หน่วยงานกรมฯ


ส่วนกลาง กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานเลขานุการกรม กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง กองช่าง กองแผนงาน สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ ส่วนเทคโนโลยีการบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักบริหารและพัฒนาการใช้ที่ดิน สำนักนิเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ศูนย์ปฏิบัติการหญ้าแฝก ส่วนภูมิภาค