ขอบข่ายการรับรองมาตรฐาน


การดำเนินงานในการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาที่ดิน ในระยะแรกได้กำหนดขอบข่ายการดำเนินงานรับรองมาตรฐาน ดังนี้ 1) สินค้าที่กำหนดให้มีการรับรองมาตรฐาน ตามระเบียบกรมพัฒนาที่ดินว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าประเภทปัจจัยการผลิตทางการเกษตร พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 1) มีดังนี้ 1.1) ปุ๋ยชีวภาพ (Bio Fertilizers) - สารเร่งประเภทจุลินทรีย์สำหรับทำปุ๋ยหมัก - สารเร่งประเภทจุลินทรีย์สำหรับทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำ - สารเร่งประเภทจุลินทรีย์สำหรับผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช 1.2) ปุ๋ยอินทรีย์ (Organic Fertilizers) - ปุ๋ยหมัก - ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ 1.3) สารปรับปรุงบำรุงดิน (Soil Amendments) - ยิปซัม - ปูนมาร์ล - หินปูนบด - โดโลไมท์ - ปูนขาว - สารสกัดอินทรีย์ 2) ประเภทการรับรอง มีขอบข่ายการรับรองสินค้าที่ไม่ใช่อาหารอยู่ในกลุ่มปัจจัยการผลิตทางการเกษตร โดยให้มีการรับรองเฉพาะตัวสินค้าเท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการผลิต 3) สินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน และอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าของหน่วยงานรับรองได้ ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในระเบียบกรมพัฒนาที่ดินว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าประเภทปัจจัยการผลิตทางการเกษตร พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 1) 4) การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าตามที่กรมพัฒนาที่ดินกำหนดไว้ในระเบียบฉบับนี้ ให้มีการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าไว้ที่สิ่งบรรจุให้เห็นได้อย่างชัดเจน ระบุ วัน เดือน ปี ที่ผลิต วัน เดือน ปี ที่หมดอายุของสินค้าใต้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้า และสินค้าที่สามารถติดเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าได้ต้องเป็นสินค้าที่มีวัน เดือน ปี ที่ผลิตอยู่ภายในระยะเวลาที่ให้การรับรองมาตรฐานสินค้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *