ขั้นตอนการรับรองQ


ad-color-mag-medium
วิธีการยื่นแบบคำขอการรับรอง
     • ผู้ประกอบการกลุ่มเกษตรกรหรือผู้สนใจสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ldd.go.th และยื่นแบบคำขอการรับรองมาตรฐานสินค้าได้ที่ศูนย์รับรองมาตรฐานสินค้า อาคารสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ภายในกรมพัฒนาที่ดิน ถ.พหลโยธิน จตุจักร กทม. หรือส่วนภูมิภาคยื่นได้ที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 หรือที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ     • เอกสารที่นำมายื่นพร้อมคำขอรับการรับรองมาตรฐานสินค้าตามแบบฟอร์ม พด/มก 1      - สำเนาหลักฐานการประกอบกิจการ 1 ฉบับ      - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ 1 ฉบับ      - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ1 ฉบับ      - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นขอการรับรอง 1 ฉบับ กรณีผู้ยื่นไม่ใช่ผู้ประกอบการและหนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ      - แผนที่แสดงสถานที่ประกอบการ 1 ฉบับ      - กรณีขอต่ออายุการรับรอง ให้แนบสำเนาใบอนุญาตการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าที่หมดอายุ 1 ฉบับ
     แบบคำขอการรับรองมาตรฐานสินค้า
          ค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์ตัวอย่าง หมายถึง ค่าใช้จ่ายสำหรับตรวจสอบมาตรฐานที่กำหนดในแต่ละชนิดสินค้า ได้แก่ ค่าวิเคราะห์ตัวอย่าง ค่าตรวจเชื้อโรค ค่าทดสอบการเจริญเติบโตของพืช เป็นต้น โดยตรวจสอบในช่วงที่ให้การรับรองมาตรฐานสินค้า 2 ปี รวมค่าการวิเคราะห์ตัวอย่าง จำนวน 4 ครั้ง คือ           ครั้งที่ 1 : ตรวจสอบให้การรับรองมาตรฐานสินค้า ครั้งที่ 2–4 : ตรวจติดตามเพื่อรักษาคุณภาพการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้า ทุก 6 เดือนต่อครั้ง           สำหรับค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์ตัวอย่างจำนวน 4 ครั้ง ดังกล่าวซึ่งผู้ประกอบการต้องจ่ายทั้งหมดพร้อมกับการยื่นขอรับรองมาตรฐานสินค้า โดยค่าวิเคราะห์ตัวอย่างจะแตกต่างกันในแต่ละชนิดสินค้า มีรายละเอียด ดังนี้         ชนิดสินค้า ค่าวิเคราะห์ (บาท)
• สารเร่งประเภทจุลินทรีย์สำหรับทำปุ๋ยหมัก 4,175
• สารเร่งประเภทจุลินทรีย์สำหรับทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำ 4,025
• สารเร่งประเภทจุลินทรีย์สำหรับผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช 4,025
• ปุ๋ยหมัก 3,600
• ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ 3,600
• ยิปซัม - มาจากแหล่งธรรมชาติ 610
             - มาจากระบบอุตสาหกรรม 3,250
• ปูนมาร์ล 460
• หินปูนบด 460
• โดโลไมท์ 650
• ปูนขาว 460
• สารสกัดอินทรีย์ 2,500
หมายเหตุ :           การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์ตัวอย่างและการพิจารณาผู้ยื่นคำขอการรับรองมาตรฐานสินค้าว่าอยู่ในข่ายที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือได้รับการยกเว้นให้เป็นไปตามระเบียบกรมพัฒนาที่ดินที่กำหนดไว้แล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *