โครงสร้างส่วนวิจัยกายภาพดิน


    หน้าที่ของส่วนวิจัยกายภาพดิน 
  • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยสมบัติทางกายภาพที่เกี่ยวกับดินและโครงสร้างดิน
  • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยความชื้นในดิน การเคลื่อนที่ของน้ำในดิน ปริมาณน้ำที่เป็นประโยชน์ต่อพืช และความต้องการน้ำของพืช โดยใช้วิทยาการด้านเทคโนโลยีทางนิวเคลียร์และเทคโนโลยีอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • เบอร์โทรศัพท์ 02-561-4382
  • Email : osd_8@ldd.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *