รอยพิมพ์ประจุ : กรณีศึกษาดินทรายชุดดินร้อยเอ็ดในจังหวัดขอนแก่น


ชื่อเรื่อง รอยพิมพ์ประจุ : กรณีศึกษาดินทรายชุดดินร้อยเอ็ดในจังหวัดขอนแก่น ผู้ดำเนินการ สุวรรณีย์ ภูธรธราช บทคัดย่อ            ดินทรายชุดดินร้อยเอ็ดที่ศึกษานี้มีสมบัติทางกายภาพและเคมีบางประการดังนี้ มีอนุภาคทราย 58.3 % ทรายแป้ง 33.9 % ดินเหนียว 7.8 % pH 4.7 และอินทรียวัตถุ 0.72 %              ดินชุดดินร้อยเอ็ดนี้พบว่ามีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลง pH ของดินประมาณ 1 หน่วย pH ถ้ามี การใส่กรดหรือด่างลงไปประมาณ 1 เซนติโมลต่อดิน 1 กิโลกรัม ดินนี้มีปริมาณ CEC ของดินเท่ากับ 1.53 เซน ติโมลต่อกิโลกรัม (ที่ pH 4.7) ถ้ายกระดับ pH ของดินขึ้นจากเดิม (pH 4.7) เป็น pH 6.3 มีผลทำให้ปริมาณ CEC ของดินเพิ่มขึ้นเป็น 2.20 เซนติโมลต่อกิโลกรัม แต่ถ้า pH ของดินลดต่ำลงเป็น pH 3.9 ปริมาณ CEC ของ ดินที่เกิดจากประจุผันแปรจะมีค่าเท่ากับศูนย์ ดังนั้น ปริมาณ CEC ของดิน ณ pH0 นี้ จึงเป็นปริมาณ CEC ของ ดินที่เกิดจากประจุถาวรเท่านั้น ส่วนปริมาณ AEC ของดินนั้นมีค่าผันแปรมาก ทั้งนี้อาจเนื่องจากดินที่ศึกษานี้มี อนุภาคดินเหนียวและอินทรียวัตถุในปริมาณค่อนข้างต่ำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *