กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อม


structure_eco หน้าที่ของกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อม 1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยผลกระทบของสารเคมี หรือสารพิษที่ตกค้างจากการทำการเกษตรต่อสิ่งแวดล้อม 2.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยผลกระทบของสารเคมี หรือสารพิษจากอุตสาหกรรมที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เกษตร 3.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและติดตามดินปนเปื้อนตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551และวินิจฉัยคุณภาพดินด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เกษตร 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เบอร์โทรศัพท์ 02-561-3087 Email : osd_6@ldd.go.th