เปรียบเทียบค่าความเป็นกรด-ด่าง ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในดินโดยวิธีของชุดตรวจสอบดินแบบภาคสนามและวิธีของห้องปฏิบัติการ


ชื่อเรื่อง เปรียบเทียบค่าความเป็นกรด-ด่าง ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในดินโดยวิธีของชุดตรวจสอบดินแบบภาคสนามและวิธีของห้องปฏิบัติการ ผู้ดำเนินการ นายสุรชัย พัฒนพิบูล และนางประไพ ปุณยรัตน์ยืนยง บทคัดย่อ           การศึกษาความเป็นกรด-ด่าง ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในดินที่มีเนื้อดินเหนียวโดยวิธีของชุดตรวจสอบดินแบบภาคสนามและวิธีของห้องปฏิบัติการจำนวน 5 ชุดดิน ได้แก่ ชุดดินรังสิต ชุดดินองครักษ์ ชุดดินอยุธยา ชุดดินมหาโพธิและชุดดินช่องแก รวมจำนวนทั้งสิ้น 178 ตัวอย่าง พบว่าวิธีของชุดตรวจสอบดินแบบภาคสนาม ค่าความเป็นกรด-ด่างมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.0-7.0 อยู่ในระดับกรดจัดมากถึงปานกลาง ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์อยู่ในระดับต่ำมากถึงสูงมาก โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์อยู่ในระดับต่ำถึงสูง ความคลาดเคลื่อนของค่าความเป็นกรด-ด่าง ร้อยละ 50 ฟอสฟอรัส ร้อยละ 56 และโพแทสเซียมร้อยละ 69 และจากการศึกษาสหสัมพันธ์ทางสถิติ (r) พบว่าค่าความเป็นกรด-ด่างเท่ากับ 0.5446 มากกว่าฟอสฟอรัสเท่ากับ 0.4696 และมากกว่าโพแทสเซียมเท่ากับ 0.1200 ตามลำดับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *