วัสดุอ้างอิงและแผนภูมิควบคุม


ชื่อเรื่อง วัสดุอ้างอิงและแผนภูมิควบคุม ผู้ดำเนินการ สุวรรณีย์ ภูธรธราช บทคัดย่อ           ห้องปฏิบัติการทั่วๆ ไปไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการขนาดเล็กหรือใหญ่ ต้องผลิตข้อมูลที่เชื่อถือได้เป็นที่ ยอมรับทางด้านวิทยาศาสตร์ และสามารถนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการได้อย่างถูกต้อง ห้องปฏิบัติการจึงจำเป็นต้องมีการจัดการควบคุมคุณภาพ วิธีการอย่างหนึ่งคือการนำวัสดุอ้างอิงและการทำแผนภูมิ ควบคุมมาใช้ปฏิบัติในงานประจำและทำอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถพัฒนาระบบการวิเคราะห์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดทางวิชาการของระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ผู้เขียนจึงหวังว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็น ประโยชน์สำหรับห้องปฏิบัติการที่ต้องรับผิดชอบการวิเคราะห์ตัวอย่างประเภทต่างๆ เช่น ตัวอย่างดิน ตัวอย่างพืช หรือตัวอย่างที่เป็นปัจจัยการผลิตต่างๆ เป็นต้น ที่จะนำไปใช้เพื่อสร้างมาตรฐานการวิเคราะห์ให้เกิดขึ้น และสร้าง ความพอใจให้แก่ทุกฝ่ายต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *