กลุ่มมาตรฐานฯ


structurestandard หน้าที่ของกลุ่มมาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะห์ดิน 1.  ศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดมาตรฐานการวิเคราะห์ดิน 2.  พัฒนาและวางระบบงานเทคโนโลยีการวิเคราะห์ดิน 3.  ถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิเคราะห์ วิจัย และปรับปรุงฐานข้อมูลดิน 4. รับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางด้านเกษตร 5.  จัดทำทะเบียนวิจัยและรวบรวมผลงานวิจัยการวิเคราะห์ดิน 6.  รับตัวอย่างและเตรียมตัวอย่างดิน 7. ดำเนินการด้านฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของสำนัก 8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   เบอร์โทรศัพท์ 02-561-4179 Email : osd_9@ldd.go.th