โครงสร้างส่วนวิจัยเคมีดิน


    หน้าที่ของส่วนวิจัยเคมีดิน 
  • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตรวจสอบสมบัติทางเคมีของดิน
  • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ถึงสาเหตุปัญหาของดิน และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากมาตรการปรับปรุง และแก้ไขปัญหาของดิน
  • เบอร์โทรศัพท์ 02-561-1850
  • Email : osd_4@ldd.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *