ระบบบริหารจัดการผลวิเคราะห์ดิน V.4.0/2561(Land Development Management System)

1,820 Example อยู่ระหว่างรอวิเคราะห์

กลุ่มวิจัยเคมีดิน

คลิ๊กดูรายละเอียด

226 Example อยู่ระหว่างรอวิเคราะห์

กลุ่มวิจัยกายภาพดิน

คลิ๊กดูรายละเอียด

1,674 Example อยู่ระหว่างรอวิเคราะห์

กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน

คลิ๊กดูรายละเอียด

41 Example อยู่ระหว่างรอวิเคราะห์

กลุ่มวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน

คลิ๊กดูรายละเอียด

2,655 Example อยู่ระหว่างรอวิเคราะห์

กลุ่มวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน

คลิ๊กดูรายละเอียด

496 Example อยู่ระหว่างรอวิเคราะห์

กลุ่มวิทยบริการ

คลิ๊กดูรายละเอียด

285 Example New Document

กลุ่มมาตรฐานและพัฒนาระบบงานวิเคราะห์ดิน

คลิ๊กดูรายละเอียด

285 Example New Document

สำหรับ..ผู้ส่งตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ

สำหรับ..เกษตรกรส่งตัวอย่างดิน
All Department Summary
รายงานสรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ ของเกษตรกร (ปีงบประมาณ 2561) ที่พึ่งได้รับ (เอกสารใหม่) รวมทั้งสิ้น 5,385 ตัวอย่าง
538.5 % Increase in 365 Days     คลิ๊กดูรายละเอียด
รายงานสรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ ของเกษตรกร (ปีงบประมาณ 2561) (ซึ่งได้ยกเลิกเอกสารไปแล้ว) รวมทั้งสิ้น 369 ตัวอย่าง
36.9 % Increase in 365 Days     คลิ๊กดูรายละเอียด
รายงานสรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ ของเกษตรกร (ปีงบประมาณ 2561) ซึ่งทางกรมได้ทำการวิเคราะห์อยู่ หรือ (อยู่ระหว่างรอวิเคราะห์) รวมทั้งสิ้น 6,912 ตัวอย่าง
691.2 % Increase in 365 Days     คลิ๊กดูรายละเอียด
รายงานสรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ ของเกษตรกร (ปีงบประมาณ 2561) ที่ทางสำนักได้ทำการส่งผลวิเคราะห์ให้เกษตรกรไปแล้ว (ที่วิเคราะห์เสร็จแล้ว) รวมทั้งสิ้น 23,344 ตัวอย่าง
2334.4 % Increase in 365 Days     คลิ๊กดูรายละเอียด

บัญชีตัวอย่างดิน,ปุ๋ย สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
(สถานะ:=ซึ่งได้ยกเลิกเอกสารไปแล้ว)

Group By... ชนิดตัวอย่าง ดิน,ปุ๋ยฯ

SELECT * FROM prefix,MasterAccount where prefix.prefix=MasterAccount.prefix and MasterAccount.status=1 and defyear=2561 order by MasterAccount.Dep_id,MasterAccount.exampleID,MasterAccount.Groupid
ลำดับเลขรับที่เลขปฎิบัติการวันที่รับดินวันที่รับดินไปบดวันที่บดเสร็จวันที่วิเคราะห์ชนิดตัวอย่างชื่อเจ้าของตัวอย่าง ตย.จังหวัด
1 61-1854 61018684-61018731 15 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 21 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 ดิน ดร.ถนอมขวัญทิพวงศ์ 48 บุรีรัมย์
2 61-1855 61018732-61018779 15 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 21 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561 ดิน ดร.ถนอมขวัญทิพวงศ์ 48 บุรีรัมย์
3 61-2589 61025800-61025890 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 07 พ.ค. 2561 ดิน นางพงษ์ธรเพียรพิทักษ์ 91 กาฬสินธุ์
4 61-0068 61000790-61000818 07 ส.ค. 2560 07 ส.ค. 2560 07 ส.ค. 2560 07 ส.ค. 2560 ดิน mrวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 29 เพชรบุรี
5 61-0069 61000819-61000825 07 ส.ค. 2560 07 ส.ค. 2560 07 ส.ค. 2560 07 ส.ค. 2560 น้ำ mrวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 7 เพชรบุรี
6 61-2524 61024399-61024452 27 เม.ย. 2561 26 เม.ย. 2561 26 เม.ย. 2561 26 เม.ย. 2561 พืช นส.ทรายแก้วอนากาศ 54 แม่ฮ่องสอน
7 61-2413 61023147-61023148 11 เม.ย. 2561 11 เม.ย. 2561 11 เม.ย. 2561 11 เม.ย. 2561 ปุ๋ยอินทรีย์ ดร.สรัตนาเสนาะ 2 กรุงเทพฯ
8 61-0890 61010377-61010377 23 พ.ย. 2560 23 พ.ย. 2560 23 พ.ย. 2560 23 พ.ย. 2560 Mong ดร.วิชญานีศรีสว่าง 1 นนทบุรี
9 61-1053 61011682-61011727 25 ธ.ค. 2560 08 ธ.ค. 2560 20 ธ.ค. 2560 08 ธ.ค. 2560 ดิน ดร.รวมพรมูลจันทร์ 46 สระบุรี
10 61-1079 61011987-61012029 25 ธ.ค. 2560 14 ธ.ค. 2560 25 ธ.ค. 2560 14 ธ.ค. 2560 ดิน ดร.รวมพรมูลจันทร์ 43 สระบุรี
ลำดับเลขรับที่เลขปฎิบัติการวันที่รับดินวันที่รับดินไปบดวันที่บดเสร็จวันที่วิเคราะห์ชนิดตัวอย่างชื่อเจ้าของตัวอย่าง ตย.จังหวัด
รายงานสรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ ที่เป็น..ซึ่งได้ยกเลิกเอกสารไปแล้ว [status=1]
Summary Report Group by..ชนิดตัวอย่าง(ของทุกหน่วยงานใน สวด.)
สรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ แยกตาม..ชนิดตัวอย่าง (ปีงบประมาณ 2561)
Pie Chart Group by..ชนิดตัวอย่าง(ของทุกหน่วยงานใน สวด.)
Summary Report Group by..จังหวัดผู้ส่งตัวอย่าง(ของทุกหน่วยงานใน สวด.)
สรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ แยกตาม..จังหวัดผู้ส่งตัวอย่าง (ปีงบประมาณ 2561)
Pie Chart Group by..จังหวัดผู้ส่งตัวอย่าง(ของทุกหน่วยงานใน สวด.)
Summary Report Group by..แหล่งนำส่งตัวอย่าง(ของทุกหน่วยงานใน สวด.)
สรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ แยกตาม..แหล่งนำส่งตัวอย่าง (ปีงบประมาณ 2561)
Pie Chart Group by..แหล่งนำส่งตัวอย่าง(ของทุกหน่วยงานใน สวด.)
Summary Report Group by..หน่วยงานผู้นำส่งตัวอย่าง(ของทุกหน่วยงานใน สวด.)
สรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ แยกตาม..หน่วยงานผู้นำส่งตัวอย่าง (ปีงบประมาณ 2561)
Pie Chart Group by..หน่วยงานผู้นำส่งตัวอย่าง(ของทุกหน่วยงานใน สวด.)
Summary Report Group by..นำไปใช้ประโยชน์ด้าน(ของทุกหน่วยงานใน สวด.)
สรุปจำนวนตัวอย่างดิน,ปุ๋ยฯ แยกตาม..นำไปใช้ประโยชน์ด้าน (ปีงบประมาณ 2561)
Pie Chart Group by..นำไปใช้ประโยชน์ด้าน(ของทุกหน่วยงานใน สวด.)
ปริมาณธาตุที่แนะนำให้เกษตรกรใช้
Pie Chart Group by..ปริมาณธาตุที่แนะนำให้เกษตรกรใช้(ของทุกหน่วยงานใน สวด.)
Copyright © 2016-2018 สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ตั้งอยู่ที่:2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์. 0-2561-4179,โทรสาร. 0-2561-4179 Email:fingroup@fisheries.go.th,fingroup.fn@gmail.com, E-mail :Chaisofts@Gmail.com,Jirawut.w@ldd.mail.go.th @All rights reserved.