กลุ่มวิจัยเคมีดิน


structure22_1 หน้าที่ของกลุ่มวิจัยเคมีดิน 1.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตรวจสอบสมบัติทางเคมีของดิน 2.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยถึงสาเหตุปัญหาของดิน และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากมาตรการปรับปรุง และแก้ไขปัญหาของดิน 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เบอร์โทรศัพท์ 02-561-1850 Email : osd_4@ldd.go.th