กลุ่มวิทยบริการ


structuremobile หน้าที่ของกลุ่วิทยบริการ 1.  วิเคราะห์ ตรวจสอบตัวอย่างดิน และให้บริการวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ 2.  แปลข้อมูลผลการวิเคราะห์ดิน เพื่อให้คำแนะนำแก่เกษตรกร เอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ 3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   เบอร์โทรศัพท์ 02-561-4380 Email : osd_3@ldd.go.th