การวิเคราะห์โครงการและงบประมาณด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 3 : ภาคเกษตร


เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์โครงการและงบประมาณด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 3 : ภาคเกษตร" ณ โรงแรม KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *