การทดลองทำให้น้ำที่ถูกบำบัดทิ้งสะอาดจากพื้นที่พรุจังหวัดนราธิวาส


ชื่อเรื่อง การทดลองทำให้น้ำที่ถูกบำบัดทิ้งสะอาดจากพื้นที่พรุจังหวัดนราธิวาส ผู้ดำเนินการ นางทิพวรรณ อินทโสตถิ ดร.นัยนา พึ่งพันธุ์ ดร.ฮิเดโนริ วาดา บทคัดย่อ           ความต้องการพื้นที่เพื่อการเกษตรมีจำนวนมากขึ้น การแก้ไขปรับปรุงพื้นที่และนำพื้นที่มาใช้ประโยชน์ จึงมีความจำเป็น ในบริเวณพื้นที่พรุ จังหวัดนราธิวาสพื้นที่พรุบางส่วน ได้รับการแก้ไขโดยการระบายน้ำ อย่างไรก็ตามผลที่ได้รับจากการระบายน้ำไม่เป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้เนื่องจากความเป็นกรดจัดและสีของน้ำที่ดำ จากการศึกษาทดลองในครั้งนี้ ได้ทำการทดลองแบบเทคนิคอย่างง่ายในการในการบำบัดน้ำที่ระบายออกจากพรุในภาคใต้ของประเทศไทย เป็นการทดลองในห้องปฏิบัติการ โดยทำการเก็บตัวอย่างน้ำในบริเวณพื้นที่พรุ 3 แห่งที่แตกต่างกันในจังหวัดนราธิวาส โดยวิธีการใส่และไม่ใส่แคลเซียมไฮดรอกไซด์ เพื่อปรับระดับความเป็นกรด/ด่างของน้ำ หลังจากนั้นเพิ่มเฟอรัสซัลเฟตที่ละน้อยและเพียงพอที่จะทำให้อินทรียคาร์บอนในสารประกอบฮิวมิคตกตะกอน หลังจากนั้นนำมาวัดความเข้มข้นจากผลการทดลอง สรุปได้ว่า สารอินทรีย์คาร์บอนถูกคาดคะเนจากสีของตัวอย่างน้ำและเมื่อใส่ปริมาณเฟอรัสซัลเฟตลงไปเกิน 1 โมลของเฟอรัสซัลเฟตต่อ1โมลของสารอินทรีย์คาร์บอนจากสารฮิวมิคเอซิคที่จุดวิกฤต ตัวอย่างน้ำจะไม่มีสีและยกระดับความเป็นกรด/ด่างของน้ำด้วยแคลเซียมไฮดรอกไซด์ จะช่วยกำจัดสีของน้ำได้โดยไม่เปลี่ยนแปลงค่าวิกฤตอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *