ประวัติสำนักฯ


       สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2506 โดยมีฐานะเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน อยู่ในกองสำรวจดิน (สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน) มีหน้าที่วิเคราะห์คุณสมบัติของดินทางเคมี และทางกายภาพ รับผิดชอบการวิเคราะห์ตรวจสอบคุณสมบัติของดินที่เกี่ยวข้องกับการจำแนกชนิด และประเภทดิน จากตัวอย่างดินที่เก็บจากการสำรวจดินภาคสนาม ต่อมาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินได้รับการยกฐานะเป็นฝ่ายวิเคราะห์ดิน โดยแบ่งงานออกเป็น 4 งาน คือ

 1.  งานเคมี
 2.  งานกายภาพ
 3.  งานแร่
 4.  งานจุลสัณฐาน

         สำหรับกองบริรักษ์ที่ดิน (สำนักวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ดิน) ก็ได้มีการจัดตั้งห้องปฏิบัติการขึ้นมาเช่นกัน โดยรับผิดชอบการวิเคราะห์ตรวจสอบความอุดมสมบูรณ์ของดิน (Soil futility) สำหรับตัวอย่างดินที่ได้จากการทดลอง

          ในปี พ.ศ.2518 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกองวิเคราะห์ดิน โดยรวมฝ่ายวิเคราะห์ดิน กองสำรวจดิน (สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน) และห้องปฏิบัติการ กองบริรักษ์ที่ดิน (สำนักวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ดิน) เข้าด้วยกัน แบ่งงานออกเป็น 1 งาน 8 ฝ่าย คือ

 1.  งานธุรการ
 2. ฝ่ายวิเคราะห์ดินเพื่องานสำรวจและจำแนกดิน
 3. ฝ่ายวิเคราะห์วิจัยดินเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม
 4. ฝ่ายวิเคราะห์ทางกายภาพดิน
 5. ฝ่ายวิเคราะห์ดินร่างดิน
 6. ฝ่ายปฐพีดิน
 7. ฝ่ายวิเคราะห์พืชและปรับปรุงดิน
 8. ฝ่ายนิเวศวิทยาของดิน

         จากนั้นได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของกองวิเคราะห์ดินเป็น 1 ฝ่าย 8 กลุ่ม ดังนี้

 1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 2. กลุ่มเคมีดินที่ 1
 3. กลุ่มเคมีดินที่ 2
 4. กลุ่มกายภาพดิน
 5. กลุ่มนิเวศวิทยาของดิน
 6. กลุ่มวิเคราะห์พืช ปุ๋ย และสิ่งปรับปรุงดิน
 7. กลุ่มจุลปฐพี
 8. กลุ่มแร่ของดิน
 9. กลุ่มนิวเคลียร์เทคนิคเพื่อการพัฒนาที่ดิน

        ปัจจุบันกองวิเคราะห์ดินได้รับการยกฐานะเป็นสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2546 โดยมีการแบ่งส่วนภายในสำนักดังนี้

 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
 2. ส่วนวิจัยเคมีดิน
 3. ส่วนวิจัยกายภาพดิน
 4. ส่วนวิจัยสิ่งแวดล้อม
 5. ส่วนวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน
 6. ส่วนวิเคราะห์วิจัย พืช ปุ๋ย และสิ่งปรับปรุงดิน
 7. ส่วนมาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะห์ดิน
 8. ส่วนวิทยบริการ

ภารกิจของสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ ตรวจสอบ ดิน น้ำ ปุ๋ย พืช สิ่งปรับปรุงดิน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดิน - ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกร - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์ สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน         วิเคราะห์วัจัย ดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และสิ่งปรับปรุงดิน เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในด้านต่างๆให้ได้ผลสูงสุด และยั่งยืน