สินค้าที่รับรองโดยกรมพัฒนาที่ดิน


มาตรฐานสินค้าประเภทปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ที่รับรองโดยกรมพัฒนาที่ดิน สินค้าที่เป็นปัจจัยการผลิตทางการเกษตรซึ่งเป็นองค์ประกอบการผลิตในระดับไร่นา เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน ฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพดิน ป้องกันโรค โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้กำหนดมาตรฐานสินค้าดังกล่าวเพื่อการออกใบอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองสินค้าตามระเบียบกรมพัฒนาที่ดินในการรับรองมาตรฐานสินค้าฉบับนี้ จำนวน 11 ชนิด มีรายละเอียดดังนี้ 2.1 สารเร่งประเภทจุลินทรีย์สำหรับทำปุ๋ยหมัก เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีความสามารถสูงในการย่อยสลายวัสดุอินทรีย์เพื่อผลิตปุ๋ยหมัก มาตรฐานที่กำหนด คือ 1) ปริมาณแบคทีเรียย่อยสลายเซลลูโลส ไม่ต่ำกว่า 1.0x107 เซลล์ต่อกรัม ที่อุณหภูมิ ประมาณ 30 และ 45 องศาเซลเซียส 2) ปริมาณราย่อยสลายเซลลูโลส ไม่ต่ำกว่า 1.0x107 เซลล์ต่อกรัม ที่อุณหภูมิ ประมาณ 30 และ 45 องศาเซลเซียส 3) ปริมาณจุลินทรีย์ย่อยสลายเซลลูโลสทั้งหมด ไม่ต่ำกว่า 1.0x1010 เซลล์ต่อการผลิตปุ๋ยหมัก 1 ตัน 4) ปริมาณความชื้นของผลิตภัณฑ์สารเร่ง ไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ 5) ทดสอบประสิทธิภาพการย่อยสลายวัสดุอินทรีย์จากฟางข้าวเป็นเวลา 30 วัน ประเมินได้จากค่าอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน ไม่เกิน 20:1 2.2 สารเร่งประเภทจุลินทรีย์สำหรับทำน้ำหมักชีวภาพ เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการออกซิเจนในการย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ในรูปของเหลวเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ มาตรฐานที่กำหนด คือ 1) ปริมาณยีสต์ไม่ต่ำกว่า 1.0x107 เซลล์ต่อกรัม 2) ปริมาณแบคทีเรียผลิตกรดอินทรีย์ไม่ต่ำกว่า 1.0x107 เซลล์ต่อกรัม 3) ปริมาณแบคทีเรียย่อยสลายโปรตีนไม่ต่ำกว่า 1.0x107 เซลล์ต่อกรัม 4) ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 1.0x1010 เซลล์ ต่อการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ 50 ลิตร 5) ปริมาณความชื้นผลิตภัณฑ์สารเร่ง ไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก 6) ทดสอบประสิทธิภาพการหมักกับผัก ได้แก่ ผักกะหล่ำปลี หรือผักกวางตุ้ง หมักเป็นเวลา 14 วันโดยค่าความเป็นกรดเป็นด่างลดลงไม่เกิน 4 2.3 สารเร่งประเภทจุลินทรีย์สำหรับผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช มีความสามารถควบคุมเชื้อสาเหตุโรครากและโคนเน่าได้ดี มาตรฐานที่กำหนด คือ 1) ปริมาณ Trichoderma sp. ทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 1.0 x107 เซลล์ต่อกรัม 2) ปริมาณความชื้นของผลิตภัณฑ์สารเร่ง ไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก 2.4 ปุ๋ยหมัก เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่เกิดจากกิจกรรมของจุลินทรีย์หลายชนิดในการย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ และได้สารอินทรียวัตถุที่มีความคงทน ไม่มีกลิ่น มีสีน้ำตาลปนดำ มาตรฐานที่กำหนด คือ 1) ปริมาณอินทรียวัตถุรับรอง (Organic Matter) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของน้ำหนัก 2) อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N ratio) ไม่เกิน 20:1 3) ค่าการนำไฟฟ้า(Electrical conductivity)ไม่เกิน 10 เดซิซีเมนต่อเมตร 4) ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) อยู่ระหว่าง 5.5-8.5 5) ปริมาณธาตุอาหารหลัก • ไนโตรเจน(Total N) ไม่น้อยกว่าร้อยละ1.0 ของน้ำหนัก • ฟอสฟอรัส(Total P2O5) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของน้ำหนัก • โพแทสเซียม(Total K2O) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของน้ำหนัก 6) ปริมาณความชื้นของปุ๋ยหมักไม่เกิน 30 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก 7) การผ่านตะแกรงร่อนขนาด 12.5x12.5 มิลลิเมตร ได้หมด 8) ปริมาณหิน กรวด ทราย เศษพลาสติก หรืออื่นๆไม่เกิน 2 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก 9) ไม่มีวัสดุเศษแก้ว วัสดุคมและโลหะอื่นๆ 10) ปลอดภัยจากสารพิษและธาตุโลหะหนัก • Arsenic (As) ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม • Cadmium (Cd) ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม • Chromium (Cr) ไม่เกิน 300 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม • Copper (Cu) ไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม • Lead (Pb) ไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม • Mercury (Hg) ไม่เกิน 2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 11) การย่อยสลายที่สมบูรณ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2.5 น้ำหมักชีวภาพ เป็นปุ๋ยอินทรีย์ในรูปของเหลวที่ประกอบด้วยกรดอินทรีย์ และฮอร์โมนหรือสารเสริมการเจริญเติบโตของพืชหลายชนิด โดยได้จากกระบวนการย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ในรูปของเหลว มาตรฐานที่กำหนด คือ 1) ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ไม่เกิน 4.0 2) ค่าการนำไฟฟ้าไม่เกิน 20 เดซิซีเมนต่อเมตร 3) ปริมาณฮอร์โมน • ออกซิน ไม่น้อยกว่า 0.10 มิลลิกรัมต่อลิตร • จิบเบอร์เรลลิน ไม่น้อยกว่า 5.00 มิลลิกรัมต่อลิตร • ไซโตไคนิน ไม่น้อยกว่า 1.00 มิลลิกรัมต่อลิตร 4) ปริมาณกรดฮิวมิก ไม่น้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก 5) ปลอดภัยจากสารพิษและธาตุโลหะหนัก • Arsenic (As) ไม่เกิน 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร • Cadmium (Cd) ไม่เกิน 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร • Chromium (Cr) ไม่เกิน 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร • Copper (Cu) ไม่เกิน 50.0 มิลลิกรัมต่อลิตร • Lead (Pb) ไม่เกิน 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร • Mercury (Hg) ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร • Zine (Zn) ไม่เกิน 300.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 2.6 ยิปซัม (gypsum) เป็นสารปรับปรุงบำรุงดินชนิดหนึ่ง องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นแคลเซียมซัลเฟต ทางการเกษตรใช้ในการปรับปรุงดินเค็ม เพื่อแก้ไขปัญหาความเค็มของดิน และปรับปรุงดินกรด เพื่อลดความเป็นพิษของอะลูมินัมในดินกรด มาตรฐานที่กำหนด คือ 1) เป็นยิปซัมที่เกิดจากธรรมชาติ (ระบุแหล่ง) 2) มีแคลเซียมซัลเฟต (CaSO4.2H2O) ไม่ต่ำกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก 3) มีค่าความชื้นไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก 4) ขนาดอนุภาคมีค่าความละเอียดสามารถร่อนผ่านตะแกรงขนาด 2.38 มิลลิเมตร (8 เมซ) ไม่น้อยกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก และในจำนวนนี้ต้องผ่านตะแกรงร่อนขนาด 0.25 มิลลิเมตร (60 เมซ) ไม่น้อยกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก 5) ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ไม่น้อยกว่า 7.0 (1:1 ในน้ำ) 6) มีโลหะหนัก และสารกัมมันตภาพรังสี ในปริมาณต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดว่าเป็นพิษ 6.1) Arsenic (As) ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 6.2) Cadmium (Cd) ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 6.3) Cromium (Cr) ไม่เกิน 300 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 6.4) Copper (Cu) ไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 6.5) Lead (Pb) ไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 6.6) Mercury (Hg) ไม่เกิน 2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 6.7) Zinc (Zn) ไม่เกิน 600 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 2.7 ปูนมาร์ล (marl) หรือดินมาร์ล เป็นสารปรับปรุงบำรุงดินชนิดหนึ่ง องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) และดินเหนียว (clay) ในอัตราส่วน 35:65 หรือ 65:35 มีสีขาว หรือขาวขุ่นปนน้ำตาล ใช้ปรับปรุงดินเปรี้ยวเพื่อแก้ความเป็นกรดของดิน มาตรฐานที่กำหนด คือ 1) มีค่าความสามารถในการทำให้เป็นกลาง (CCE) ไม่ต่ำกว่า 80 มีค่า CaO (Calcium Oxide) ไม่ต่ำกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ 2) ขนาดอนุภาค มีค่าความละเอียดคละกันสามารถร่อนผ่านตระแกรงขนาด 2.38 มิลลิเมตร(8 เมซ) ไม่ต่ำกว่า 85 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก และในจำนวนนั้นต้องผ่านตระแกรงร่อนขนาด 0.177 มิลลิเมตร(80 เมซ) ในช่วง 30 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก 3) มีความชื้นไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก 4) ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ไม่น้อยกว่า 8.0 (1 : 1 ในน้ำ) 2.8 หินปูนบด หรือหินปูนฝุ่น (limestone) เป็นสารปรับปรุงบำรุงดินชนิดหนึ่ง ได้จากหินชั้นหรือหินตะกอนที่ประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) เป็นส่วนใหญ่ ใช้ในการปรับปรุงดินเปรี้ยว หินปูนบดที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงควรมีสีเทา เทานวล เทาขาว และขาวนวล มาตรฐานที่กำหนด คือ 1) มีค่าความสามารถในการทำให้เป็นกลาง (CCE) ไม่ต่ำกว่า 85 มี CaO (Calcium Oxide) ไม่ต่ำกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ 2) ขนาดอนุภาค มีความละเอียดคละกันสามารถผ่านตระแกรงร่อนขนาด 2.38 มิลลิเมตร (8 เมซ) ไม่ต่ำกว่า 85 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก และในจำนวนนั้นต้องผ่านตระแกรงร่อนขนาด 0.177 มิลลิเมตร (80 เมซ) ไม่ต่ำกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก 3) มีความชื้นไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก 4) ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ไม่น้อยกว่า 8.0 (1:1 ในน้ำ) 2.9 โดโลไมท์ (dolomite) เป็นสารปรับปรุงบำรงุดินชนิดหนึ่ง ได้จากแร่ที่เกิดจากตะกอนของแคลเซียมและแมกนีเซียมทับถมกัน [CaMg(CO3)2] มีสีต่าง ๆ กัน เช่น เทา ชมพู ขาว มีส่วนประกอบทางเคมีเป็น CaCO3 และ MgCO3 ใช้ปรับปรุงดินเปรี้ยวเพื่อแก้ความเป็นกรดของดินและยังให้ธาตุอาหารแคลเซียมและแมกนีเซียมแก่พืชอีกด้วย มาตรฐานที่กำหนด คือ 1) มีค่าความสามารถในการทำให้เป็นกลาง (CCE) ไม่ต่ำกว่า 90 มีค่า CaO (Calcium Oxide) ไม่ต่ำกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ และมีค่า MgO (Magnesium Oxide) ไม่ต่ำกว่า 15 เปอร์เซ็นต์ 2) ขนาดอนุภาค มีความละเอียดสามารถผ่านตระแกรงร่อนขนาด 0.177 มิลลิเมตร(80 เมซ) ไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก 3) มีความชื้นไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก 4) ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ไม่ต่ำกว่า 8.0 (1 : 1 ในน้ำ) 2.10 ปูนขาว (Calcium hydroxide Ca(OH)2) เป็นสารปรับปรุงบำรุงดินชนิดหนึ่ง เกิดจากการใช้ปูนที่เกิดในรูปของออกไซด์ ซึ่งเป็นปูนเผามาให้ได้รับความชื้น โดยกองไว้ให้ดูดความชื้นในอากาศ หรือพรมน้ำให้ชุ่ม ทำให้ก้อนแข็งนั้นยุ่ยแตกออกเป็นผงโดยไม่ต้องบด ปูนนี้จะกัดผิวหนังเมื่อชื้น เช่นเดียวกับปูนเผา มาตรฐานที่กำหนด คือ 1) มีค่าความสามารถในการทำให้เป็นกลาง (CCE) ไม่น้อยกว่า 100 มี CaO (Calcium Oxide) ไม่น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ 2) ขนาดอนุภาค มีความละเอียดสามารถผ่านตระแกรงร่อนขนาด 0.177 มิลลิเมตร(80 เมซ) ไม่ต่ำกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก 3) มีความชื้นไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก 4) ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ไม่น้อยกว่า 10.0 (1:1 ในน้ำ) 2.11 สารสกัดอินทรีย์ (Organic Substance) เป็นสารปรับปรุงบำรุงดินชนิดหนึ่ง ซึ่งสกัดได้จากสารอินทรีย์ธรรมชาติต่างๆ หรือดิน โดยใช้ด่าง ประกอบด้วยอินทรียวัตถุในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ช่วยในการปรับปรุงสภาพดินให้มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช มาตรฐานที่กำหนด คือ 1) เป็นสารอินทรีย์เหลว มีสีดำ หรือสีน้ำตาลเข้ม 2) มีความเข้มข้นของกรดฮิวมิก ไม่น้อยกว่า 6 เปอร์เซ็นต์ 3) ปลอดภัยจากสารพิษและโลหะหนัก • Arsenic (As) ไม่เกิน 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร • Cadmium (Cd) ไม่เกิน 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร • Chromium (Cr) ไม่เกิน 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร • Copper (Cu) ไม่เกิน 50.0 มิลลิกรัมต่อลิตร • Lead (Pb) ไม่เกิน 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร • Mercury (Hg) ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร • Zinc (Zn) ไม่เกิน 300.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 4) มีหนังสือรับรองคุณภาพเป็นทางการจากหน่วยงานราชการ หรือสถาบันการศึกษา องค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่หน่วยงานราชการรับรอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *