กลุ่มวิเคราะห์วิจัย พืชฯ


structure5 หน้าที่ของกลุ่มวิเคราะห์วิจัย พืช ปุ๋ย และสิ่งปรับปรุงดิน 1. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัยพืช  วัสดุ  และสารปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อการพัฒนาที่ดิน 2. ถ่านทอดเทคโนโลยีและบริการทางด้านวิชาการ 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เบอร์โทรศัพท์ 02-561-3086 Email : osd_7@ldd.go.th