กลุ่มวิจัยกายภาพดิน


structure3_1 หน้าที่ของกลุ่มวิจัยกายภาพดิน 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยสมบัติทางกายภาพที่เกี่ยวกับดินและโครงสร้างดิน 2.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยความชื้นในดิน การเคลื่อนที่ของน้ำในดิน ปริมาณน้ำที่เป็นประโยชน์ต่อพืช และความต้องการน้ำของพืช โดยใช้วิทยาการเทคโนโลยีทางนิวเคลียร์และเทคโนโลยีอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เบอร์โทรศัพท์ 02-561-4382 Email : osd_8@ldd.go.th