โครงสร้างในส่วนวิจัยแร่ฯ


หน้าที่ของส่วนวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน
  • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยแร่ในดินขนาดเล็กกว่า 53 ไมครอนด้วยเทคโนโลยีการเบี่ยงเบนของรังสีเอ็กซ์ เพื่อทราบชนิด และปริมาณของ แร่ดินเหนียวรวมทั้งแร่ปฐมภูมิ และทุติยภูมิอื่นๆ
  • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยลักษณะจุลสัณฐานของดิน รวมทั้งหิน ด้วยเทคนิคการใช้กล้องจุลทรรศน์ ชนิดพิเศษเพื่อทราบชนิด และปริมาณของแร่ขนาดใหญ่กว่า 53 ไม่ครอน ชนิดของวัตถุต้นกำเนิดและพัฒนาการของดิน
  • เบอร์โทรศัพท์ 02-561-4249
  • Email : osd_5@ldd.go.th
  • Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *