โครงสร้างของหน่วยงาน


 

structureswd

วิสัยทัศน์ วิเคราะห์วิจัย ดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และสิ่งปรับปรุงดิน เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในด้านต่าง ๆ ให้ได้ผลสูงสุดและยั่งยืน ภารกิจหลัก ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ และตรวจสอบดิน น้ำ ปุ๋ย พืช สิ่งปรับปรุงดินและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดิน กำหนดมาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะห์ดิน ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกร ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ภารกิจรอง พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ในการปฏิบัติภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ