เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษประเภททีม หัวข้อ “Healthy Soils for a Healthy Life”


ดร.อรทัย ศุกรียพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษประเภททีม หัวข้อ “Healthy Soils for a Healthy Life” ณ ห้องริชมอนด์บอลรูม 2 ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *