ฝ่ายอำนวยการ


  structure1_2 หน้าที่ของฝ่ายอำนวยการ 1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป 2.  จัดทำแผนงาน งบประมาณประจำปี ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ ติดตามผลการปฏิบัติงานของกลุ่มต่าง ๆ ภายในสำนัก 3.  งานบริหารบุคคลและงานประชาสัมพันธ์ของสำนัก 4.  ตรวจสอบ และกลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการสำนัก  ประสานงานระหว่างสำนักกับหน่วยงานอื่น ๆ 5. จัดทำทะเบียนวิจัย รวบรวมผลงานและตามงานวิจัย 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เบอร์โทรศัพท์ 02-561-3167 Email : osd_2@ldd.go.th