิ.ย. 2561 01 มิ.ย. 2561 01 มิ.ย. 2561 12 ก.ย. 2561 ดิน ดร.รติกรสมิตไมตรี 5 กรุงเทพฯ
116 61-3407 61036158-61036159 28 ส.ค. 2561 28 ส.ค. 2561 28 ส.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 ดิน นางอนันต์ศิริรักวงษา 2 สมุทรสาคร
117 61-0450 61006421-61006424 09 ต.ค. 2560 06 ต.ค. 2560 06 ต.ค. 2560 02 พ.ย. 2560 พืช นส.อโนชาเทพสุภรณ์กุล 4 กาญจนบุรี
118 61-2300 61022481-61022506 09 เม.ย. 2561 05 เม.ย. 2561 05 เม.ย. 2561 30 พ.ค. 2561 พืช MissMargotNeyret 26 กรุงเทพฯ
119 61-2304 61022517-61022524 09 เม.ย. 2561 07 เม.ย. 2561 07 เม.ย. 2561 16 พ.ค. 2561 พืช ดร.กานต์มณีจันทร์ขาว 8 กรุงเทพฯ
120 61-2414 61023149-61023187 19 เม.ย. 2561 17 เม.ย. 2561 17 เม.ย. 2561 30 พ.ค. 2561 พืช ดร.พนิดาปรีเปรมโมทย์ 39 กรุงเทพฯ
121 61-2429 61023349-61023413 25 เม.ย. 2561 19 เม.ย. 2561 19 เม.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 พืช โรงเรียนMagot Neyret 65 ร้อยเอ็ด
122 61-2433 61023433-61023492 25 เม.ย. 2561 19 เม.ย. 2561 19 เม.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 พืช นส.อุมรากล้าหาญ 60 พิษณุโลก
123 61-2590 61025891-61025955 09 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 14 มิ.ย. 2561 พืช MissMagot Neyret 65 ร้อยเอ็ด
124 61-2694 61027129-61027130 21 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 30 พ.ค. 2561 พืช ดร.วนิดาพานิกร 2 กำแพงเพชร
125 61-2758 61027723-61027812 28 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 11 ก.ย. 2561 พืช นส.ชุติมาจันทร์เจริญ 90 แม่ฮ่องสอน
126 61-2759 61027813-61027902 28 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 27 ก.ย. 2561 พืช นส.ชุติมาจันทร์เจริญ 90 แม่ฮ่องสอน
127 61-2945 61029878-61029997 14 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 12 ก.ย. 2561 27 ก.ย. 2561 พืช นางวินัยชมบุตร 120 บุรีรัมย์
128 61-3022 61030457-61030485 27 มิ.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 20 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 พืช โรงเรียนMagot Neyret 29 ร้อยเอ็ด
129 61-3023 61030486-61030514 27 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 27 ก.ย. 2561 พืช โรงเรียนMagot Neyret 29 ร้อยเอ็ด
130 61-3194 61032901-61032960 05 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 12 ก.ย. 2561 27 ก.ย. 2561 พืช ดร.มณฑาทิพย์ สงวนรักษ์ 60 นครราชสีมา
131 61-3200 61033013-61033016 05 ก.ค. 2561 04 ก.ค. 2561 04 ก.ค. 2561 04 ก.ค. 2561 พืช นส.นวลจันทร์ชะบา 4 กรุงเทพฯ
132 61-3209 61033127-61033153 11 ก.ค. 2561 04 ก.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 04 ก.ค. 2561 พืช ดร.วิชิตาอินทรศรี 27 ศรีสะเกษ
133 61-3207 61033070-61033084 11 ก.ค. 2561 04 ก.ค. 2561 04 ก.ค. 2561 04 ก.ค. 2561 พืช ดร.อิสริยามีสิงห์ 15 ศรีสะเกษ
134 61-3253 61033841-61033930 11 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 12 ก.ย. 2561 18 ต.ค. 2561 พืช ดร.กนกลดาเวียงจันทร์ 90 ร้อยเอ็ด
135 61-3289 61034517-61034540 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 12 ก.ย. 2561 27 ก.ย. 2561 พืช ดร.พิมพ์ธิดาเรืองไพศาล 24 กรุงเทพฯ
136 61-3317 61-034685-61034690 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 16 ก.ค. 2561 29 ต.ค. 2561 พืช นางนันทภพชลเขตต์ 6 จันทบุรี
137 61-3394 61036068-61036089 27 ส.ค. 2561 27 ส.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 28 ส.ค. 2561 พืช ดร.พิมพ์ธิดาเรืองไพศาล 22 ประจวบคีรีขันธ์
138 61-3446 61036710-61036733 29 ส.ค. 2561 29 ส.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 24 ต.ค. 2561 พืช ดร.พิมพ์ธิดาเรืองไพศาล 24 ประจวบคีรีขันธ์
139 61-3476 61037281-61037300 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 24 ต.ค. 2561 พืช ดร.พิมพ์ธิดาเรืองไพศาล 20 ประจวบคีรีขันธ์
140 61-3493 61037449-61037464 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 12 ก.ย. 2561 24 ต.ค. 2561 พืช ดร.ฎานุภาอยู่อุ่นพะเนา 16 สุราษฎร์ธานี
141 61-3498 61037490-61037505 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 12 ก.ย. 2561 29 ต.ค. 2561 พืช ดร.ฎานุภาอยู่อุ่นพะเนา 16 นครราชสีมา
142 61-3587 61039214-61039217 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 12 ก.ย. 2561 24 ต.ค. 2561 พืช ดร.ถนอมขวัญทิพวงศ์ 4 นครราชสีมา
143 61-3589 61039272-61039316 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 31 ต.ค. 2561 พืช นส.เกษมศรีมานิมนต์ 45 นครราชสีมา
144 61-3590 61039317-61039361 01 ม.ค. 2513 12 ก.ย. 2561 01 ม.ค. 2513 31 ต.ค. 2561 พืช ดร.วรรยาสุธรรมชัย 45 นครราชสีมา
145 61-3591 61039362-61039406 01 ม.ค. 2513 12 ก.ย. 2561 01 ม.ค. 2513 31 ต.ค. 2561 พืช ดร.อภันตรีพฤกษพงศ์ 45 กรุงเทพฯ
146 61-3609 61040037-61040132 01 ม.ค. 2513 12 ก.ย. 2561 01 ม.ค. 2513 29 พ.ย. 2561 พืช นางดานิเอลมูลอย 96 กระบี่
147 61-3610 61040133-61040138 04 ก.ย. 2561 31 ต.ค. 2561 04 ก.ย. 2561 24 ต.ค. 2561 พืช ดร.ภรภัทรนพมาลัย 6 กระบี่
148 61-3732 61041204-61041230 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 12 ก.ย. 2561 31 ต.ค. 2561 พืช นส.จันจิราแสงสีเหลือง 27 กระบี่
149 61-3734 61041237-61041276 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 12 ก.ย. 2561 06 พ.ย. 2561 พืช ดร.พนืดาปรีเปรมโมทย์ 40 กระบี่
150 61-3783 61041646-61041705 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 08 ต.ค. 2561 29 พ.ย. 2561 พืช ดร.วรรยาสุธรรมชัย 60 กระบี่
151 61-3784 61041706-61041745 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 31 ต.ค. 2561 29 พ.ย. 2561 พืช ดร.วรรยาสุธรรมชัย 40 กระบี่
152 61-3785 61041746-61041785 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 31 ต.ค. 2561 29 พ.ย. 2561 พืช ดร.วรรยาสุธรรมชัย 40 กระบี่
153 61-3786 61041786-61041825 01 ม.ค. 2513 18 ต.ค. 2561 31 ต.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 พืช ดร.วรรยาสุธรรมชัย 40 กระบี่
154 61-3787 61041826-61041865 01 ม.ค. 2513 31 ต.ค. 2561 01 พ.ย. 2561 01 ม.ค. 2513 พืช ดร.วรรยาสุธรรมชัย 40 กระบี่
155 61-3881 61042668-61042691 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 31 ต.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 พืช นางบวรบัวขาว 24 กระบี่
156 61-3932 61042842-61042868 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 18 ต.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 พืช นส.จันจิราแสงสีเหลือง 27 กระบี่
157 61-3936 61042909-61042940 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 31 ต.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 พืช ดร.กมลทิพย์ศศิธร 32 บุรีรัมย์
158 61-3937 61042941-61042948 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 18 ต.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 พืช ดร.กมลทิพย์ศศิธร 8 กระบี่
159 61-3951 61043017-61043052 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 31 ต.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 พืช นส.นวลจันทร์ชะบา 36 กระบี่
160 61-0410 61005919-61005919 02 ต.ค. 2560 29 ก.ย. 2560 29 ก.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยหมัก นางจรัญกัลชนะ 1 มหาสารคาม
161 61-0531 61006891-61006892 10 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยหมัก นางวุฒิชัยจันทรสมบัติ 2 บุรีรัมย์
162 61-0614 61007989-61007990 30 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยหมัก ดร.จารุภรณ์โต๊ะแสง 2 กาญจนบุรี
163 61-0646 61008314-61008314 07 พ.ย. 2560 06 พ.ย. 2560 06 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยหมัก นางสมยศวิริยะนรอนันต์ 1 นราธิวาส
164 61-3584 61039205-61039207 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 12 ก.ย. 2561 01 ม.ค. 2513 ปุ๋ยหมัก ดร.กฤษลดาประทุมสิริ 3 กระบี่
165 61-3586 61039209-61039213 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 12 ก.ย. 2561 01 ม.ค. 2513 ปุ๋ยหมัก ดร.กฤษลดาประทุมสิริ 5 กระบี่
166 61-0546 61007058-61007058 16 ต.ค. 2560 12 ต.ค. 2560 12 ต.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ หจก.การ์เด้น เซ็นเตอร์จำกัด 1 หนองคาย
167 61-0547 61007059-61007059 16 ต.ค. 2560 12 ต.ค. 2560 12 ต.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ หจก.การ์เด้น เซ็นเตอร์จำกัด 1 หนองคาย
168 61-0673 61008435-61008436 09 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นางวิวัฒน์สวยสม 2 พะเยา
169 61-1137 61012259-61012259 22 ธ.ค. 2560 19 ธ.ค. 2560 19 ธ.ค. 2560 26 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ หจก.Tree Eco Waste Management 1 กรุงเทพฯ
170 61-0400 61005673-61005673 26 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2560 25 ก.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ยิปซั่ม ดร.ฎานุภาอยู่อุ่นพะเนา 1 บุรีรัมย์
171 61-0448 61006393-61006393 09 ต.ค. 2560 06 ต.ค. 2560 06 ต.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 ยิปซั่ม นางบวรบัวขาว 1 ชัยนาท
172 61-3582 61039201-61039201 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 12 ก.ย. 2561 01 ม.ค. 2513 ยิปซั่ม ดร.กฤษลดาประทุมสิริ 1 พิษณุโลก
173 61-0611 61007959-61007959 30 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 โดโลไมท์ คุณกาญจนบุรีโดโลไมท์ 1 ขอนแก่น
174 61-0612 61007960-61007960 30 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 โดโลไมท์ คุณพี.แอนด์.เอสโดโลไลม์ 1 ขอนแก่น
175 61-0742 61009401-61009401 14 พ.ย. 2560 13 พ.ย. 2560 13 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 โดโลไมท์ นางพิสุทธิ์วิจารสรณ์ 1 กรุงเทพฯ
176 61-0893 61010384-61010384 28 พ.ย. 2560 27 พ.ย. 2560 27 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 โดโลไมท์ นางชาติชายประสาระวัน 1 ชลบุรี
177 61-0894 61010385-61010385 28 พ.ย. 2560 27 พ.ย. 2560 27 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 โดโลไมท์ นางชาติชายประสาระวัน 1 อุตรดิตถ์
178 61-0978 61010933-61010934 04 ธ.ค. 2560 01 ธ.ค. 2560 01 ธ.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 โดโลไมท์ โรงเรียนสถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี 2 หนองบัวลำภู
179 61-1173 61012540-61012540 26 ธ.ค. 2560 25 ธ.ค. 2560 25 ธ.ค. 2560 26 ก.พ. 2561 โดโลไมท์ หจก.เฟิสท์ ยูเนี่ยน ซัพพลายจำกัด 1 ขอนแก่น
180 61-1193 61012857-61012859 04 ม.ค. 2561 29 ธ.ค. 2560 29 ธ.ค. 2560 26 ก.พ. 2561 โดโลไมท์ นางวิโรจน์ชูช่วย 3 ประจวบคีรีขันธ์
181 61-1907 61019238-61019251 23 ก.พ. 2561 22 ก.พ. 2561 22 ก.พ. 2561 15 มิ.ย. 2561 โดโลไมท์ นส.แฉล้มพริ้มจรัส 14 มหาสารคาม
182 61-1910 61019255-61019274 26 ก.พ. 2561 23 ก.พ. 2561 23 ก.พ. 2561 15 มิ.ย. 2561 โดโลไมท์ นางอธิวัฒน์สิทธิภิญญาพัฒน์ 20 สตูล
183 61-1935 61019542-61019558 02 มี.ค. 2561 28 ก.พ. 2561 28 ก.พ. 2561 15 มิ.ย. 2561 โดโลไมท์ โรงเรียนสถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี 17 หนองบัวลำภู
184 61-1936 61019559-61019565 02 มี.ค. 2561 28 ก.พ. 2561 28 ก.พ. 2561 28 ก.พ. 2561 โดโลไมท์ นส.นิภาคุ้มภัย 7 หนองคาย
185 61-2568 61025657-61025659 08 พ.ค. 2561 04 พ.ค. 2561 04 พ.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 โดโลไมท์ นส.แฉล้มพริ้มจรัส 3 สมุทรสงคราม
186 61-2650 61026839-61026844 21 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 โดโลไมท์ นส.รันทมรอดคำ 6 ลำปาง
187 61-2850 61028706-61028709 04 มิ.ย. 2561 30 พ.ค. 2561 30 พ.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 โดโลไมท์ หจก.เฟิสท์ ยูเนี่ยน ซัพพลายจำกัด 4 บุรีรัมย์
188 61-2855 61028715-61028734 04 มิ.ย. 2561 31 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 โดโลไมท์ โรงเรียนสพด.ชลบุรี 20 นครพนม
189 61-2876 61029212-61029213 11 มิ.ย. 2561 05 มิ.ย. 2561 05 มิ.ย. 2561 04 ต.ค. 2561 โดโลไมท์ โรงเรียนสถานีพัฒนาที่ดินระยอง 2 สุโขทัย
190 61-2938 61029734-61029752 13 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 04 ต.ค. 2561 โดโลไมท์ โรงเรียนสพด.น่าน 19 ภูเก็ต
191 61-2939 61029753-61029763 13 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 04 ต.ค. 2561 โดโลไมท์ โรงเรียนสพด.แพร่ 11 ลำพูน
192 61-2940 61029764-61029789 13 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 โดโลไมท์ โรงเรียนสพด.พะเยา 26 กระบี่
193 61-2941 61029790-61029825 13 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 โดโลไมท์ โรงเรียนสพด.เชียงราย 36 ร้อยเอ็ด
194 61-3090 61031152-61031155 27 มิ.ย. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 โดโลไมท์ นางแฉล้มพริ้มจรัส 4 สุราษฎร์ธานี
195 61-3091 61031156-61031171 27 มิ.ย. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 โดโลไมท์ นางแฉล้มพริ้มจรัส 16 สุราษฎร์ธานี
196 61-3259 61034286-61034298 11 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 โดโลไมท์ นส.แฉล้มพริ้มจรัส 13 สุราษฎร์ธานี
197 61-3466 61037264-61037264 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 12 ก.ย. 2561 โดโลไมท์ นางวิวัฒน์สวยสม 1 กำแพงเพชร
198 61-3467 61037265-61037265 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 12 ก.ย. 2561 โดโลไมท์ mrเฟิสท์ ยูเนี่ยน ซัพพลายจำกัด 1 ลพบุรี
199 61-3469 61037267-61037267 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 12 ก.ย. 2561 โดโลไมท์ นส.แฉล้มพริ้มจรัส 1 ชุมพร
200 61-3645 61040671-61040671 05 ก.ย. 2561 05 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2561 05 ก.ย. 2561 โดโลไมท์ นส.แฉล้มพริ้มจรัส 1 กระบี่
201 61-3737 61041369-61041371 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 12 ก.ย. 2561 01 ม.ค. 2513 โดโลไมท์ ดร.วรรณพรพลแสง 3 นครราชสีมา
202 61-0532 61006893-61006893 11 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 ปูนมาร์ล คุณสระบุรีปูนมาร์ล 1 เพชรบุรี
203 61-0533 61006894-61006894 11 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2560 10 ต.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 ปูนมาร์ล คุณเกษมปูนมาร์ลและปูนขาว 1 เพชรบุรี
204 61-0896 61010413-61010415 28 พ.ย. 2560 27 พ.ย. 2560 27 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปูนมาร์ล นางศิรินามวงศ์ธรรม 3 อยุธยา
205 61-1192 61012817-61012856 04 ม.ค. 2561 28 ธ.ค. 2560 28 ธ.ค. 2560 26 ก.พ. 2561 ปูนมาร์ล นางอธิวัฒน์สิทธิภิญญาพัฒน์ 40 สตูล
206 61-1934 61019528-61019541 02 มี.ค. 2561 28 ก.พ. 2561 28 ก.พ. 2561 15 มิ.ย. 2561 ปูนมาร์ล โรงเรียนสถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี 14 หนองบัวลำภู
207 61-0907 61010618-61010618 29 พ.ย. 2560 28 พ.ย. 2560 28 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปูนขาว หจก.จิวเวอลี่ แมนูแฟคเจอร์จำกัด 1 ประจวบคีรีขันธ์
208 61-0228 61003809-61003811 01 ม.ค. 2513 24 ส.ค. 2560 24 ส.ค. 2560 13 ธ.ค. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.ผ่องพุทรอนไพริน 3 ชัยนาท
209 61-0838 61009848-61009850 21 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 23 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางบุญยืนสวนพลู 3 กาฬสินธุ์
210 61-2445 61023726-61023728 25 เม.ย. 2561 20 เม.ย. 2561 20 เม.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.ยุพินเหลืองแดง 3 ชุมพร
211 61-2447 61023732-61023734 25 เม.ย. 2561 20 เม.ย. 2561 20 เม.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางชัชวาลย์ดีประเสริฐ 3 ชุมพร
212 61-2449 61023738-61023740 25 เม.ย. 2561 20 เม.ย. 2561 20 เม.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.นันทินีอุทัยวรรณ์ 3 ชุมพร
213 61-2477 61024053-61024055 26 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางชาติน้อยอินต๊ะ 3 ภูเก็ต
214 61-2483 61024071-61024073 26 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางวิโรจน์พอสม 3 ลำพูน
215 61-2503 61024285-61024287 27 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางทนงค์แสงเกิด 3 เชียงใหม่
216 61-2505 61024291-61024293 27 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสาครนาคะสวรรค์ 3 ปทุมธานี
217 61-2507 61024297-61024299 27 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเอกสัมภาทพันธมาศ 3 อยุธยา
218 61-2509 61024303-61024305 27 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเอกสัมภาทพันธมาศ 3 อยุธยา
219 61-2511 61024309-61024311 27 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางวิเชียรดังเด็ง 3 กาฬสินธุ์
220 61-2513 61024315-61024317 27 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสุรชัยทิพย์สุภา 3 กาฬสินธุ์
221 61-2515 61024321-61024323 27 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสุรชัยทิพย์สุภา 3 กาฬสินธุ์
222 61-2517 61024327-61024329 27 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสนั่นใจงาม 3 ชัยนาท
223 61-2519 61024333-61024335 27 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสนั่นใจงาม 3 ชัยนาท
224 61-2521 61024339-61024341 27 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 25 เม.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.วราภรณ์ยารังสี 3 ชัยนาท
225 61-2566 61025651-61025653 08 พ.ค. 2561 04 พ.ค. 2561 04 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางวิชาการหนูเกตุ 3 นครราชสีมา
226 61-2575 61025758-61025760 08 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางบุญพามะโนมัย 3 ฉะเชิงเทรา
227 61-2577 61025764-61025766 08 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเสกสรรค์วงศ์เครือศร 3 อ่างทอง
228 61-2579 61025770-61025772 08 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางวิชาญมหามณี 3 อุดรธานี
229 61-2581 61025776-61025778 08 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.เสงี่ยมเพียแก่นแก้ว 3 อุดรธานี
230 61-2591 61025956-61025958 09 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางอำนวยอบเชย 3 ลพบุรี
231 61-2593 61025962-61025964 09 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางทองหล่อแจ่มศรี 3 ลพบุรี
232 61-2595 61025968-61025970 09 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.พรมสุทัดตาพิมพ์ไชย 3 ลพบุรี
233 61-2597 61025974-61025976 09 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางกิตติศักดิ์สิงห์คำ 3 ลพบุรี
234 61-2599 61025980-61025982 09 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางกิตติศักดิ์สิงห์คำ 3 ลพบุรี
235 61-2629 61026615-61026617 11 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางณรงค์เกตุพิชัย 3 เพชรบุรี
236 61-2631 61026621-61026623 11 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสมานชำนิ 3 เพชรบุรี
237 61-2633 61026627-61026629 11 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางฉลองจิตน้อม 3 อุบลราชธานี
238 61-2635 61026633-61026635 11 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.สมพรรุ่นประพันธ์ 3 อุบลราชธานี
239 61-2637 61026639-61026641 11 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเจริญบุญเคลิ้ม 3 อุบลราชธานี
240 61-2639 61026645-61026647 11 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.พิมพ์ประภาอ่อนโพธิชา 3 ชัยภูมิ
241 61-2657 61026901-61026903 21 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสมชัยนวลจันทร์ 3 เชียงใหม่
242 61-2659 61026907-61026909 21 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางฉลองแก้วเกาะสะบ้า 3 อยุธยา
243 61-2661 61026913-61026915 21 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางพิทักษ์สีสลับ 3 อยุธยา
244 61-2677 61027024-61027026 21 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางอุดรไลออน 3 สงขลา
245 61-2679 61027030-61027032 21 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางชุมนุมยงสืบชาติ 3 สงขลา
246 61-2683 61027042-61027044 21 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางจองรักงาม 3 บุรีรัมย์
247 61-2700 61027244-61027246 21 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางมงคลชิวชวด 3 ตราด
248 61-2702 61027250-61027252 21 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสิทธิรัตนาจารย์ 3 ตราด
249 61-2704 61027256-61027258 21 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสิทธิรัตนาจารย์ 3 ตราด
250 61-2706 61027262-61027264 21 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสอาดศรศิลป์ 3 เลย
251 61-2708 61027268-61027270 21 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสอาดศรศิลป์ 3 เลย
252 61-2710 61027274-61027276 21 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางอนุศักดิ์พูลเผ่า 3 ชุมพร
253 61-2724 61027410-61027412 23 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางทรงชัยสู่พานิช 3 กาฬสินธุ์
254 61-2728 61027422-61027424 23 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางชยพลเสาร์เจริญ 3 กาฬสินธุ์
255 61-2742 61027675-61027677 28 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางถนอมสังข์แก้ว 3 ปทุมธานี
256 61-2744 61027681-61027683 28 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสุรชัยรัตนะ 3 ปทุมธานี
257 61-2746 61027687-61027689 28 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางวันชัยวิชัย 3 อยุธยา
258 61-2748 61027693-61027695 28 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางวันชัยวิชัย 3 อยุธยา
259 61-2750 61027699-61027701 28 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) โรงเรียนสหกรณ์หมอดินเมืองลุงจำกัด 3 เชียงใหม่
260 61-2752 61027705-61027707 28 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางดิษฐ์ศรีเมือง 3 ปทุมธานี
261 61-2754 61027711-61027713 28 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสาครนาคะสรรค์ 3 ปทุมธานี
262 61-2756 61027717-61027719 28 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางวันชัยวิชัย 3 อยุธยา
263 61-2771 61028063-61028065 28 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางพรชัยชั้นสกุล 3 มุกดาหาร
264 61-2773 61028069-61028071 28 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางชิดชัยชุมสุด 3 มุกดาหาร
265 61-2775 61028075-61028077 28 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางปรีดาเกตุกุล 3 หนองคาย
266 61-2777 61028081-61028083 28 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางปรีดาเกตุกุล 3 หนองคาย
267 61-2779 61028087-61028089 28 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางปรีดาเกตุกุล 3 หนองคาย
268 61-2781 61028093-61028095 28 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางปรีดาเกตุกุล 3 หนองคาย
269 61-2785 61028105-61028107 28 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.ส้มลิ้มนามกระโทก 3 ขอนแก่น
270 61-2787 61028111-61028113 28 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.ส้มลิ้มนามกระโทก 3 ขอนแก่น
271 61-2803 61028159-61028161 28 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสุรสิทธิ์อุดมเวทย์ 3 ประจวบคีรีขันธ์
272 61-2805 61028165-61028167 28 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสุรสิทธิ์อุดมเวทย์ 3 ประจวบคีรีขันธ์
273 61-2807 61028171-61028173 28 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางอนุชาติศรีเข็มทอง 3 ประจวบคีรีขันธ์
274 61-2809 61028177-61028179 28 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางลำไพรพื้นทอง 3 พัทลุง
275 61-2811 61028183-61028185 28 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางลำไพรพื้นทอง 3 พัทลุง
276 61-2817 61028201-61028203 28 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางมังกรวิชาเรือง 3 กำแพงเพชร
277 61-2836 61028452-61028454 28 พ.ค. 2561 25 พ.ค. 2561 25 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางอดินันท์แก้วประไพ 3 สมุทรสงคราม
278 61-2839 61028476-61028478 28 พ.ค. 2561 25 พ.ค. 2561 25 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางรสศรีประเสริฐ 3 ลำพูน
279 61-2881 61029220-61029222 11 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางรัศมีสังวิเศษ 3 พิษณุโลก
280 61-2883 61029226-61029228 11 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางรัศมีสังวิเศษ 3 พิษณุโลก
281 61-2885 61029232-61029234 11 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางรัศมีสังวิเศษ 3 พิษณุโลก
282 61-2887 61029238-61029240 11 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางรัศมีสังวิเศษ 3 พิษณุโลก
283 61-2889 61029244-61029246 11 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางรัศมีสังวิเศษ 3 พิษณุโลก
284 61-2891 61029250-61029252 11 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางรัศมีสังวิเศษ 3 พิษณุโลก
285 61-2895 61029262-61029264 11 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.ประภาภรณ์โจมแพง 3 สุรินทร์
286 61-2903 61029286-61029288 11 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเตือนงามกาละ 3
287 61-2926 61029611-61029613 14 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางภานุพันธ์แสงเงิน 3 เลย
288 61-2928 61029617-61029619 14 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางภานุพันธ์แสงเงิน 3 เลย
289 61-2930 61029623-61029625 14 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางภานุพันธ์แสงเงิน 3 เลย
290 61-2932 61029629-61029631 14 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางภานุพันธ์แสงเงิน 3 เลย
291 61-2934 61029635-61029637 14 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางภานุพันธ์แสงเงิน 3 เลย
292 61-2959 61030184-61030186 14 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางกิตติศักดิ์เชียรศรี 3 นครราชสีมา
293 61-2961 61030190-61030192 14 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางชูศักดิ์ปรัชญาวงศ์ปรีชา 3 มหาสารคาม
294 61-2969 61030202-61030204 14 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสมชายสุรสรยุทธ 3 กรุงเทพฯ
295 61-2971 61030208-61030210 14 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสมชายสุรสรยุทธ 3 กรุงเทพฯ
296 61-2975 61030220-61030222 14 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางประมุขจึงรักเสรีชัย 3 นครนายก
297 61-2977 61030226-61030228 14 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางประมุขจึงรักเสรีชัย 3 นครนายก
298 61-2979 61030232-61030234 14 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางประมุขจึงรักเสรีชัย 3 นครนายก
299 61-2981 61030238-61030240 14 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางประมุขจึงรักเสรีชัย 3 นครนายก
300 61-2994 61030378-61030380 15 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเสวยพลไกล 3 พัทลุง
301 61-2996 61030384-61030386 15 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.อรุณศรีนิภานันท์ 3 อ่างทอง
302 61-2998 61030390-61030392 15 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.ร้อยคำมา 3 อุดรธานี
303 61-3000 61030396-61030398 15 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางแสงเลิศกงซุย 3 ระยอง
304 61-3004 61030408-61030410 15 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางบุญมีรัตนวิจิตร์ 3 อ่างทอง
305 61-3006 61030414-61030416 15 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางบุญมีรัตนวิจิตร์ 3 อ่างทอง
306 61-3010 61030426-61030428 15 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางบุญเพ็งพรมศรี 3 ปราจีนบุรี
307 61-3031 61030570-61030572 25 มิ.ย. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางภาษีเจริญพิสสมัย 3 แม่ฮ่องสอน
308 61-3033 61030576-61030578 25 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางจรูญสุธรรม 3 น่านน่าน
309 61-3035 61030582-61030584 25 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางแดงปัญญา 3 น่านน่าน
310 61-3037 61030588-61030590 25 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางปฏิพัทธ์วนาสถิตย์ 3 น่านน่าน
311 61-3039 61030594-61030596 25 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางปัญญาวงศ์แสน 3 น่านน่าน
312 61-3041 61030600-61030602 25 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางวินิจกุศลศิริ 3 น่านน่าน
313 61-3043 61030606-61030608 25 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางพัชร์กันทะวงศ์ 3 น่านน่าน
314 61-3045 61030612-61030614 25 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 11 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเรืองเดชกอบวิชาการ 3 น่านน่าน
315 61-3047 61030618-61030620 25 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางวัลลภสุวรรณอาภา 3 น่านน่าน
316 61-3049 61030624-61030626 25 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางวัลลภสุวรรณอาภา 3 น่านน่าน
317 61-3051 61030630-61030632 25 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 11 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางวัลลภสุวรรณอาภา 3 น่านน่าน
318 61-3053 61030636-61030638 25 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 11 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.สุจิตราคำกลาง 3 น่านน่าน
319 61-3055 61030642-61030644 25 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 11 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสมยศภักดี 3 น่านน่าน
320 61-3057 61030648-61030650 25 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 11 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางชาญชัยใจเที่ยง 3 กาฬสินธุ์
321 61-3059 61030654-61030656 25 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 11 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางชาญชัยใจเที่ยง 3 กาฬสินธุ์
322 61-3061 61030660-61030662 25 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 11 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางชาญชัยใจเที่ยง 3 กาฬสินธุ์
323 61-3063 61030666-61030668 25 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 11 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางชาญชัยใจเที่ยง 3 กาฬสินธุ์
324 61-3065 61030672-61030674 25 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561 11 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางประยูรปิมปา 3 น่านน่าน
325 61-3151 61032560-61032562 02 ก.ค. 2561 29 มิ.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561 11 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางคนองฤทัยรัตน์ 3 ภูเก็ต
326 61-3153 61032566-61032568 02 ก.ค. 2561 29 มิ.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561 11 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางคนองฤทัยรัตน์ 3 ภูเก็ต
327 61-3155 61032572-61032574 02 ก.ค. 2561 29 มิ.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561 11 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางคนองฤทัยรัตน์ 3 ภูเก็ต
328 61-3161 61032590-61032592 02 ก.ค. 2561 29 มิ.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561 11 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสวิงเขยตุ้ย 3 ภูเก็ต
329 61-3165 61032602-61032604 02 ก.ค. 2561 29 มิ.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561 11 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสุขสมบุญพรมโลกา 3 ร้อยเอ็ด
330 61-3169 61032614-61032616 02 ก.ค. 2561 29 มิ.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561 11 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางบุญแปงสุภาวงศ์ 3 ร้อยเอ็ด
331 61-3171 61032620-61032622 02 ก.ค. 2561 29 มิ.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561 11 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางบุญแปงสุภาวงศ์ 3 ร้อยเอ็ด
332 61-3201 61033017-61033019 05 ก.ค. 2561 04 ก.ค. 2561 04 ก.ค. 2561 11 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางคนึงจันดา 3 มหาสารคาม
333 61-3203 61033023-61033025 05 ก.ค. 2561 04 ก.ค. 2561 04 ก.ค. 2561 11 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางธนิตทองเนื้อใหม่ 3 มหาสารคาม
334 61-3225 61033633-61033635 11 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 11 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางขวัญชัยโคว้ปรีชา 3 ประจวบคีรีขันธ์
335 61-3227 61033639-61033641 11 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 11 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางวีระศักดิ์ขันคำ 3 กาญจนบุรี
336 61-3229 61033645-61033647 11 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 11 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเจริญรุ่งสว่าง 3 ประจวบคีรีขันธ์
337 61-3233 61033657-61033659 11 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 11 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสธนสมานมิตร 3 สกลนคร
338 61-3235 61033663-61033665 11 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 11 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสธนสมานมิตร 3 เพชรบุรี
339 61-3237 61033669-61033671 11 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 11 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสธนสมานมิตร 3 สกลนคร
340 61-3243 61033763-61033765 11 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 11 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเหว่าทิพรังศรี 3 อุทัยธานี
341 61-3245 61033769-61033771 11 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 11 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางอมรนันตา 3 ตาก
342 61-3247 61033775-61033777 11 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 11 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสมศักดิ์พฤกไพบูรณ์กิจ 3 ตาก
343 61-3263 61034367-61034369 11 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 11 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางไสวกุณาการ 3 หนองคาย
344 61-3265 61034373-61034375 11 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 11 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.จันทร์สมรชัยรินทร์ 3 หนองคาย
345 61-3267 61034379-61034381 11 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 11 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.ประครองศิลป์เพชรสมบัติ 3 บึงกาฬ
346 61-3275 61034403-61034405 11 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 11 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางกวางทองราษี 3 บึงกาฬ
347 61-3279 61034415-61034417 11 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 11 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางอุดมทิพอาสน์ 3 หนองคาย
348 61-3281 61034421-61034423 11 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 11 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางอุดมทิพอาสน์ 3 หนองคาย
349 61-3293 61034571-61034573 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 13 ก.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางเทวัณพรหมลา 3 สระแก้ว
350 61-3297 61034583-61034585 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 13 ก.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางอนุชาผ่องอักษร 3 ฉะเชิงเทรา
351 61-3299 61034589-61034591 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 13 ก.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางอนุชาผ่องอักษร 3 ฉะเชิงเทรา
352 61-3301 61034595-61034597 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 13 ก.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางอนุชาผ่องอักษร 3 ฉะเชิงเทรา
353 61-3307 61034613-61034615 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 13 ก.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางนิกรเบ็ญจวรรณ์ 3 ฉะเชิงเทรา
354 61-3336 61035413-61035415 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 20 ก.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางมงคลปาวรีย์ 3 อำนาจเจริญ
355 61-3338 61035419-61035421 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 20 ก.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางอนันต์นิลมาลี 3 อำนาจเจริญ
356 61-3340 61035425-61035427 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 20 ก.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสุพัฒน์ศิลศร 3 ร้อยเอ็ด
357 61-3342 61035431-61035433 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 20 ก.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางศักดิ์สยาม หลักคำ 3 อุบลราชธานี
358 61-3360 61035793-61035795 19 ก.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 20 ก.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางโสภณขำจิตร 3 มหาสารคาม
359 61-3362 61035799-61035801 19 ก.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 20 ก.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางโสภณขำจิตร 3 มหาสารคาม
360 61-3364 61035805-61035807 19 ก.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 20 ก.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสมศักดิ์พรมคณะ 3 มหาสารคาม
361 61-3366 61035811-61035813 19 ก.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 20 ก.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสมศักดิ์พรมคณะ 3 มหาสารคาม
362 61-3368 61035817-61035819 19 ก.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 20 ก.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสมศักดิ์พรมคณะ 3 มหาสารคาม
363 61-3370 61035823-61035825 19 ก.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 20 ก.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสำรวยขุนทองน้อย 3 พิจิตร
364 61-3372 61035829-61035831 19 ก.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางประวิทย์ห้วยหงษ์ทอง 3 สมุทรสงคราม
365 61-3374 61035835-61035837 19 ก.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางอิทธิพรจินดาลัทธ 3 สมุทรสงคราม
366 61-3376 61035841-61035843 19 ก.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางอิทธิพรจินดาลัทธ 3 สมุทรสงคราม
367 61-3378 61035847-61035849 19 ก.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางจารึกชุ่มสวัสดิ์ 3 สมุทรสงคราม
368 61-3380 61035853-61035855 19 ก.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางจารึกชุ่มสวัสดิ์ 3 สมุทรสงคราม
369 61-3382 61035859-61035861 19 ก.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.สุภาภรณ์สงพรหม 3 สมุทรสงคราม
370 61-3439 61036691-61036693 29 ส.ค. 2561 29 ส.ค. 2561 29 ส.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางถนอมเกิดศรี 3 ตรัง
371 61-3441 61036697-61036699 29 ส.ค. 2561 29 ส.ค. 2561 29 ส.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางวิเศษสิงห์ยิ้มพราย 3 ร้อยเอ็ด
372 61-3443 61036703-61036705 29 ส.ค. 2561 29 ส.ค. 2561 29 ส.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางวิเศษสิงห์ยิ้มพราย 3 ร้อยเอ็ด
373 61-3452 61036849-61036851 29 ส.ค. 2561 29 ส.ค. 2561 29 ส.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.มธุกรสมพงษ์ 3 ชัยภูมิ
374 61-3483 61037419-61037421 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 22 ต.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางนิยมเรืองเศรษฐกุล 3 ชุมพร
375 61-3485 61037425-61037427 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 22 ต.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางยศฐศักดิ์เยี่ยงกุลเชาว์ 3 สุราษฎร์ธานี
376 61-3487 61037431-61037433 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 22 ต.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางยศฐศักดิ์เยี่ยงกุลเชาว์ 3 สุราษฎร์ธานี
377 61-3489 61037437-61037439 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 22 ต.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสุจินต์มากแก้ว 3 สุราษฎร์ธานี
378 61-3491 61037443-61037445 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 22 ต.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางโกสนธ์แจ้งสุวรรณ 3 กาญจนบุรี
379 61-3499 61037506-61037508 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 22 ต.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางมาโนชชำนาญราช 3 สุราษฎร์ธานี
380 61-3501 61037512-61037514 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 22 ต.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางวิสูตรวิเศษมณี 3 สุราษฎร์ธานี
381 61-3638 61040643-61040645 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 22 ต.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางพสิษฐ์สลักคำ 3 กระบี่
382 61-3640 61040649-61040651 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 22 ต.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางธงชัยงามสิทธิ์ 3 กระบี่
383 61-3646 61040672-61040674 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 22 ต.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางนิกรเวทย์สมบูรณ์ 3 อยุธยา
384 61-3648 61040678-61040680 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 22 ต.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางนิกรเวทย์สมบูรณ์ 3 อยุธยา
385 61-3650 61040684-61040686 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 22 ต.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสุกิจแก้วชื่น 3 กระบี่
386 61-3652 61040690-61040692 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 22 ต.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.อุบลทองเนื้อแข็ง 3 อยุธยา
387 61-3654 61040696-61040698 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 22 ต.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.อุบลทองเนื้อแข็ง 3 กระบี่
388 61-3667 61041001-61041003 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 22 ต.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางดาวรุ่งอินบัว 3 กระบี่
389 61-3669 61041007-61041009 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 22 ต.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางดาวรุ่งอินบัว 3 กระบี่
390 61-3671 61041013-61041015 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 22 ต.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางดาวรุ่งอินบัว 3 กระบี่
391 61-3673 61041019-61041021 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 22 ต.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางพิชัยโสทะ 3 กระบี่
392 61-3675 61041025-61041027 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 22 ต.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางอนันต์อินทร 3 กระบี่
393 61-3679 61041037-61041039 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 22 ต.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.วรางคณาสงวนพงษ์ 3 กระบี่
394 61-3681 61041043-61041045 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 22 ต.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.วรางคณาสงวนพงษ์ 3 ร้อยเอ็ด
395 61-3683 61041049-61041051 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 22 ต.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.วรางคณาสงวนพงษ์ 3 ร้อยเอ็ด
396 61-3687 61041061-61041063 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 22 ต.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นส.วรางคณาสงวนพงษ์ 3 ร้อยเอ็ด
397 61-3694 61041080-61041082 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 22 ต.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.กฤษลดาประทุมสิริ 3 พิษณุโลก
398 61-3696 61041086-61041088 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 22 ต.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.กฤษลดาประทุมสิริ 3 พิษณุโลก
399 61-3698 61041092-61041094 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 22 ต.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.กฤษลดาประทุมสิริ 3 พิษณุโลก
400 61-3700 61041098-61041100 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 22 ต.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.กฤษลดาประทุมสิริ 3 พิษณุโลก
401 61-3702 61041104-61041106 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 22 ต.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.กฤษลดาประทุมสิริ 3 พิษณุโลก
402 61-3712 61041134-61041136 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 22 ต.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.กฤษลดาประทุมสิริ 3 กระบี่
403 61-3718 61041152-61041154 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 22 ต.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.กฤษลดาประทุมสิริ 3 พิษณุโลก
404 61-3720 61041158-61041160 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 22 ต.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.กฤษลดาประทุมสิริ 3 พิษณุโลก
405 61-3722 61041164-61041166 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 22 ต.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.กฤษลดาประทุมสิริ 3 พิษณุโลก
406 61-3724 61041170-61041172 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 22 ต.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.สายสมรก่อนบ่าย 3 กระบี่
407 61-3742 61041384-61041386 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 22 ต.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) ดร.ชญานันท์วุฒิรัตน์ 3 กระบี่
408 61-3744 61041390-61041392 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 22 ต.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางนนทรัตน์กาญจนภูดิส 3 กระบี่
409 61-3746 61041396-61041398 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 22 ต.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางนนทรัตน์กาญจนภูดิส 3 กระบี่
410 61-3748 61041402-61041404 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 22 ต.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางนนทรัตน์กาญจนภูดิส 3 กระบี่
411 61-3750 61041408-61041410 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 22 ต.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางนนทรัตน์กาญจนภูดิส 3 กระบี่
412 61-3752 61041414-61041416 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 22 ต.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (Q) นางสมศักดิ์กฤตยวงศ์ 3 กระบี่
413 61-2789 61028117-61028119 28 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 สารสกัดอินทรีย์ (Q) นส.ศรีสังวาลชิ้นปิ่นเกลียว 3 ขอนแก่น
414 61-2769 61028057-61028059 28 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปูนมาร์ล (Q) นางสุขเกษมจึงทองดี 3 เพชรบุรี
415 61-3636 61040637-61040639 04 ก.ย. 2561 04 ก.ย. 2561 04 ก.ย. 2561 22 ต.ค. 2561 ปูนมาร์ล (Q) นางธริตจึงทองดี 3 กระบี่
416 61-3637 61040640-61040642 04 ก.ย. 2561 04 ก.ย. 2561 04 ก.ย. 2561 22 ต.ค. 2561 ปูนมาร์ล (Q) นางธัชชัยสุขหลง 3 กระบี่
417 61-2770 61028060-61028062 28 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 โดโลไมท์ (Q) นางสุขเกษมจึงทองดี 3 เพชรบุรี
418 61-2783 61028099-61028101 28 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 โดโลไมท์ (Q) นส.ธิดาพรสมิตะสิริ 3 ขอนแก่น
419 61-2784 61028102-61028104 28 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 โดโลไมท์ (Q) นส.ธิดาพรสมิตะสิริ 3 ขอนแก่น
420 61-2835 61028449-61028451 28 พ.ค. 2561 25 พ.ค. 2561 25 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 โดโลไมท์ (Q) นางธนาเชาวนปรีชา 3 สมุทรสงคราม
421 61-3677 61041031-61041033 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 22 ต.ค. 2561 โดโลไมท์ (Q) นส.พิมพ์พิศามะเริงสิทธิ์ 3 กระบี่
422 61-0335 61004833-61004833 14 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 สารปรับปรุงดิน นางชูชัยทิพย์วารีขจร 1 ขอนแก่น
423 61-0615 61007991-61007992 30 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 สารปรับปรุงดิน ดร.จารุภรณ์โต๊ะแสง 2 กาญจนบุรี
424 61-1058 61011737-61011737 13 ธ.ค. 2560 08 ธ.ค. 2560 08 ธ.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 สารปรับปรุงดิน นส.นวลจันทร์ชะบา 1 กรุงเทพฯ
425 61-2692 61027127-61027127 21 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 สารปรับปรุงดิน ดร.วนิดาพานิกร 1 กำแพงเพชร
426 61-3114 61032003-61032003 27 มิ.ย. 2561 22 มิ.ย. 2561 22 มิ.ย. 2561 22 มิ.ย. 2561 สารปรับปรุงดิน นางทรัพย์ทิพย์จำกัด 1 อุทัยธานี
427 61-3132 61032101-61032108 27 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2561 สารปรับปรุงดิน ดร.รติกรสมิตไมตรี 8 กรุงเทพฯ
428 61-0304 61004688-61004688 14 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางสุธีทัศนสุนทรวงศ์ 1 นครสวรรค์
429 61-0305 61004689-61004691 14 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ ดร.สุพัตรานิจชะ 3 สุพรรณบุรี
430 61-0314 61004716-61004716 14 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางอนันต์ศิริรัตน์วงษา 1 ประจวบคีรีขันธ์
431 61-0315 61004717 14 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางอิทธิพรหนูรอด 1 ประจวบคีรีขันธ์
432 61-0325 61004769-61004771 14 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางพัฒน์พงษ์เกิดหลำ 3 ลำปาง
433 61-0326 61004772-61004772 14 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ ดร.กฤษลดาประทุมสิริ 1 แม่ฮ่องสอน
434 61-0328 61004813-61004823 14 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ ดร.กฤษลดาประทุมสิริ 11 จันทบุรี
435 61-0330 61004825-61004826 14 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ ดร.วรรณพรพลแสง 2 อำนาจเจริญ
436 61-0333 61004831-61004831 14 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางเทิดพลเกษตรสุนทร 1 สุราษฎร์ธานี
437 61-0334 61004832-61004832 14 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางทองสืบทองสุข 1 สุราษฎร์ธานี
438 61-0357 61004981-61004981 18 ก.ย. 2560 15 ก.ย. 2560 15 ก.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ ดร.ภรภัทรนพมาลัย 1 อุทัยธานี
439 61-0362 61005080-61005080 18 ก.ย. 2560 15 ก.ย. 2560 15 ก.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ หจก.กรีนพลัสออร์แกนิค จำกัด 1 หนองคาย
440 61-0363 61005081-61005081 18 ก.ย. 2560 15 ก.ย. 2560 15 ก.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางสังวรณ์ิกิจทวี 1 กรุงเทพฯ
441 61-0378 61005312-61005312 25 ก.ย. 2560 21 ก.ย. 2560 21 ก.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ บจก.งานเขตบึงกุ่ม 1 กรุงเทพฯ
442 61-0391 61005554-61005555 25 ก.ย. 2560 22 ก.ย. 2560 22 ก.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางสุรเชษฐ์นาราภัทร์ 2 อุดรธานี
443 61-0392 61005556-61005556 25 ก.ย. 2560 22 ก.ย. 2560 22 ก.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางสุรชัยรติวิลาส 1 กรุงเทพฯ
444 61-0420 61006021-61006021 03 ต.ค. 2560 02 ต.ค. 2560 02 ต.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นส.อรวรรณหุ่นทอง 1 นครศรีธรรมราช
445 61-0437 61006264-61006267 07 ต.ค. 2560 05 ต.ค. 2560 05 ต.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางอัศวินเนตรถนอมศักดิ์ 4 กาญจนบุรี
446 61-0444 61006297-61006297 07 ต.ค. 2560 05 ต.ค. 2560 05 ต.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางอัธยะพินจงสกุลดิษฐ์ 1 ขอนแก่น
447 61-0539 61007023-61007024 16 ต.ค. 2560 11 ต.ค. 2560 11 ต.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางสุรเชษฐ์นาราภัทร์ 2 อุดรธานี
448 61-0560 61007223-61007224 18 ต.ค. 2560 16 ต.ค. 2560 16 ต.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ ดร.บุญญรัตน์อินทร์รัตน์ 2 สตูล
449 61-0572 61007453-61007501 18 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ ดร.ธัญญกานต์ เซ้งเครือ 49 นครสวรรค์
450 61-0573 61007502-61007513 18 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ ดร.ธัญญกานต์ เซ้งเครือ 12 นครสวรรค์
451 61-0595 61007755-61007756 24 ต.ค. 2560 20 ต.ค. 2560 20 ต.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ ดร.กฤษลดาประทุมสิริ 2 แม่ฮ่องสอน
452 61-0604 61007855-61007856 25 ต.ค. 2560 24 ต.ค. 2560 24 ต.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางสุรเชษฐ์นาราภัทร์ 2 อุดรธานี
453 61-0621 61008075-61008075 01 พ.ย. 2560 30 ต.ค. 2560 30 ต.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ ดร.ทัศพรเขื่อนเพชร 1 เชียงราย
454 61-0623 61008077-61008087 01 พ.ย. 2560 31 ต.ค. 2560 31 ต.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นส.แฉล้มพริ้มจรัส 11 สมุทรสงคราม
455 61-0627 61008115-61008115 02 พ.ย. 2560 01 พ.ย. 2560 01 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางวิริยะไตรพิทยาดิษฐ์ 1 กรุงเทพฯ
456 61-0630 61008212-61008212 02 พ.ย. 2560 01 พ.ย. 2560 01 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ ดร.ทิพวัลย์คงถอด 1 สุราษฎร์ธานี
457 61-0670 61008429-61008430 09 พ.ย. 2560 07 พ.ย. 2560 07 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ ดร.ทวีพรมลีรัตน์ 2 บุรีรัมย์
458 61-0674 61008437-61008438 09 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางวิวัฒน์สวยสม 2 พะเยา
459 61-0675 61008439-61008444 09 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ โรงเรียนจารินีม้าแก้ว 6 สงขลา
460 61-0702 61009110-61009118 09 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ ดร.ฎานุภาอยู่อุ่นพะเนา 9 ศรีสะเกษ
461 61-0747 61009407-61009410 14 พ.ย. 2560 14 พ.ย. 2560 14 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางวีระศักดิ์จรูญพงศ์ 4 สมุทรสงคราม
462 61-0765 61009537-61009542 16 พ.ย. 2560 15 พ.ย. 2560 15 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ โรงเรียนอิสระพรหมเดชบุญ 6 พิษณุโลก
463 61-0799 61009739-61009739 21 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ โรงเรียนสุกิจแก่นสุสดี 1 นครสวรรค์
464 61-0800 61009740-61009742 21 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางอาทิตย์ถึงพันธ์ 3 นครสวรรค์
465 61-0802 61009746-61009747 21 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางณัฐพลอินทรประเสริฐ 2 นครสวรรค์
466 61-0803 61009748-61009748 21 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางสมพนธ์ไทยบุนรอด 1 สมุทรสงคราม
467 61-0823 61009803-61009805 21 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 20 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางกฤษฎ์กร พวงทอง 3 กรุงเทพฯ
468 61-0867 61010013-61010013 23 พ.ย. 2560 21 พ.ย. 2560 21 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ ดร.สายฝนกลั่นภักดี 1 ประจวบคีรีขันธ์
469 61-0868 61010014-61010014 23 พ.ย. 2560 21 พ.ย. 2560 21 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางณฤทธ์ชาวหงษา 1 ประจวบคีรีขันธ์
470 61-0884 61010194-61010196 23 พ.ย. 2560 22 พ.ย. 2560 22 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางเอกสิทธิ์ลิปิรสธรรม 3 สมุทรสาคร
471 61-0900 61010474-61010476 29 พ.ย. 2560 28 พ.ย. 2560 28 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางเสกสิทธิ์ดวงคำ 3 สงขลา
472 61-0939 61010706-61010708 01 ธ.ค. 2560 30 พ.ย. 2560 30 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นส.แฉล้มพริ้มจรัส 3 สมุทรสงคราม
473 61-0940 61010709-61010709 01 ธ.ค. 2560 30 พ.ย. 2560 30 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางสุรสิทธิ์อุดมเวทย์ 1 ประจวบคีรีขันธ์
474 61-0979 61010935-61010935 08 ธ.ค. 2560 04 ธ.ค. 2560 04 ธ.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ โรงเรียนก่อน 1 สุโขทัย
475 61-0980 61010936-61010936 08 ธ.ค. 2560 04 ธ.ค. 2560 04 ธ.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ โรงเรียนก่อน 1 สุโขทัย
476 61-1042 61011412-61011414 13 ธ.ค. 2560 07 ธ.ค. 2560 07 ธ.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ ดร.กฤษลดาประทุมสิริ 3 แม่ฮ่องสอน
477 61-1043 61011415-61011416 13 ธ.ค. 2560 07 ธ.ค. 2560 07 ธ.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ ดร.สรัตนาเสนาะ 2 อุตรดิตถ์
478 61-1091 61012090-61012090 18 ธ.ค. 2560 14 ธ.ค. 2560 14 ธ.ค. 2560 26 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ โรงเรียนผริตาแพงประโคน 1 สุโขทัย
479 61-1138 61012260-61012261 22 ธ.ค. 2560 19 ธ.ค. 2560 19 ธ.ค. 2560 26 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางอุกฤษฏ์จงจตุพร 2 กรุงเทพฯ
480 61-1162 61012448-61012450 25 ธ.ค. 2560 21 ธ.ค. 2560 21 ธ.ค. 2560 26 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นส.แฉล้มพริ้มจรัส 3 สมุทรสงคราม
481 61-1170 61012537-61012537 26 ธ.ค. 2560 25 ธ.ค. 2560 25 ธ.ค. 2560 26 ก.พ. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางประทุมหอมละออ 1 มหาสารคาม
482 61-1912 61019277-61019278 26 ก.พ. 2561 23 ก.พ. 2561 23 ก.พ. 2561 15 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางวิวัฒน์สวยสม 2 มหาสารคาม
483 61-2549 61025064-61025065 08 พ.ค. 2561 03 พ.ค. 2561 03 พ.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางเอกสิทธิ์ลิ้มรสธรรม 2 กรุงเทพฯ
484 61-2552 61025126-61025130 08 พ.ค. 2561 03 พ.ค. 2561 03 พ.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางอนุชาผ่องอักษร 5 หนองคาย
485 61-2572 61025753-61025753 08 พ.ค. 2561 04 พ.ค. 2561 04 พ.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางจรูญราชบรรจง 1 แม่ฮ่องสอน
486 61-2628 61026614-61026614 11 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางสาโรชดุรงค์กาญจน์ 1 สตูล
487 61-2693 61027128-61027128 21 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ ดร.วนิดาพานิกร 1 กำแพงเพชร
488 61-2699 61027243-61027243 21 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ ดร.ชนิตาหนูผึ้ง 1 สมุทรสงคราม
489 61-2763 61027995-61027996 28 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นส.แฉล้มพริ้มจรัส 2 สมุทรสงคราม
490 61-2791 61028123-61028125 28 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางบรรพตประดับพงษา 3 นครสวรรค์
491 61-2793 61028129-61028131 28 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางสรรชัยอารีย์วงศ์ 3 นครสวรรค์
492 61-2795 61028135-61028137 28 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นส.ทองใบเรืองวิญญูเวช 3 นครสวรรค์
493 61-2797 61028141-61028143 28 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางวิศิษฐ์เขตประเสริฐกุล 3 ขอนแก่น
494 61-2799 61028147-61028149 28 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางวิศิษฐ์เขตประเสริฐกุล 3 ขอนแก่น
495 61-2830 61028435-61028435 28 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ หจก.นิว ปุ๋ยไทยอินเตอร์ จํากัด 1 ขอนแก่น
496 61-2834 61028447-61028448 28 พ.ค. 2561 25 พ.ค. 2561 25 พ.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ โรงเรียนสถานีพัฒนาที่ดินตราด 2 ยโสธร
497 61-2854 61028713-61028714 04 มิ.ย. 2561 31 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ ดร.อิสริยามีสิงห์ 2 มหาสารคาม
498 61-2864 61028863-61028865 11 มิ.ย. 2561 05 มิ.ย. 2561 05 มิ.ย. 2561 04 ต.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นส.แฉล้มพริ้มจรัส 3 สมุทรสงคราม
499 61-2967 61030200-61030200 14 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นส.แฉล้มพริ้มจรัส 1 สมุทรสงคราม
500 61-3075 61030812-61030812 27 มิ.ย. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 ปุ๋ยอินทรีย์ หจก.เอเอไทย ออแกนิคจำกัด 1 นครราชสีมา
501 61-3318 61034691-61034695 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 16 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 ปุ๋ยอินทรีย์ นางนันทภพชลเขตต์ 5 จันทบุรี
502 61-3319 61034696-61034696 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 16 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 ปุ๋ยอินทรีย์ นางอานนท์วาทยานนท์ 1 ร้อยเอ็ด
503 61-3328 61035228-61035228 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 20 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 ปุ๋ยอินทรีย์ นส.ทิพวัลย์แก้วร่วมวงศ์ 1 ร้อยเอ็ด
504 61-3329 61035229-61035229 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 20 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 ปุ๋ยอินทรีย์ นางไสวธูปทับ 1 ร้อยเอ็ด
505 61-3354 61035552-61035563 17 ก.ค. 2561 17 ก.ค. 2561 20 ก.ค. 2561 17 ก.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางบวรบัวขาว 12 นครราชสีมา
506 61-3409 61036163-61036164 28 ส.ค. 2561 28 ส.ค. 2561 28 ส.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ ดร.รติกรณ ลำปาง 2 จันทบุรี
507 61-3418 61036204-61036204 28 ส.ค. 2561 28 ส.ค. 2561 28 ส.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางศิริชัย 1 สุพรรณบุรี
508 61-3435 61036678-61036687 29 ส.ค. 2561 29 ส.ค. 2561 29 ส.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางนันทภพชลเขตต์ 10 จันทบุรี
509 61-3471 61037269-61037272 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 12 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ ดร.สรัตนาเสนาะ 4 นครปฐม
510 61-3504 61037554-61037561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 12 ก.ย. 2561 01 ม.ค. 2513 ปุ๋ยอินทรีย์ นส.อโนชาเทพสุภรณ์กุล 8 นครราชสีมา
511 61-3506 61037566-61037571 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 12 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางบุญชาติคติวัฒน์ 6 เพชรบุรี
512 61-3553 61038937-61038938 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 12 ก.ย. 2561 01 ม.ค. 2513 ปุ๋ยอินทรีย์ นางมนูญศรีขจร 2 อ่างทอง
513 61-3578 61039153-61039153 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 12 ก.ย. 2561 01 ม.ค. 2513 ปุ๋ยอินทรีย์ นางสธนเสมอภาค 1 นครราชสีมา
514 61-3603 61039852-61039852 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 12 ก.ย. 2561 01 ม.ค. 2513 ปุ๋ยอินทรีย์ นางศรันย์จิวประสิทธิประไพ 1 กระบี่
515 61-3643 61040659-61040661 05 ก.ย. 2561 05 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2561 05 ก.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นส.แฉล้มพริ้มจรัส 3 กระบี่
516 61-3781 61041596-61041600 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 08 ต.ค. 2561 30 ต.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ นางรัตนชัยอินทรีย์ 5 กระบี่
517 61-3794 61041902-61041902 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 08 ต.ค. 2561 18 ต.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ ดร.อารีวรรณภู่ระย้า 1 กระบี่
518 61-2481 61024065-61024067 26 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นางชาติน้อยอินต๊ะ 3 ภูเก็ต
519 61-2485 61024077-61024079 26 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นางวิโรจน์พอสม 3 ลำพูน
520 61-2487 61024083-61024085 26 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นางวิโรจน์พอสม 3 ลำพูน
521 61-2489 61024089-61024091 26 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นส.ภัณฑิราแก้วนวล 3 ร้อยเอ็ด
522 61-2491 61024095-61024097 26 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 24 เม.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นส.ภัณฑิราแก้วนวล 3 ร้อยเอ็ด
523 61-2583 61025782-61025784 08 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นส.เสงี่ยมเพียแก่นแก้ว 3 อุดรธานี
524 61-2587 61025794-61025796 08 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นส.ทองบุพานิกร 3 กำแพงเพชร
525 61-2712 61027280-61027282 21 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นางอนุศักดิ์พูลเผ่า 3 ชุมพร
526 61-3012 61030432-61030434 15 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นางบุญเพ็งพรมศรี 3 ปราจีนบุรี
527 61-3014 61030438-61030440 15 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นางบุญเพ็งพรรณศรี 3 ปราจีนบุรี
528 61-3231 61033651-61033653 11 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 11 ก.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นางเจริญรุ่งสว่าง 3 ประจวบคีรีขันธ์
529 61-3269 61034385-61034387 11 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 11 ก.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นส.ประครองศิลป์เพชรสมบัติ 3 บึงกาฬ
530 61-3271 61034391-61034393 11 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 11 ก.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นส.ประครองศิลป์เพชรสมบัติ 3 บึงกาฬ
531 61-3273 61034397-61034399 11 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 11 ก.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นส.ประครองศิลป์เพชรสมบัติ 3 กระบี่
532 61-3283 61034427-61034429 11 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 11 ก.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นางอุดมทิพอาสน์ 3 หนองคาย
533 61-3295 61034577-61034579 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 13 ก.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นางเทวัณพรหมลา 3 สระแก้ว
534 61-3303 61034601-61034603 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 13 ก.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นางอนุชาผ่องอักษร 3 ฉะเชิงเทรา
535 61-3305 61034607-61034609 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 13 ก.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นางอนุชาผ่องอักษร 3 ฉะเชิงเทรา
536 61-3311 61034625-61034627 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 13 ก.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นส.นงนภัสคำเครื่อง 3 สระแก้ว
537 61-3313 61034631-61034633 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 13 ก.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) ดร.นงนภัสคำเครื่อง 3 สระแก้ว
538 61-3685 61041055-61041057 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 22 ต.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นส.วรางคณาสงวนพงษ์ 3 ร้อยเอ็ด
539 61-3691 61041073-61041075 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 22 ต.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) นส.วรางคณาสงวนพงษ์ 3 ร้อยเอ็ด
540 61-3704 61041110-61041112 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 22 ต.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ(Q) ดร.กฤษลดาประทุมสิริ 3 พิษณุโลก
541 61-0875 61010051-61010053 23 พ.ย. 2560 21 พ.ย. 2560 21 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 สารสกัดอินทรีย์ โรงเรียนสุกาญจน์รัตนเลิศนุสรรณ์ 3 นครศรีธรรมราช
542 61-2851 61028710-61028710 04 มิ.ย. 2561 31 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 ปุ๋ย ดร.วัชราภรณ์ศรีพอ 1 บึงกาฬ
543 61-1928 61019463-61019463 28 ก.พ. 2561 27 ก.พ. 2561 27 ก.พ. 2561 15 มิ.ย. 2561 กากมันสำปะหลัง ดร.วิจิตตราคำเสมอ 1 อุทัยธานี
544 61-0379 61005313-61005313 25 ก.ย. 2560 22 ก.ย. 2560 22 ก.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ นางศรชัยคุมสุข 1 กาฬสินธุ์
545 61-0610 61007957-61007958 30 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ โรงเรียนฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 2 ตาก
546 61-0703 61009119-61009133 09 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 08 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ โรงเรียนจารินีม้าแก้ว 15 สงขลา
547 61-0746 61009405-61009406 14 พ.ย. 2560 14 พ.ย. 2560 14 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ นางปรฐพงศ์ศรีจันทร์ 2 สมุทรสงคราม
548 61-0801 61009743-61009745 21 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ นางณัฐพลอินทรประเสริฐ 3 นครสวรรค์
549 61-0804 61009749-61009752 21 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 17 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ นางศุภกร ชูฤกษ์ 4 มหาสารคาม
550 61-0869 61010015-61010015 23 พ.ย. 2560 21 พ.ย. 2560 21 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ นางเกรียงศักดิ์ชัยศักดานุกุล 1 ประจวบคีรีขันธ์
551 61-0871 61010017-61010019 23 พ.ย. 2560 21 พ.ย. 2560 21 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ ดร.น้ำฝนกลั่นภักดี 3 ประจวบคีรีขันธ์
552 61-0938 61010705-61010705 01 ธ.ค. 2560 30 พ.ย. 2560 30 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ นส.แฉล้มพริ้มจรัส 1 สมุทรสงคราม
553 61-0973 61010920-61010920 01 ธ.ค. 2560 30 พ.ย. 2560 30 พ.ย. 2560 28 ธ.ค. 2560 น้ำหมักชีวภาพ นางจักกฤษณ์ศรีวรรณรัตน์ 1 สงขลา
554 61-1047 61011438-61011439 13 ธ.ค. 2560 08 ธ.ค. 2560 08 ธ.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ นส.แฉล้มพริ้มจรัส 2 สมุทรสงคราม
555 61-1063 61011771-61011771 14 ธ.ค. 2560 13 ธ.ค. 2560 13 ธ.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ นางบุญเรืองฉิมไทย 1 สตูล
556 61-1087 61012079-61012079 18 ธ.ค. 2560 14 ธ.ค. 2560 14 ธ.ค. 2560 26 ก.พ. 2561 น้ำหมักชีวภาพ ดร.รัชนีวรรณคนหมั่น 1 บุรีรัมย์
557 61-1908 61019252-61019252 23 ก.พ. 2561 22 ก.พ. 2561 22 ก.พ. 2561 15 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ ดร.สันศนีย์เมฆหมอก 1 มหาสารคาม
558 61-2698 61027242-61027242 21 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ นางอดินันท์แก้วประไพ 1 สมุทรสงคราม
559 61-2762 61027994-61027994 28 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 22 พ.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ นส.แฉล้มพริ้มจรัส 1 สมุทรสงคราม
560 61-2826 61028426-61028429 04 มิ.ย. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ ดร.ศศิธรวิสัย 4 ลำปาง
561 61-2852 61028711-61028711 04 มิ.ย. 2561 31 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ ดร.วัชราภรณ์ศรีพอ 1 บึงกาฬ
562 61-2878 61029215-61029215 11 มิ.ย. 2561 06 มิ.ย. 2561 06 มิ.ย. 2561 04 ต.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ ดร.วัชราภรณ์ศรีพอ 1 บึงกาฬ
563 61-2922 61029585-61029585 13 มิ.ย. 2561 08 มิ.ย. 2561 08 มิ.ย. 2561 04 ต.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ ดร.วรรณพรพลแสง 1 เลย
564 61-2942 61029826-61029831 14 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ นางสมชัยเสกสรรค์วิริยะ 6 กรุงเทพฯ
565 61-2949 61030021-61030021 14 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 11 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ ดร.วัชราภรณ์ศรีพอ 1 ชุมพร
566 61-2958 61030181-61030183 14 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ นส.แฉล้มพริ้มจรัส 3 นครราชสีมา
567 61-2963 61030196-61030196 14 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ นส.แฉล้มพริ้มจรัส 1 สมุทรสงคราม
568 61-3076 61030813-61030814 27 มิ.ย. 2561 18 มิ.ย. 2561 18 มิ.ย. 2561 18 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ อธิบดีไทย ออร์แกนิกพัฒนา 2 กรุงเทพฯ
569 61-3130 61032082-61032094 27 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2561 26 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ ดร.รติกรสมิตไมตรี 13 กรุงเทพฯ
570 61-3143 61032302-61032303 29 มิ.ย. 2561 27 มิ.ย. 2561 27 มิ.ย. 2561 27 มิ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ ดร.บงกชกรณ์อาณานุการ 2 กรุงเทพฯ
571 61-3262 61034364-61034366 11 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 น้ำหมักชีวภาพ ดร.ยุพาพรนาควิลัย 3 ร้อยเอ็ด
572 61-3411 61036168-61036169 28 ส.ค. 2561 28 ส.ค. 2561 28 ส.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ ดร.กมลทิพย์ศศิธร 2 ศรีสะเกษ
573 61-3462 61037093-61037093 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 12 ก.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ ดร.วัชราภรณ์ศรีพอ 1 กาฬสินธุ์
574 61-3596 61039491-61039491 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 12 ก.ย. 2561 01 ม.ค. 2513 น้ำหมักชีวภาพ ดร.มณฑาทิพย์ สงวนรักษ์ 1 กระบี่
575 61-3777 61041587-61041589 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 08 ต.ค. 2561 01 พ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ นางวรภชศศษดาธ์ 3 กระบี่
576 61-1011 61011068-61011068 13 ธ.ค. 2560 06 ธ.ค. 2560 06 ธ.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 ขี้เถ้า หจก.อีสเทิร์น ปาล์มออยล์จำกัด 1 นครพนม
577 61-1018 61011087-61011087 13 ธ.ค. 2560 06 ธ.ค. 2560 06 ธ.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 ขี้เถ้า หจก.จีเนียส เอ็นเนอร์จี้จำกัด 1 อำนาจเจริญ
578 61-3098 61031251-61031259 27 มิ.ย. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 filter cake มรว.ณรงค์ชินบุตร 9 ลพบุรี
579 61-3451 61036840-61036848 29 ส.ค. 2561 29 ส.ค. 2561 29 ส.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 filter cake ดร.วรรณาแจ่มใส 9 กระบี่
580 61-1918 61019314-61019314 26 ก.พ. 2561 26 ก.พ. 2561 26 ก.พ. 2561 15 มิ.ย. 2561 มูลค้างคาว โรงเรียนสมพงษ์ตัณฑวุฒโฑ 1 ฉะเชิงเทรา
581 61-0434 61006244-61006245 07 ต.ค. 2560 05 ต.ค. 2560 05 ต.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 ถ่าน นางวิวัฒน์สวยสม 2 กรุงเทพฯ
582 61-2918 61029579-61029580 11 มิ.ย. 2561 08 มิ.ย. 2561 08 มิ.ย. 2561 04 ต.ค. 2561 ถ่าน นางวิวัฒน์สวยสม 2 บุรีรัมย์
583 61-0329 61004824-61004824 14 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 12 ก.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 มูลสัตว์ ดร.วรรณพรพลแสง 1 ชุมพร
584 61-0442 61006291-61006292 07 ต.ค. 2560 05 ต.ค. 2560 05 ต.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 มูลสัตว์ นางภูเบศร์จูละยานนท์ 2 ร้อยเอ็ด
585 61-0580 61007532-61007532 18 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 กากตะกอน หจก.เกษตรนำโชคจำกัด 1 ศรีสะเกษ
586 61-2570 61025751-61025751 08 พ.ค. 2561 04 พ.ค. 2561 04 พ.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 กากตะกอน หจก.ไบรท์รีโนเวชั่นจำกัด 1 สุโขทัย
587 61-3678 61041034-61041036 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 22 ต.ค. 2561 โดโลไมท์ (Q) นส.ภารดีทองเงิน 3 กระบี่
588 61-2732 61027452-61027461 23 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 ถ่านชีวภาพ นส.กมรินทร์นิ่มนวลรัตน์ 10 อุดรธานี
589 61-2738 61027586-v61027588 23 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 ถ่านชีวภาพ นางนันทภพชลเขตต์ 3 หนองบัวลำภู
590 61-2921 61029583-61029584 14 มิ.ย. 2561 08 มิ.ย. 2561 08 มิ.ย. 2561 04 ต.ค. 2561 ถ่านชีวภาพ ดร.วรรณพรพลแสง 1 ตราด
591 61-3630 61040619-61040621 04 ก.ย. 2561 04 ก.ย. 2561 04 ก.ย. 2561 22 ต.ค. 2561 ยิปซัม (Q) ดร.ริสาเลิศวีระวัฒน์ 3 กระบี่
592 61-3632 61040625-61040627 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 22 ต.ค. 2561 ยิปซัม (Q) ดร.ริสาเลิศวีระวัฒน์ 3 กระบี่
593 61-3634 61040631-61040633 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 22 ต.ค. 2561 ยิปซัม (Q) ดร.ริสาเลิศวีระวัฒน์ 3 กระบี่
594 61-0439 61006284-61006284 07 ต.ค. 2560 05 ต.ค. 2560 05 ต.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 สิ่งปรับปรุงดิน นางสุรชัยรติวิลาส 1 กรุงเทพฯ
595 61-0569 61007249-61007296 18 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 17 ต.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 สิ่งปรับปรุงดิน ดร.กมลทิพย์ศศิธร 48 อุดรธานี
596 61-0599 61007766-61007766 24 ต.ค. 2560 20 ต.ค. 2560 20 ต.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 สิ่งปรับปรุงดิน หจก.จีเนียส เอ็นเนอร์จี้จำกัด 1 อำนาจเจริญ
597 61-0626 61008104-61008114 02 พ.ย. 2560 01 พ.ย. 2560 01 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 สิ่งปรับปรุงดิน ดร.จารุวรรณเลาหลิดานนท์ 11 กรุงเทพฯ
598 61-1059 61011738-61011738 13 ธ.ค. 2560 08 ธ.ค. 2560 08 ธ.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 สิ่งปรับปรุงดิน นส.นวลจันทร์ชะบา 1 กรุงเทพฯ
599 61-1171 61012538-61012538 26 ธ.ค. 2560 25 ธ.ค. 2560 25 ธ.ค. 2560 26 ก.พ. 2561 สิ่งปรับปรุงดิน นางวิวัฒน์สวยสม 1 มหาสารคาม
600 61-1931 61019524-61019524 28 ก.พ. 2561 27 ก.พ. 2561 27 ก.พ. 2561 15 มิ.ย. 2561 สิ่งปรับปรุงดิน นางพงศกรสรรค์วิทยากูล 1 นครพนม
601 61-2573 61025754-61025755 08 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 สิ่งปรับปรุงดิน หจก.สยาม ควอลิตี้ สตาร์ชจำกัด 2 บุรีรัมย์
602 61-2651 61026845-61026845 21 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 สิ่งปรับปรุงดิน นางอรรถถานนท์สดสูง 1 บุรีรัมย์
603 61-2739 61027589-61027592 23 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 สิ่งปรับปรุงดิน หจก.เกษตรนำโชคจำกัด 4 ศรีสะเกษ
604 61-2848 61028699-61028701 04 มิ.ย. 2561 30 พ.ค. 2561 30 พ.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 สิ่งปรับปรุงดิน นางณัฐดนัยวิชัยดิษฐ์ 3 ศรีสะเกษ
605 61-2856 61028735-61028735 04 มิ.ย. 2561 31 พ.ค. 2561 20 มิ.ย. 2561 12 ก.ย. 2561 สิ่งปรับปรุงดิน นส.เพ็ญศรีเจริญมีชัยกุล 1 สิงห์บุรี
606 61-2863 61028802-61028862 11 มิ.ย. 2561 04 มิ.ย. 2561 04 มิ.ย. 2561 04 มิ.ย. 2561 สิ่งปรับปรุงดิน นางกรชวัลแก้วสง่า 1 บุรีรัมย์
607 61-3141 61032295-61032298 29 มิ.ย. 2561 27 มิ.ย. 2561 27 มิ.ย. 2561 27 มิ.ย. 2561 สิ่งปรับปรุงดิน ดร.ธัญญกานต์ เซ้งเครือ 4 ราชบุรี
608 61-3352 61035465-61035471 17 ก.ค. 2561 17 ก.ค. 2561 20 ก.ค. 2561 17 ก.ค. 2561 สิ่งปรับปรุงดิน ดร.ธัญญกานต์ เซ้งเครือ 7 นครสวรรค์
609 61-3475 61037280-61037280 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 12 ก.ย. 2561 สิ่งปรับปรุงดิน ดร.วรรณพรพลแสง 1 กำแพงเพชร
610 61-3480 61037333-61037334 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 02 ต.ค. 2561 สิ่งปรับปรุงดิน นส.ชูสุรางค์กฤชฤานนท์ 2 นครปฐม
611 61-3510 61037651-61037670 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 12 ก.ย. 2561 29 ต.ค. 2561 สิ่งปรับปรุงดิน ดร.ละไมศรีสวัสดิ์ 20 ปราจีนบุรี
612 61-3474 61037278-61037279 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 24 ต.ค. 2561 มูลไส้เดือนดิน นางทรงวุฒิอภิชนาพงศ์ 2 นครปฐม
613 61-1909 61019253-61019254 26 ก.พ. 2561 23 ก.พ. 2561 23 ก.พ. 2561 15 มิ.ย. 2561 ขี้เถ้ากะลาปาล์ม โรงเรียนสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี 2 สตูล
614 61-1057 61011731-61011736 13 ธ.ค. 2560 08 ธ.ค. 2560 08 ธ.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยน้ำ ดร.วนิดางามเงิน 6 สมุทรสงคราม
615 61-3507 610614037572-61037572 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 12 ก.ย. 2561 ขี้แดดนาเกลือ นางบุญชาติคติวัฒน์ 1 สมุทรสาคร
616 61-3627 61040613-61040614 04 ก.ย. 2561 04 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2561 04 ก.ย. 2561 ขี้แดดนาเกลือ นางบุญชาติคติวัฒน์ 2 กระบี่
617 61-3583 61039202-61039204 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 12 ก.ย. 2561 01 ม.ค. 2513 ขี้ตะกรันหม้อกรองอ้อย ดร.กฤษลดาประทุมสิริ 3 กระบี่
618 61-1065 61011773-61011773 14 ธ.ค. 2560 13 ธ.ค. 2560 13 ธ.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 Grit หจก.ผลิตภัณฑ์กระดาษไทยจำกัด (โรงงานบ้านโป่ง) 1 นครสวรรค์
619 61-2923 61029586-61029586 13 มิ.ย. 2561 08 มิ.ย. 2561 08 มิ.ย. 2561 04 ต.ค. 2561 กากน้ำตาลผงชูรส ดร.วรรณพรพลแสง 1 เลย
620 61-2226 61022265-61022267 04 เม.ย. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นส.สีนวลทูลจินดา 3 เชียงราย
621 61-2228 61022271-61022273 04 เม.ย. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางคำมนันมิสกรถา 3 เชียงราย
622 61-2270 61022397-61022399 05 เม.ย. 2561 30 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561 12 พ.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางบุญตาเทียมเพ็ง 3 ลำปาง
623 61-2399 61023016-61023018 17 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสายชลเหล่าภักดี 3 อ่างทอง
624 61-2401 61023022-61023024 17 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2561 10 เม.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสายชลเหล่าภักดี 3 อ่างทอง
625 61-2585 61025788-61025790 08 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นส.เสงี่ยมเพียแก่นแก้ว 3 อุดรธานี
626 61-2601 61025986-61025988 09 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางกิตติศักดิ์สิงห์คำ 3 ลพบุรี
627 61-2641 61026651-61026653 11 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 10 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางอาษามันตะสูตร 3 นครศรีธรรมราช
628 61-2664 61026944-61026946 21 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) ดร.เกษศิรินทร์ พิบูลย์ 3 สตูล
629 61-2666 61026950-61026952 21 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) ดร.เกษศิรินทร์ พิบูลย์ 3 สตูล
630 61-2668 61026956-61026958 21 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) ดร.เกษศิรินทร์ พิบูลย์ 3 สตูล
631 61-2670 61026962-61026964 21 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) ดร.เกษศิรินทร์ พิบูลย์ 3 สตูล
632 61-2673 61027012-61027014 21 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางอุดรไลออน 3 สงขลา
633 61-2675 61027018-61027020 21 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางอุดรไลออน 3 สงขลา
634 61-2681 61027036-61027038 21 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 11 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางชุมนุมยงสืบชาติ 3 สงขลา
635 61-2726 61027416-61027418 23 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 21 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) ดร.ปัทมาพรรณอุดปวง 3 ชัยนาท
636 61-2801 61028153-61028155 28 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสรรชัยอารีย์วงศ์ 3 นครสวรรค์
637 61-2813 61028189-61028191 28 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางลำไพรพื้นทอง 3 พัทลุง
638 61-2815 61028195-61028197 28 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางลำไพรพื้นทอง 3 พัทลุง
639 61-2893 61029256-61029258 11 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นส.พรหมสุทัดตาพิมพ์ไชย 3 ลพบุรี
640 61-2897 61029268-61029270 11 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) ดร.ประภาภรณ์โจมแพง 3 สุรินทร์
641 61-2899 61029274-61029276 11 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) ดร.ประภาภรณ์โจมแพง 3 สุรินทร์
642 61-2901 61029280-61029282 11 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) ดร.ประภาภรณ์โจมแพง 3 สุรินทร์
643 61-2905 61029292-61029294 11 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางเตือนงามกาละ 3
644 61-2973 61030214-61030216 14 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสมชายสุรสรยุทธ 3 กรุงเทพฯ
645 61-2983 61030244-61030246 14 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสมยศเอี้ยงปาน 3 ชัยภูมิ
646 61-2985 61030250-61030252 14 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสมยศเอี้ยงปาน 3 ชัยภูมิ
647 61-3002 61030402-61030404 15 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางแสงเลิศกงซุย 3 ระยอง
648 61-3008 61030420-61030422 15 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561 19 ก.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางบุญมีรัตนวิจิตร์ 3 อ่างทอง
649 61-3157 61032578-61032580 02 ก.ค. 2561 29 มิ.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561 11 ก.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางคนองฤทัยรัตน์ 3 ภูเก็ต
650 61-3159 61032584-61032586 02 ก.ค. 2561 29 มิ.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561 11 ก.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางคนองฤทัยรัตน์ 3 ภูเก็ต
651 61-3163 61032596-61032598 02 ก.ค. 2561 29 มิ.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561 11 ก.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสวิงเขยตุ้ย 3 ภูเก็ต
652 61-3167 61032608-61032610 02 ก.ค. 2561 29 มิ.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561 11 ก.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสุขสมบุญพรมโลกา 3 ร้อยเอ็ด
653 61-3173 61032626-61032628 02 ก.ค. 2561 29 มิ.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561 11 ก.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางบุญแปงสุภาวงศ์ 3 ร้อยเอ็ด
654 61-3175 61032632-61032634 02 ก.ค. 2561 29 มิ.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561 11 ก.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางบุญแปงสุภาวงศ์ 3 ร้อยเอ็ด
655 61-3177 61032638-61032640 02 ก.ค. 2561 29 มิ.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561 11 ก.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางบุญแปงสุภาวงศ์ 3 ร้อยเอ็ด
656 61-3179 61032644-61032646 02 ก.ค. 2561 29 มิ.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561 11 ก.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสุขแก้วดี 3 ร้อยเอ็ด
657 61-3181 61032650-61032652 02 ก.ค. 2561 29 มิ.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561 11 ก.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสุขแก้วดี 3 ร้อยเอ็ด
658 61-3183 61032656-61032658 02 ก.ค. 2561 29 มิ.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561 11 ก.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสุขแก้วดี 3 ร้อยเอ็ด
659 61-3185 61032662-61032664 02 ก.ค. 2561 29 มิ.ย. 2561 29 มิ.ย. 2561 11 ก.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสุขแก้วดี 3 ร้อยเอ็ด
660 61-3277 61034409-61034411 11 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 11 ก.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางสุริยนต์พิมพ์พะลับ 3 หนองคาย
661 61-3309 61034619-61034621 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 13 ก.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นส.พรเพ็ญสงมะเริง 3 สระแก้ว
662 61-3689 61041067-61041069 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 22 ต.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นส.วรางคณาสงวนพงษ์ 3 ร้อยเอ็ด
663 61-3706 61041116-61041118 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 22 ต.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) ดร.กฤษลดาประทุมสิริ 3 พิษณุโลก
664 61-3708 61041122-61041124 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 22 ต.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) ดร.กฤษลดาประทุมสิริ 3 พิษณุโลก
665 61-3710 61041128-61041130 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 22 ต.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) ดร.กฤษลดาประทุมสิริ 3 พิษณุโลก
666 61-3714 61041140-61041142 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 22 ต.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) ดร.กฤษลดาประทุมสิริ 3 พิษณุโลก
667 61-3716 61041146-61041148 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 22 ต.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) ดร.กฤษลดาประทุมสิริ 3 พิษณุโลก
668 61-3726 61041176-61041178 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 22 ต.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) ดร.กฤษลดาประทุมสิริ 3 พิษณุโลก
669 61-3728 61041182-61041184 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 22 ต.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) ดร.กฤษลดาประทุมสิริ 3 พิษณุโลก
670 61-3738 61041372-61041374 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 22 ต.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นส.สุกัลญายิ้มสาระ 3 กระบี่
671 61-3740 61041378-61041380 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 22 ต.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางแสงฤทธิ์มางิ้ว 3 กระบี่
672 61-3754 61041420-61041422 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 22 ต.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางธยศสุรภาพ 3 กระบี่
673 61-3799 61041966-61041968 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 08 ต.ค. 2561 22 ต.ค. 2561 น้ำหมักชีวภาพ (Q) นางชูชาติทินด้วง 3 กระบี่
674 61-0743 61009402-61009402 14 พ.ย. 2560 13 พ.ย. 2560 13 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย หจก.ทรัพย์ทิพย์จำกัด 1 อุทัยธานี
675 61-1159 61012425-61012425 25 ธ.ค. 2560 20 ธ.ค. 2560 20 ธ.ค. 2560 26 ก.พ. 2561 ตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย ดร.วิจิตตราคำเสมอ 1 กระบี่
676 61-2913 61029522-61029522 11 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 04 ต.ค. 2561 ตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย หจก.เอ็นเอ็มบี-มินีแบไทยจำกัด 1 นครนายก
677 61-2914 61029523-61029523 11 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 04 ต.ค. 2561 ตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย หจก.เอ็นเอ็มบี-มินีแบไทยจำกัด 1 อุทัยธานี
678 61-3080 61030894-61030895 27 มิ.ย. 2561 19 มิ.ย. 2561 19 มิ.ย. 2561 19 มิ.ย. 2561 ตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย ดร.วนิดาพิมพ์เพ็ชร์ 2 กรุงเทพฯ
679 61-3495 61037485-61037485 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 12 ก.ย. 2561 ตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย พลโทซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ 1 ฉะเชิงเทรา
680 61-2843 61028546-61028546 04 มิ.ย. 2561 28 พ.ค. 2561 28 พ.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 กากตะกอนน้ำเสีย หจก.สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรมจำกัด 1 นครพนม
681 61-2965 61030198-61030198 14 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 กากตะกอนน้ำเสีย นส.แฉล้มพริ้มจรัส 1 สมุทรสงคราม
682 61-0880 61010190-61010190 23 พ.ย. 2560 22 พ.ย. 2560 22 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (ตรา ทับทิมสยาม) หจก.ปุ๋ยอินทรีย์เกษตรไทยจำกัด 1 ขอนแก่น
683 61-0882 61010192-61010192 23 พ.ย. 2560 22 พ.ย. 2560 22 พ.ย. 2560 22 พ.ย. 2560 ปุ๋ยอินทรีย์ (ตรา ปลามังกร) หจก.ปุ๋ยอินทรีย์เกษตรไทยจำกัด 1 ขอนแก่น
684 61-0295 61021191-61021192 08 ก.ย. 2560 07 ก.ย. 2560 07 ก.ย. 2560 13 ธ.ค. 2560 ยีสต์ (วัสดุจำเป็น) หจก.ปทุมธานี บริวเวอรี่จำกัด 2 นครศรีธรรมราช
685 61-0350 61004876-61004876 15 ก.ย. 2560 13 ก.ย. 2560 13 ก.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 concentrate Brine หจก.ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัด 1 หนองคาย
686 61-0358 61004982-61004982 18 ก.ย. 2560 15 ก.ย. 2560 15 ก.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 สิ่งปรับปรุงดินจากตะกอนน้ำเสีย หจก.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่จำกัด (มหาชน) 1 สมุทรสาคร
687 61-0365 61005085-61005085 20 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2560 18 ก.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 สารสกัดชีวภาพ ดร.เสียงแจ๋วพิริยพฤนต์ 1 กาฬสินธุ์
688 61-0405 61005804-61005804 29 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 กากตะกอน (D-cake) หจก.ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด 1 นครพนม
689 61-0415 61006002-61006002 02 ต.ค. 2560 29 ก.ย. 2560 29 ก.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 กากตะกอนบ่อบำบัด หจก.ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 1 กรุงเทพฯ
690 61-0584 61007653-61007653 19 ต.ค. 2560 18 ต.ค. 2560 18 ต.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 กากตะกอนจากระบบบำบัด หจก.เอฟ แอน เอ็น แดรี่ส์(ประเทศไทยจำกัด) จำกัด 1 นครนายก
691 61-1056 61011730-61011730 13 ธ.ค. 2560 08 ธ.ค. 2560 08 ธ.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 กากตะกอนจากระบบบำบัด หจก.JSR BST Elastomer Co., Ltd. 1 สุโขทัย
692 61-2917 61029578-61029578 11 มิ.ย. 2561 08 มิ.ย. 2561 08 มิ.ย. 2561 04 ต.ค. 2561 กากตะกอนจากระบบบำบัด หจก.ชาร์เตอร์พริ้นท์จำกัด 1 ประจวบคีรีขันธ์
693 61-3346 61035455-61035455 17 ก.ค. 2561 17 ก.ค. 2561 20 ก.ค. 2561 17 ก.ค. 2561 กากตะกอนจากระบบบำบัด mrGlobal Green Chemical Publicจำกัด 1 ระยอง
694 61-3665 61040999-61040999 05 ก.ย. 2561 05 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2561 05 ก.ย. 2561 กากตะกอนจากระบบบำบัด นางคาร์ดิแนล เฮลท์ 222 (ประเทศไทย) จํากัด ระยอง 1 กระบี่
695 61-3666 61041000-61041000 05 ก.ย. 2561 05 ก.ย. 2561 12 ก.ย. 2561 05 ก.ย. 2561 กากตะกอนจากระบบบำบัด หจก.ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด 1 กระบี่
696 61-0745 61009404-61009404 14 พ.ย. 2560 13 พ.ย. 2560 13 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 กากมัน (IM) หจก.กรีนพลัสออร์แกนิค จำกัด 1 หนองคาย
697 61-0766 61009543-61009556 16 พ.ย. 2560 15 พ.ย. 2560 15 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 เศษอาหาร โรงเรียนอิสระพรหมเดชบุญ 14 พิษณุโลก
698 61-0879 61010189-61010189 23 พ.ย. 2560 22 พ.ย. 2560 22 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (ตรา เลขหนึ่งลายไทย) หจก.ปุ๋ยอินทรีย์เกษตรไทยจำกัด 1 ขอนแก่น
699 61-0881 61010191-61010191 23 พ.ย. 2560 22 พ.ย. 2560 22 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (ตรา โลกต้นไม้) หจก.ปุ๋ยอินทรีย์เกษตรไทยจำกัด 1 ขอนแก่น
700 61-0883 61010193-61010193 23 พ.ย. 2560 22 พ.ย. 2560 22 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ (ตรา ปลามังกรพรีเมียม) หจก.ปุ๋ยอินทรีย์เกษตรไทยจำกัด 1 ขอนแก่น
701 61-0906 61010617-61010617 29 พ.ย. 2560 28 พ.ย. 2560 28 พ.ย. 2560 25 ม.ค. 2561 Mong หจก.ไทยกลีเซอรีนจำกัด 1 ประจวบคีรีขันธ์
702 61-1010 61011067-61011067 13 ธ.ค. 2560 06 ธ.ค. 2560 06 ธ.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 ตะกอนดินขาว หจก.อีสเทิร์น ปาล์มออยล์จำกัด 1 นครพนม
703 61-1041 61011411-61011411 13 ธ.ค. 2560 07 ธ.ค. 2560 07 ธ.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 Glycerin Residue (Sludge) หจก.โกลบอลกรีนเคมิคอลจำกัด (มหาชน) 1 สุโขทัย
704 61-1060 61011739-61011739 13 ธ.ค. 2560 12 ธ.ค. 2560 12 ธ.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 ผลึกขี้เถ้ายางผลึกขี้เถ้ายาง ดร.ปริญญารัตน์ดูศิริ 1 มุกดาหาร
705 61-1061 61011740-61011740 13 ธ.ค. 2560 12 ธ.ค. 2560 12 ธ.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 สารละลายผลึกขี้เถ้ายาง ดร.ปริญญารัตน์ดูศิริ 1 มุกดาหาร
706 61-1064 61011772-61011772 14 ธ.ค. 2560 13 ธ.ค. 2560 13 ธ.ค. 2560 25 ม.ค. 2561 Burnt lime reject หจก.ผลิตภัณฑ์กระดาษไทยจำกัด (โรงงานวังศาลา) 1 ขอนแก่น
707 61-1073 61011797-61011801 14 ธ.ค. 2560 13 ธ.ค. 2560 13 ธ.ค. 2560 26 ก.พ. 2561 น้ำตะกอน ดร.น..สกัญญารัตน์ สงบจิต 5 กระบี่
708 61-1081 61012073-61012073 18 ธ.ค. 2560 14 ธ.ค. 2560 14 ธ.ค. 2560 26 ก.พ. 2561 น้ำเข้าสวน หจก.ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด 1 นครพนม
709 61-1082 61012074-61012074 18 ธ.ค. 2560 14 ธ.ค. 2560 14 ธ.ค. 2560 26 ก.พ. 2561 กากตะกอนท้ายบ่อ Tepb หจก.ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด 1 นครพนม
710 61-1083 61012075-61012075 18 ธ.ค. 2560 14 ธ.ค. 2560 14 ธ.ค. 2560 26 ก.พ. 2561 กากตะกอนท้ายบ่อ EPO #5 หจก.ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด 1 นครพนม
711 61-1084 61012076-61012076 18 ธ.ค. 2560 14 ธ.ค. 2560 14 ธ.ค. 2560 26 ก.พ. 2561 กากตะกอนท้ายบ่อ TER หจก.ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด 1 นครพนม
712 61-1092 61012091-61012091 18 ธ.ค. 2560 15 ธ.ค. 2560 15 ธ.ค. 2560 26 ก.พ. 2561 กากตะกอนจากบ่อหมักก๊าซชีวภาพ หจก.คอร์นโปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด 1 บุรีรัมย์
713 61-1167 61012518-61012518 25 ธ.ค. 2560 22 ธ.ค. 2560 22 ธ.ค. 2560 26 ก.พ. 2561 Fly ash หจก.เนชั่นแนล พาวเวอร์ ซัพพลายจำกัด (มหาชน) 1 สตูล
714 61-2987 61030256-61030256 14 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 12 มิ.ย. 2561 lime mud หจก.ผลิตภัณฑ์กระดาษไทยจำกัด (โรงงานราชบุรี) 1 นครสวรรค์
715 61-1913 61019279-61019279 26 ก.พ. 2561 23 ก.พ. 2561 23 ก.พ. 2561 15 มิ.ย. 2561 น้ำ gasification หจก.จีเนียส เอ็นเนอร์จี้จำกัด 1 อำนาจเจริญ
716 61-1915 61019281-61019281 26 ก.พ. 2561 23 ก.พ. 2561 23 ก.พ. 2561 15 มิ.ย. 2561 RDF หจก.จีเนียส เอ็นเนอร์จี้จำกัด 1 อำนาจเจริญ
717 61-1919 61019315-61019315 27 ก.พ. 2561 26 ก.พ. 2561 26 ก.พ. 2561 15 มิ.ย. 2561 กากแป้งมัน หจก.ชัวร์เท็กซ์จำกัด 1 สมุทรสงคราม
718 61-2716 61027307-61027307 21 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 18 พ.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 กากถั่วลิสงแผ่น หจก.ธนาดูลจำกัด 1 กรุงเทพฯ
719 61-2909 61029429-61029429 11 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 07 มิ.ย. 2561 04 ต.ค. 2561 ขี้นกนางแอ่น นางพงษ์ธรเพียรพิทักษ์ 1 กาฬสินธุ์
720 61-3250 61033818-61033818 11 ก.ค. 2561 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย mrจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด 1 กรุงเทพฯ
721 61-3436 61036688-61036688 29 ส.ค. 2561 29 ส.ค. 2561 29 ส.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย นางอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2จำกัด 1 ระยอง
722 61-3437 61036689-61036689 29 ส.ค. 2561 29 ส.ค. 2561 29 ส.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย นางสยาม มิตซุย พีทีเอจำกัด 1 ระยอง
723 61-3438 61036690-61036690 29 ส.ค. 2561 29 ส.ค. 2561 29 ส.ค. 2561 12 ก.ย. 2561 กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย นางอินโดรามา ปิโตรเคมจำกัด 1 ระยอง
724 61-3479 61037332-61037332 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 12 ก.ย. 2561 กากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย mrโกลบอลกรีนเคมิคอลจำกัด (มหาชน) 1 ระยอง
725 61-3326 61035219-61035219 13 ก.ค. 2561 13 ก.ค. 2561 20 ก.ค. 2561 13 ก.ค. 2561 มูลโค mrเกษตรนำโชคจำกัด 1 กรุงเทพฯ
726 61-3551 61038935-61038935 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 12 ก.ย. 2561 01 ม.ค. 2513 มูลโค mrเกษตรนำโชคจำกัด 1 กาญจนบุรี
727 61-3347 61035456-61035456 17 ก.ค. 2561 17 ก.ค. 2561 20 ก.ค. 2561 17 ก.ค. 2561 BiosludgeBiosludge mrพูแรค(ประเทศไทย)จำกัด 1 ระยอง
728 61-3348 61035457-61035457 17 ก.ค. 2561 17 ก.ค. 2561 20 ก.ค. 2561 17 ก.ค. 2561 Spent Bleaching Clay mrGlobal Green Chemical Pubilicจำกัด 1 ระยอง
729 61-3349 61035458-61035458 17 ก.ค. 2561 17 ก.ค. 2561 20 ก.ค. 2561 17 ก.ค. 2561 Biomass mrพูแรค(ประเทศไทย)จำกัด 1 ระยอง
730 61-3468 61037266-61037266 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 12 ก.ย. 2561 กากไอศกรีม mrยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด 1 กรุงเทพฯ
731 61-3585 61039208-61039208 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 12 ก.ย. 2561 01 ม.ค. 2513 ภูไมท์ซัลเฟต ดร.กฤษลดาประทุมสิริ 1 พิษณุโลก
732 61-3788 61041866-61041866 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 08 ต.ค. 2561 30 ต.ค. 2561 ดินตะกอนน้ำเสีย นส.แฉล้มพริ้มจรัส 1 บุรีรัมย์
733 61-3257 61034245-61034264 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 21 พ.ย. 2561 ดิน นางบุญสมพรหมสุวรรณ์ 20 กระบี่
734 61-3539 61038649-61038674 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 01 ม.ค. 2513 13 ก.ย. 2561 ดิน ดร.รวมพรมูลจันทร์ 26 นครศรีธรรมราช
ลำดับเลขรับที่เลขปฎิบัติการวันที่รับดินวันที่รับดินไปบดวันที่บดเสร็จวันที่วิเคราะห์ชนิดตัวอย่างชื่อเจ้าของตัวอย่าง ตย.จังหวัด
รายงานสรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ ที่เป็น..อยู่ระหว่างรอวิเคราะห์ [status=2]
Summary Report Group by..ชนิดตัวอย่าง(ของทุกหน่วยงานใน สวด.)
สรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ แยกตาม..ชนิดตัวอย่าง (ปีงบประมาณ 2561)
Pie Chart Group by..ชนิดตัวอย่าง(ของทุกหน่วยงานใน สวด.)
Summary Report Group by..จังหวัดผู้ส่งตัวอย่าง(ของทุกหน่วยงานใน สวด.)
สรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ แยกตาม..จังหวัดผู้ส่งตัวอย่าง (ปีงบประมาณ 2561)
Pie Chart Group by..จังหวัดผู้ส่งตัวอย่าง(ของทุกหน่วยงานใน สวด.)
Summary Report Group by..แหล่งนำส่งตัวอย่าง(ของทุกหน่วยงานใน สวด.)
สรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ แยกตาม..แหล่งนำส่งตัวอย่าง (ปีงบประมาณ 2561)
Pie Chart Group by..แหล่งนำส่งตัวอย่าง(ของทุกหน่วยงานใน สวด.)
Summary Report Group by..หน่วยงานผู้นำส่งตัวอย่าง(ของทุกหน่วยงานใน สวด.)
สรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ แยกตาม..หน่วยงานผู้นำส่งตัวอย่าง (ปีงบประมาณ 2561)
Pie Chart Group by..หน่วยงานผู้นำส่งตัวอย่าง(ของทุกหน่วยงานใน สวด.)
Summary Report Group by..นำไปใช้ประโยชน์ด้าน(ของทุกหน่วยงานใน สวด.)
สรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ แยกตาม..นำไปใช้ประโยชน์ด้าน (ปีงบประมาณ 2561)
Pie Chart Group by..นำไปใช้ประโยชน์ด้าน(ของทุกหน่วยงานใน สวด.)
ปริมาณธาตุที่แนะนำให้เกษตรกรใช้
Pie Chart Group by..ปริมาณธาตุที่แนะนำให้เกษตรกรใช้(ของทุกหน่วยงานใน สวด.)
Copyright © 2016-2018 สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ตั้งอยู่ที่:2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์. 0-2561-4179,โทรสาร. 0-2561-4179 Email:fingroup@fisheries.go.th,fingroup.fn@gmail.com, E-mail :Chaisofts@Gmail.com,Jirawut.w@ldd.mail.go.th @All rights reserved.