โครงสร้างส่วนวิจัยสิ่งแวดล้อม


    หน้าที่ของส่วนวิจัยสิ่งแวดล้อม 
  • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยผลกระทบของสารเคมีหรือสารพิษที่ตกค้างจากการทำการเกษตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยผลกระทบของสารเคมีหรือสารพิษจากอุตสาหกรรมที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เกษตร
  • เบอร์โทรศัพท์ 02-561-3087
  • Email : osd_6@ldd.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *