กลุ่มวิจัยแร่ฯ


structure_mineralหน้าที่ของกลุ่มวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน 1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยแร่ในดินขนาดเล็กกว่า 53 ไมครอน ด้วยเทคโนโลยีการเบี่ยงเบนของรังสีเอ็กซ์ และเทคนิคการใช้ความแตกต่างปริมาณความร้อนเพื่อทราบชนิดและปริมาณของแร่ดินเหนียว รวมทั้งแร่ปฐมภูมิ และทุติยภูมิอื่น ๆ 2.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยลักษณะจุลสัณฐานของดิน  รวมทั้งหิน ด้วยเทคโนโลยีการใช้กล้องจุลทรรศน์ชนิดพิเศษ เพื่อทราบชนิดและปริมาณของแร่ขนาดใหญ่กว่า 53 ไมครอน ชนิดของวัตถุต้นกำเนิด ลำดับการวิวัฒนาการของดินและโครงสร้าง ขนาดเล็กของดิน 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   เบอร์โทรศัพท์ 02-561-4249 Email : osd_5@ldd.go.th