โครงการฐานข้อมูลโลหะหนัก

สรุปจำนวนตัวอย่างจำแนกตามชนิดพืช (รายสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต)

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังสับปะรดจำนวนตัวอย่าง
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 138122112386
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 221910181573
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3136119342
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 42061919367
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 51892322375
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 610960328
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7121304332
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 816141512966
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 915151512360
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1016141191262
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1121000324
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1221000021
รวม22110713111760636