โครงสร้างส่วนวิเคราะห์วิจัย พืช ปุ๋ย และสิ่งปรับปรุงดิน


    หน้าที่ของส่วนวิเคราะห์วิจัย พืช ปุ๋ย และสิ่งปรับปรุงดิน 
  • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพืช ปุ๋ย และสารปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อการพัฒนาที่ดิน
  • เบอร์โทรศัพท์ 02-561-3086
  • Email : osd_7@ldd.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *