ฝ่ายอำนวยการ


    หน้าที่ของฝ่ายอำนวยการ 
  • - งานธุรการ งานการเงิน บัญชีและพัสดุ
  • - จัดทำแผนงาน งบประมาณประจำปี ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ ติดตามผลการปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ
  • - งานบริหารงานบุคคลและงานประชาสัมพันธ์ของสำนักฯ
  • - รับและเตรียมตัวอย่างดิน
  • - ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการสำนักประสานงานระหว่างกอง/สำนักกับหน่วยงานอื่นๆ
  • เบอร์โทรศัพท์ 02-561-3167
  • Email : osd_2@ldd.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *